Редакційна політика

Редакція не несе відповідальності за погляди, судження, результати та висновки, зроблені авторами статей і надруковані в журналі. Вони не обов’язково співпадають з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

Принципи редакційної (видавничої) діяльності

Редакція збірника у своїй діяльності керується наступними транснаціональними принципами:

 • об’єктивності та неупередженості у відборі статей з метою їх публікації;
 • високої вимогливості до якості наукових досліджень;
 • «сліпого» рецензування статей;
 • колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей;
 • доступності та оперативності у спілкуванні з авторами;
 • суворого дотримання авторських прав;
 • суворого дотримання графіку виходу журналу.

Функції Міжнародної науково-редакційної ради:

 • консультаційна (надання за необхідності фахових консультацій членам редколегії і рецензентам з окремих нових, малодосліджених і дискурсивних проблемних аспектів наукової проблеми);
 • розвивально-прагматична (сприяння розвитку збірника й здійснення міжнародної наукової співпраці, пошук нових форм і методів функціонування збірника, удосконалення його редакційної політики);
 • експертна (здійснення рецензування статей, експертизи (у разі необхідності) рецензій і рецензованих статей, експертна оцінка якості збірника, доречності й компонування статей у ньому тощо);
 • дорадча (участь у формуванні збірника, прийняття рішень щодо рекомендації статей до друку, вплив на якість рішень, що приймаються тощо).

Взаємодія з авторами

У взаємодії з авторами редколегія збірника керується такими правилами:

 • здійснює всі необхідні заходи для забезпечення якості матеріалів, що представлені й підлягають наступному опублікуванню;
 • забезпечує дотримання встановлених механізмів рецензування статей, а також спростування чи скасування рішень, прийнятих редакцією;
 • обов’язково інформує автора рукопису чи про прийняття статті до друку, чи про необхідність її доопрацювання, чи про відхилення статті;
 • подає аргументований опис експертної оцінки представленої до друку статті.

Взаємодія з рецензентами

У взаємодії з рецензентами редакція збірника дотримується наступних правил:

 • представляє рецензентам інструкцію й рекомендації з рецензування рукописів;
 • забезпечує рецензентів системою перевірки ступеня оригінальності статті;
 • гарантує рецензентам конфіденційність;
 • представляє можливість (право) відмовитися від рецензування без пояснення причин відмови (окрім встановленого конфлікту інтересів);
 • розглядає рецензування в якості невід’ємної частини оцінювання наукової публікації, яке підтверджує високу якість наукових статей.

Статті приймаються до друку лише після їх обговорення на засіданні редколегії збірника за наявності позитивної рецензії рецензента та підтримки їх більшістю членів редколегії.

Підготовлений у повному обсязі випуск збірника розглядається та рекомендується до друку рішенням Вченої ради Університету Григорія Сковороди в Переяславі.