ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ

  • Andriy Ivashchenko
Ключові слова: педагогіка, позааудиторна робота, самореалізація, модель, педагогічне моделювання, майбутні вчителі, самоактуалізація

Анотація

У статті розглядаються особливості педагогічного моделювання, виділена і охарактеризована технологія побудови моделі, котра формує готовність майбутніх учителів до творчої самореалізації в позааудиторній роботі. Об’єктом моделювання стають освітні процеси, котрі розвиваються з урахуванням узагальнення практики роботи, врахування потреб і проблем вивчення педагогічних явищ та процесів на основі спрощеного їх образу – моделі при створенні моделі особливе значення має технологія її побудови. Не зважаючи на те, що кількість етапів побудови моделі у різних учених якісно відрізняється – послідовність моделювання передбачає: визначення конкретних завдань моделювання, 1) виділення основних факторів впливу на досліджуваний об’єкт, основних підходів та принципів досягнення цілей; 2) виявлення функціональних характеристик всіх компонентів моделі установлених між ними різноманітних зв’язків; 3) вибір траєкторії процесу розвитку моделі (встановлення педагогічних умов); 4) перенос результатів дослідження на оригінал, перевірка результатів дослідження. Як концептуальне положення прийнято, що «творча самореалізація майбутніх вчителів» – це цілеспрямований процес максимального розкриття творчих здібностей студентів у професійній діяльності, який є складовою життєвої компетентності. Поняття «готовність до творчої самореалізації майбутнього вчителя» розглядається нами як інтегративну якість, процес реалізації особистістю сутнісних сил, включають особистісно-професійні цінності і потреби педагогічного саморозвитку, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здібності до творчості і рефлексії. Дефеніція «поза аудиторна робота» була визначена в результаті дослідження як складова цілісність системи професійної підготовки студентів, особлива форма організації студентського життя поза розкладу занять у вищій школі на принципах зацікавленості і добровільності, що створює умови для особистого розвитку та творчої самореалізації майбутніх спеціалістів. Таким чином, педагогічне моделювання є тим концептуальним підходом, котрий створює основу для модернізації теоретичних основ педагогіки, а в даному випадку допомагає у вивченні готовності майбутніх вчителів до творчої самореалізації в позааудиторній роботі.

Посилання

1. Akulenko Y.A. Metodycheskye modely kak obъektы usvoenyia v protsesse metodycheskoi podhotovky budushcheho uchytelia matematyky profylnoi shkolы [Methodical models as objects of mastering in the process of methodical preparation of the future teacher of mathematics of the profile school] / Y.A. Akulenko // Vektor nauky THU. – 2013 - №1 (23). – S. 293 – 297.

2. Babanskyi Yu.K. Problemы povыshenyia эffektyvnosty pedahohycheskykh yssledovanyi [Problems of improving the effectiveness of pedagogical research] / Yuryi Konstantynovych Babanskyi. – M., 1982. – 220 s.

3. Vishnikina L. Pedahohichne modeliuvannia yak zasib proektuvannia osvitnikh protsesiv [Pedagogical modeling as a means of designing educational processes] / L. Vishnikina // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2008. – №7 – 8 (86 – 87). – S. 80–84.

4. Ivanova T. Model pedahohichnoho menedzhmentu vykladacha pedahohichnoho profiliu [The model of pedagogical management of the encyclopaedia of pedagogical profil] / T. Ivanova // Estetyka i etyka pedahohichnoi dii: zb. nauk. prats. – 2011. – Vyp. 2. – S. 82–90.

5. Kiasiarum S. O. Modeliuvannia zmistu navchalnoho materialu [Modeling the content of the training material / С. О. Kyasarum] / S. O. Kiasarum // Pedahohichnyi almanakh: zb. nauk. prats. – 2008. – №3. – S. 49–54.

6. Kudynov S. Y. Funktsyonalno-stylevoi podkhod v yssledovanyy samorealyzatsyy lychnosty [Functional-style approach in the study of self-realization of personality] / S. Y. Kudynov // Nauka. Obrazovanye. Praktyka: sb. materyalov rehyonalnoi mezhvuzovskoi nauch.-prakt. – Ufa: Vostochnыi unyversytet, 2007. – S. 37–41.

7. Lahuseva N. N. Model tvorcheskoi samorealyzatsyy studentov vuza v uslovyiakh perekhoda k dvukhurovnevoi systeme obuchenyia [Model of creative self-realization of university students in conditions of transition to a two-tier system of education] / N. N. Lahuseva, L. H. Haharyna, K. A. Kadetova // Myr obrazovanyia, obrazovanye v myre. – 2009. – №3. – S. 124–127.

8. Matrosova Y.H. Model poetapnoho formyrovanyia tekhnolohycheskoi komplektatsyy u studentov tekhnolohov v protsese prepodavanyia spetsyalnыkh dystsyplyn [The model of the stage-by-stage formation of technological equipment for students of technologists in the process of teaching special disciplines] / Y.H. Matrosova // Pedahohichnyi almanakh: zb. nauk. prats. – 2008 – №3. – S.124 – 132.

9. Mylynys O.A. Proektyrovanye pedahohycheskoi systemы subъektno-oryentyrovanoho podkhoda k razvytyiu kulturы tvorcheskoi samorealyzatsyy studentov-pedahohov [Designing of the pedagogical system of the subjectorientated approach to the development of the culture of creative self-realization of students-teachers] / O. A. Mylynys // Sybyrskyi pedahohycheskyi zhurnal. – 2012. – № 2. – S. 79–85.

10. Teplytskyi I. O. Elementy komp’iuternoho modeliuvannia: navch. posib. [Elements of computer modeling] / I.O. Teplytskyi – Kryvyi Rih: KDPU, 2010. – 264 s.

11. Chaplak Ya. V. Formuvannia hotovnosti psykholohakonsultanta do tvorchoi samorealizatsii v profesiinii diialnosti na osnovi osobystisno-akmeolohichnoho pidkhodu [The form of preparedness of the psychologist-consultant to the creative self-actualization in the professionalism on the basis of an individual-acmeological approach] / Ya. V. Chaplak // Sovremennыe nauchnыe yssledovanyia y ynnovatsyy. – Avhust 2011. – №4 [Эlektronnыi resurs]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/08/1514.

12. Yakovleva N. O. Pedahohycheskoe proektyrovanye ynnovatsyonnыkh system [Pedagogical design of innovative systems]: avtoref. dyss. na soyskanye uchenoi stepeny d-ra ped. Nauk: sp 13.00.14 «Obshchaia pedahohyka, ystoryia pedahohyky y obrazovanyia» / N. O. Yakovleva. – Cheliabynsk, 2003. – 48 s.

Біографія автора

Andriy Ivashchenko

кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри документознавства
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ, ПРОГРАМИ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ УНІВЕ