ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ З ІСТОРІЇ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЯК ПРОДУКТ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ

  • Inna Demuz
Ключові слова: довідкова література, бібліографічні видання, аналітико-синтетична переробка документної інформації, наукові товариства

Анотація

У статті проаналізовано віднайдені довідкові видання з історії наукових товариств України ХІХ – початку ХХ ст.; визначено типологію даних видань й акцентовано увагу на тому, що ця література – продукт аналітико-синтетичної переробки документної інформації. Встановлено, що на сьогоднішній день видрукувано різноманітні довідники, покажчики, словники, енциклопедичну літературу, бібліографічні видання (універсальні, галузеві, тематичні, персональні, біобібліографічні, краєзнавчі), науково-допоміжні бібліографічні покажчики з переліками літератури. Серед наукових товариств, зміст друкованих і періодичних органів яких піддавався бібліографічним описам, виділяємо: Історичне товариство Нестора-літописця, Історико-філологічне товариство при Харківському університеті, Наукове Товариство імені Т. Шевченка у Львові, Київське товариство природознавців, Товариство дослідників природи при Харківському університеті, Імператорське російське географічне товариство, Товариство наукової медицини і гігієни при Харківському університеті та ін. Доведено, що в подальшому перспективним напрямом залишається видання вичерпних систематичних покажчиків різногалузевих наукових товариств Російської та Австро-Угорської імперій (України), особливо в галузі точних і природничих наук. Певну прогалину довідково-ібліографічного характеру повинні заповнити також систематизовані покажчики літератури про наукові товариства ХІХ – початку ХХ ст.

Посилання

1. Valuyeva Ye. O. Bibliohrafi chni vydannya yak zasib pidvyshchennya informatsiynoyi kultury osobystosti [Elektronnyy resurs] / Ye. O. Valuyeva. – Rezhym dostupu: http://library.zntu.edu.ua/for_librarian/crim_2012/valueva.pdf .

2. Verhunov V. A. Istoriya ahrarnoyi nauky, osvity i tekhniky v Ukrayini: retrospektyvnyy naukovo-dopomizhnyy bibliohrafi chnyy pokazhchyk avtoreferativ dysertatsiy, vydan ta publikatsiy, pidhotovlenykh u Tsentri istoriyi ahrarnykh nauk DSNHB NAAN Ukrany (2001–2011 rr.) / V. A. Verhunov; NAAN Ukrany, Derzhavna naukova silskohospodarska biblioteka. – K., 2011. – 383 s. – («Ahrarna nauka Ukrayiny v osobakh, dokumentakh, bibliohrafi yi»: istoryko-bibliohraf. seriya; kn. 50).

3. Horbachenko T. H. Analityko-syntetychna pererobka dokumentnoyi informatsiyi: navch. posib. dlya dystantsiynoho navchannya / T. H. Horbachenko. – [2-he vyd., pererob. i dop.]. – K.: Universytet «Ukrayina», 2008. – 312 s.

4. Zolotoy vek khudozhestvennykh obedineniy v Rossii i SSSR (1820–1932): Spravochnik / Sost.: D. Ya. Severyukhin, O. L. Leykind. – SPb.: Izd-vo Chernysheva, 1992. – 400 s.

5. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR. T. 11 (1986–1988). Ch. 1. Estestvoznanie v tselom, fi ziko-matematicheskie ikhimicheskie nauki. – M.: Nauka, 1997. – 216 s.

6. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR. T. 9 (1981–1983). Chast 1. Estestvoznanie v tselom, fi ziko-matematicheskie i khimicheskie nauki. – M.: Nauka, 1995. – 235 s.

7. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1917–1947 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1949. – 520 s.

8. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1948–1950 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1955. – 396 s.

9. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1951–1956 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1963. – 430 s.

10. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1957–1961 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1974. – 547 s.

11. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1962–1966 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1977. – 700 s.

12. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1967–1970 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1981. – 768 s.

13. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1971–1975 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1984. – 484 s.

14. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1976–1980 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1989. – 400 s.

15. Istoriya estestvoznaniya: bibliograf. ukaz. izd., opublik. v SSSR / In-t istorii estestvoznaniya i tekhniki im. S. I. Vavilova. T. 10: 1984–1985:v 2 ch. Ch. 2: Nauki o Zemle, biologicheskie nauki. Prilozheniya / [Otv. red. V. M. Orel]. – M.: Nauka, 2007. – 288 s.

16. Istoriya medytsyny ta okhorony zdorovya v Ukrayini: nauk.- dopom. bibliohr. pokazhch. Istoriya medytsyny ta okhorony zdorovya v Ukrayini / uklad.: L. Ye. Kornilova, N. I. Mamedova; Nats. nauk. med. b-ka Ukrayiny. – K.: Nats. nauk. med. b-ka Ukrayiny, 2012. – 107 c.

17. Istoriya mista Kyyeva z naydavnishykh chasiv do 2000 roku: nauk.-dopom. bibliohr. pokazhch. u vyd. vid ХVII st. do 2000 r.: u 3 t., 14 kn. – T. 2, kn. 9. Materialna ta dukhovna kultura Kyyeva (t. 2); Naukovi tovarystva. Kulturno-mystetski ustanovy: muzeyi, vystavky, kolektsiyi (kn. 9) / red.: V. A. Smoliy, O. I. Hurzhiy, L. Ye. Demyanova, N. A. Dekhtyarova, L. Ya. Mukha; In-t istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny. – K., 2010. – 201 c.

18. Medytsyna v Ukrayini. Vydatni likari: Biobibliohrafi chnyy slovnyk / Derzhavna naukova medychna biblioteka. – K., 1997. – (Medychna biohrafi styka). – Vyp. 2: Druha polovyna ХIХ st. Litery A–K / S. M. Bulakh ta in. (avt.-upor.); Yu. K. Duplenko (nauk. konsultant i fakh. red.). – K., 2005. – 615 s.

19. Putevoditel po nauchnym obshchestvam Rossii / Sost. I. I. Komarova. – Nyu-York: Norman Ross Publishing Inc., 2000. – 883 s.

20. Rossiyskiy D. M. Istoriya vseobshchey i otechestvennoy meditsiny i zdravookhraneniya. Bibliografi ya (996–1954 gg.) / D. M. Rossiyskiy; sost.pri uchastii V. A. Nevskogo, pod red. B. D. Petrova. – M.: Medgiz, 1956. – 938 s.

21. Symonenko I. M. Hubernski vcheni arkhivni komisiyi v Ukrayini: istoriohrafi chnyy ohlyad i bibliohrafi chnyy pokazhchyk / I. M. Symonenko; Ukr. NDI arkhivnoyi spravy ta dokumentoznavstva, Tsentr pamyatkoznavstva NAN Ukrayiny i UTOPIK. – K.: b. v., 2003. – 132 s. – (Arkhivni ta bibliohrafi chni dzherela ukrayinskoyi istorychnoyi dumky; vyp. 8).

22. Spravochnik nauchnykh obshchestv Rossii [Elektronniy resurs] / I. I. Komarova. – Rezhim dostupu: http://www.snor.ru/?an=about_guide.

Біографія автора

Inna Demuz

доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2016-12-05
Розділ
РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА