ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У СОЦІОГУМАНІТАРНІЙ ОСВІТІ

  • Halyna Sichkarenko
Ключові слова: гендер, гендерний підхід, гендерна чутливість, андроцентризм, сексизм, гендерні стереотипи

Анотація

Метою статті є з’ясування місця гендерного підходу у суспільних дисциплінах, що викладаються у вищих навчальних закладах України. Предметом аналізу виступають підручники з соціології та політології для студентів непрофільних ВНЗ, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, та вияв у них дискримінації за ознакою статі (андроцентризм, сексизм, гендерні стереотипи). Саме підручники є потужним інструментом трансляції гендерної чутливості. Під час аналізу матеріалу використовуються історичний і порівняльний методи дослідження. Встановлено, що сучасні підручники з соціології щодо гендерної проблематики поділяються загалом на дві групи. У першій приділяється увага гендеру, наявні спеціальні розділи, проте гендерна проблематика присутня при розгляді лише деяких соціальних процесів, існують прояви андроцентризму. До другої групи відносяться підручники, в яких про гендер майже нічого не говориться, де гендерні відношення в суспільстві ігноруються. Підручники з політології відносяться переважно до другої групи. Вказане не відповідає рівню сучасної світової науки, українському законодавству та вимогам вищої освіти.

Посилання

1. Vvedenie v gendernye issledovaniya. Ch. 1: ucheb. pos. / I. A. Zherebkina i dr. – Kh.: KhTsGI; SPb.: Aleteyya, 2001 – 708 s.

2. Hender dlya mediy: pidruch. iz hendernoyi teoriyi dlya zhurnalistyky ta inshykh sotsiohumanitarnykh spetsialnostey [Elektronnyy resurs] / M. Mayerchyk, O. Plakhotnik ta in. ‒ K.: Krytyka, 2013. – 219 s. // In-t narodoznavstva NANU. – Rezhym dostupu: https://ru.scribd.com/doc/134194613/Gender-for-Media#fullscreen&from_embed.

3. Henderni problemy ochyma studentiv: analitychna dopovid [Elektronnyy resurs] / L. Husakova, I. Danilenko ta in. ‒ Kh.: Raydep, 2009. – 64 s. – Rezhym dostupu: http://krona.org.ua/assets/fi les/books/Ochyma-studentstva.pdf.

4. Henderni studiyi v suchasniy Ukrayini: mater. stud. nauk.-prakt. konf. (12–13 bereznya 2015 r.): zb. nauk. st. / hol. red. S. O. Filonenko. ‒ Berdyansk: BDPU, 2015. ‒ 96 s.

5. Hidens E. Sotsiolohiya / E. Hidens. ‒ K.: Osnovy, 1999. – 726 s.

6. Hrynevych L. V. Henderni doslidzhennya [Elektronnyy resurs] // Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: T. 2 / L. V. Hrynevych / Redkol.: V. A. Smoliy (holova) ta in. – K.: «Naukova dumka», 2004. ‒ Rezhym dostupu: http://www.history.org.ua/?termin=Genderni_doslidzhennja.

7. Lukashevych M. P. Sotsiolohiya simyi: teoriya i praktyka: navch. posib. / M. P. Lukashevych. – K.: IPK DSZU, 2012. – 186 s.

8. Martsenyuk T. Henderna rivnist i nedyskryminatsiya: posibnyk dlya ekspertiv i ekspertok analitychnykh tsentriv / T. Martsenyuk. ‒ K.: CIDA, 2014. ‒ 65 s.

9. Martsenyuk T. O. Henderni stereotypy zovnishn’oyi reklamy (na prykladi Podolu mista Kyyeva) / T. O. Martsenyuk, O. A. Rozhdestveska // Naukovi zapysky NaUKMA. Sotsiolohichni nauky: nauk. zhurnal. – 2009. ‒ T. 96. ‒ S. 82–88.

10. Matskovskiy M. S. Sotsiologiya sem’i: problemy teorii, metodologii i metodiki / M. S. Matskovskiy. ‒ M.: Nauka, 1989. ‒ 116 s.

11. Melnyk T. M. Hender yak nauka ta navchalna dystsyplina / T. M. Melnyk // Osnovy teoriyi henderu: navch. pos. ‒ K.: K.I.S., 2004. ‒ S. 10–29.

12. Osnovni pokaznyky diyalnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrayiny na pochatok 2016/17 navchalnoho roku. Statystychnyy byuleten. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2017. – 208 s.

13. O khrystianskomъ brake і ob obyazannostyakhъ muzha і zheny. Uchenie Sv. Ioanna Zlatousta. ‒ M., 1990. ‒ 32 s.

14. Picha V. M. Sotsiolohiya: zahalnyy kurs: navch. pos. dlya studentiv vyshchykh zakladiv osvity Ukrayiny / V. M. Picha. – K.: «Karavela», 1999. ‒ 248 s.

15. Pohorilyy D. Ye. Politolohiya: kredytno-modulnyy kurs: navch. posibn. / D. Ye. Pohorilyy. ‒ K.: Tsentr uchbovoyi literatury. Firma «Inkos», 2008. ‒ 432 s.

16. Politolohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk / za red. M. P. Trebyna. – Kh.: Pravo, 2015. – 816 s.

17. Politolohiya. Kn. Persha: Polityka i suspilstvo. Kn. Druha: Derzhava i polityka / A. Kolodiy, L. Klymanska, Ya. Kosmyna, V. Kharchenko. – [2-e vyd., pererob. ta dop.]. – K.: Elha, Nika-Tsentr, 2003. – 664 s.

18. Politolohiya: navch. posib. / Ye. V. Perehuda, V. F. Panibudlaska, V. L. Semko, N. I. Ryzhko ta in. – K.: KNUBA, 2011. ‒ 216 s.

19. Politolohiya: pidruchnyk [Elektronnyy resurs] / red. O. V. Babkina, V. P. Horbatenko. – K.: VTs «Akademiya», 2003. – 528 s. – Rezhym dostupu: http://www.studfi les.ru/preview/1862634/page:36/.

20. Prykhodkina N. O. Pedahohichni umovy realizatsiyi hendernoho pidkhodu u fakhoviy pidhotovtsi studentiv humanitarnykh spetsialnostey: avtoref. dys. …kand. ped. nauk : 13.00.04 / N. O. Prykhodkina. – K., 2008. – 20 s.

21. Pro vprovadzhennya pryntsypiv hendernoyi rivnosti v osvitu. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny № 839 vid 10.09.2009 r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://old.mon.gov.ua/ua/aboutministry/ normative/183-.

22. Pro zabezpechennya rivnykh prav ta mozhlyvostey zhinok i cholovikiv. Zakon Ukrayiny № 2866-IV vid 08.09.2015. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.

23. Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi prohramy zabezpechennya rivnykh prav i mozhlyvostey zhinok i cholovikiv na period do 2016 r. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny № 717 vid 26.09.2013 r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/717-2013-%D0%BF.

24. Synchak O. Za rivnist movnu i pozamovnu [Elektronnyy resurs] / O. Synchak // Zhurnal sotsialnoyi krytyky «Spilne». – 8 bereznya 2011 r. – Rezhym dostupu: http://commons.com.ua/za-rivnist-movnu-i-pozamovnu/.

25. Smelzer N. Sotsyolohyya / N. Smelzer. ‒ M.: «Fenyks», 1994. – 688 s.

26. Sotsiolohiya: korotkyy entsyklopedychnyy slovnyk / pid. red. V. I. Volovycha. – K.: Ukr. Tsentr dukhovn. kultury, 1998. ‒ 736 s.

27. Sotsiolohiya: navch.-metod. kompleks dlya studentiv Instytutu fi lolohiyi napryam pidhotovky 6.020303 «fi lolohiya», spetsializatsiya «Inozemna fi lolohiya», «Pereklad» / ukl. Vilkova O. Yu. – K.: KNU im. T. Shevchenka, 2016. – 45 s.

28. Sotsiolohiya: [pidruchnyk dlya stud. vyshch. navch. zakl.]. ‒ [3-ye vyd.] / za red. V. H. Horodyanenka. ‒ K.: VTs «Akademiya», 2008. ‒ 544 s. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/61055-sociologiya.html.

29. Sotsiolohiya: pidruchnyk / za red. V. M. Pichi. ‒ [3-ye vyd., stereotyp.]. ‒ Lviv: «Novyy svit-2000», 2008. ‒ 280 s.

30. Sotsiolohiya: posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / za red. Horodyanenka V. H. – K.: Vydav. Tsentr «Akademiya», 1999. – 387 s.

31. Sotsiolohiya: terminy, ponyattya, personaliyi: navch. slovnykdovidnyk / za zah. red. V. M. Pichi. – [2-e vyd., stereotypne]. – L.: «Novyy svit-2000», 2004. – 480 s.

32. Teoretyko-metodolohichni zasady hendernoyi ekspertyzy pidruchnyka / Malakhova O. A. [ta in.] // Ekspertyza shkilnykh pidruchnykiv: instruktyvno-metodychni materialy dlya ekspertyzy elektronnykh versiy proektiv pidruchnykiv dlya uchniv 8 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [posibnyk] / za zah. red. O. M. Topuzova, N. B. Vyatkinoyi. – K.: Pedahohichna dumka, 2016. – S. 48–56.

33. Teoriya i istoriya feminizmu: kurs lektsiy / [pod red. I. Zherebkinoy]. – Kh.: KhTsGI; F-Press, 1996. – 387 s.

34. Shlyakhtun P. P. Politolohiya: istoriya ta teoriya: pidruchnyk / P. P. Shlyakhtun. – K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 2010. – 472 s.

35. Stoller R. Sex and Gender: The Development of Masculinity and Femininity. ‒ New York: Science House, 1968. ‒ 383 p.

36. Tilly L. A. Gender, Women’s History and Social History // Social Science History. – 1989. – Vol. 13. – P. 439–462.

Біографія автора

Halyna Sichkarenko

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКАХ ДОКУМЕНТНО- КОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ Т