ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СЛОВОСПОЛУК В МОВОЗНАВСТВІ НА ТЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ

  • Olena Yefymenko
Ключові слова: суспільно-політична лексика, вільні словосполуки, усталені словосполуки

Анотація

У статті досліджено тему функціонально-семантичних параметрів нових усталених словосполук у суспільно-політичній сфері. Розглянуто специфіку вивчення теорії про словосполуки. З’ясовано, що цілісні словосполуки властиві суспільно-політичній лексиці сучасної української мови, на початку ХХІ століття вони широко використовується у мові ЗМІ. Досліджено, що усталені словосполуки зустрічаються в різних тематичних групах. Найчастіше їх використовують у статтях, у яких дається характеристика владі та її представникам, описуються політичні події, що відбуваються в країні, а також у текстах, де окреслюються українсько-російські та міжнародні відносини. У розвідці зроблено аналіз словосполук.Підсумовано, що питання вивчення усталених словосполук не вичерпане та потребує подальшого дослідження.

Посилання

1. Balko M. Do pytannia pro osnovni oznaky slovospolychennia /M. Balko // Lingvistychni studiyi. – 2011. – Vyp. 22. – 330 s.

2. Balko M. Semantychno-syntaksychni i strukturni aspekty tsilisnykh slovospolychen suchasnoy ukrainskoyi movy : dysertatsia nazdobuttia naukovoho stupenia kandydata fi lilohichnykh nauk : 10.02.01 / Balko M. ; Donetskyi natsionalnyi universytet. – D., 2004. – 201 s.

3. Busel V. T. Velykyi tlumachny slovnik suchasnoyi ukrainskoyi movy. – Kyiv, Irpin. – Perun, 2016. – 1696 s.

4. Vinogradov V. V. Voprosy izucheniya slovosochetanii / V. V. Vinogradov // Voprosy iazykoznaniya. – 1954. – No. 3. – S. 3–24.

5. Vykhovanets І. R. Gramatyka ukrainskoyi movy. Syntaksys / І. R. Vykhovanets. – K.: Lybid, 1993. – 368 s.

6. Zatsnyi Y. A. Suchasnyi of anglomovnyi sviti zbahachennia slovnykovoho skladu / Y. A. Zatsnyi, – Lviv: PAIS, 2007. – 228 s.

7. Ivaschyshyn O. Mistse terminilogichnoho slovospoluchennia v systemimovy / O. Ivaschyshyn // Inozemna Filolohia. – 2013. – Vup. 125. – 10–15 s.

8. Komar L. Frazeolohichni odynytsi, slova ta vilni slovospoluchennia, strukturna klasyfi katsia / L. Komar // Molodirynok : schomis. nauk.-ped. zhurn. – Drohobych (Lviv. obl.). – 2010. – Vup. 9 (68). – 113 s.

9. Ma Yanfei. Konotatyvno markovani slovospoluchennia v ukrayinsky khhazetnykh tekstakh pochatku XXI st.: semantyka ta prahmatyka [Tekst] :avtoref. dys. … kand. fi lol. nauk : 10.02.01 / Ma Yanfei ; Kyiv. nats. un-tim. Tarasa Shevchenka. – K., 2013. – 19 s.

10. Meschaninov I. I. Nominativno eiergativnoe predlozhenie: tipologicheskoe sopostavlenie struktur / I. I. Meschaninov – M.: Nauka, 1984. – 294 s.

11. Mykhailenko L. L. Dynamika suspilno-politychnoy I leksyky ukrainskoyi movy kintsya XX – pochatku XXI stolittia (namateriali movy ykrainsky khzasobiv masovoyi infi rmatsiyi): avtoref. dys… kand. fi lol. nauk: 10.02.01 / L. L. Mykhailenko ; In-t movoznav. im. O. O. Potebni NAN Ukrainy. – K., 2009. – 192 s.

12. Styshov O. Leksuchni styli strychnine neolohizmy v ZMI z pohliadumovnoyi kultury / O. Styshov // Kulturaislovo. – K., 1999. – 112s.

13. Ufi mtseva A. A. Slovo v leksiko-semanticheskoi sisteme azyka / A. A. Ufi mtseva. – M.: Nauka, 1968. – 272 s.

14. Kharchyk L. Terminy-slovospoluky v ukrainskiy elektroenerhetychniy terminolohiyi / L. Kharchyk; Natsionalnyi universytet «Lvivskapolitekhnika». – lviv, 2013. – S. 3–12.

15. Kholiavo I. V. Suspilno-politychnaleksyka u presi 90-ykh rokiv XX st. (semantyko-funktsionalnyianaliz) :avtoref. dys. …kand. fi lol. nauk : 10.02.01 / I. V. Kholiavo; Kirovohradskyi derzhavnyi pedehohichnyi universytetim. Volodymyra Vynnychenka. – K., 2004. – 27 s.

Біографія автора

Olena Yefymenko

аспірант кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ І. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА