ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

  • Viktoria Barabash
  • Liudmyla Gliebova
Ключові слова: громадянське суспільство, громадянська активність, суспільні перетворення, заклад вищої технічної освіти, студенти, соціально-гуманітарні дисципліни, правова держава.

Анотація

В умовах сьогодення особливого значення набуває громадянська активність як форма самореалізації і самодіяльності особистості, яка є повноправним членом і суб’єктом громадянського суспільства. Дана форма виражається в усвідомленій та цілеспрямованій участі в суспільних перетвореннях, у захисті та розширенні економічних, політичних, соціальних прав, у підтримці цілісності суспільства. Метою написання статті є дослідження формування громадянської активності студентів у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін. У психолого-педагогічній науці активність виступає однією із центральних категорій, сутність якої визначають поняття «процес», «дія», «вчинок», «поведінка», «діяльність». Як особлива форма діяльності активність детермінована внутрішніми факторами особистості, її цінностями і переконаннями. Громадянська активність належить до особливого типу соціальної активності і передбачає свідоме, зацікавлене та раціонально-критичне ставлення суб’єктів до проблем суспільства. У цивілізованому суспільстві громадянська активність особистості не виходить за межі, встановлені законом. Предмети соціально-гуманітарного циклу, формуючи у студентів системні уявлення про суспільство, роль і призначення людини в ньому, виступають потужними чинниками формування громадянської активності особистості. Отже, гуманітарна підготовка майбутніх фахівців має бути націлена на виховання активної і відповідальної особистості.

Посилання

1. Abul’khanova-Slavskaya K. A. Aktyvnost’ y soznanye lychnosty kak subъekta deyatel’nosty / K. A. Аbul’khanova- Slavskaya, red. B. F. Lomov // Psykholohyya lychnosty v sotsyalystycheskom obshchestve. – M., 1989. – S. 110 – 133.

2. Andrushchenko V. Osnovni tendentsiyi rozvytku vyshchoyi osvity Ukrayiny na rubezhi stolit’ (Sproba prohnostychnoho analizu) / V. Andrushchenko // Vyshcha osvita Ukrayiny. – 2001. – №1. – S. 11–17.

3. Babanskyy Yu. K. Optymyzatsyya uchebno-vospytatel’noho protsessa. / Yu. K. Babanskyy. – M. : Pedahohyka,1982. – 192 s.

4. Barabash V. A., Hlyebova L. V. Informatsiynyy resurs biblioteky universytetu yak faktor formuvannya tsinnisnykh oriyentatsiy maybutnikh fakhivtsiv // Sotsium. Dokument. Komunikatsiya: zbirnyk naukovykh statey. Vyp. 4. Seriya «Istorychni nauky»/ [red. kolehiya: Kotsur V.P. (holov. red.) ta in.]. – Pereyaslav-Кhmel’nyts’kyy, 2017. – S.159 – 175.

5. Bila knyha natsional’noyi osvity Ukrayiny / Proekt [Elektronnyy resurs] / Akad. ped. nauk Ukrayiny; za red.V. H. Kremenya. – K., 2009. – 376 s. – Rezhym dostupu: http://www.novi.org.ua/projects/artek/ 2nd/APN.pdf –Zaholovok z ekrana.

6. Bukryeyeva I. Hromadyans’ka aktyvnist’ ukrayins’koyi students’koyi molodi: osoblyvosti vyyavlennya ta tendentsiyi rozvytku / I. Bukryeyeva // Sotsiolohichni studiyi. − 2013. − № 2. − S. 77–82. − Rezhym dostupu :http://nbuv.gov.ua/UJRN/socst_2013_2_16.pdf.

7. Voznyy S. O. Fenomen hromadyans’koyi aktyvnosti ta yoho vplyv na diyezdatnist’ mistsevykh hromad / S. O. Voznyy // Aktual’ni problemy derzhavnoho upravlinnya. – 2016. – № 1. – S. 105–110. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apdy_2016_1_20201.

8. Humanitarni dystsypliny – dusha universytetu // Osvitniy students’kyy tyzhnevyk «Audytoriya». – ch.13 [2973] – 4–7 travnya 2017. – S.15.

9. Optymizatsiya tsyklu sotsial’no-humanitarnykh dystsyplin u vyshchiy osviti Ukrayiny v konteksti yevrointehratsiyi: monohrafiya (rukopys) / B.A. Voronkova, M.A. Debych, N.M. Dem’yanenko, N.O. Divins’ka ta in.] ; Za zah. red. H.V. Onkovych. – K., 2014. – 326 s. – Rezhym dostupu: https:// ihed.org.ua/ images/ biblioteka/ viddil-3_mon_ Optimizac-ciklu- gumanitar-discipl_ Onkovich_ 2014_ 326.pdf.

10. Radul V. V. Sotsial’na aktyvnist’ u strukturi sotsial’noyi zrilosti (teoretyko-metodolohichnyy aspekt): [Monohrafiya] / V.V. Radul. – Kirovohrad: «Imeks-LTD», 2011. – 256s.

11. Rastryhina A. Vykhovnyy prostir yak systema faktoriv vil’noho samovyznachennya osobystosti / Alla Rastryhina Ukrayina – Pol’shcha: naukovi studiyi susidiv-partneriv. Vypusk 3. Z nahody Roku Pol’shchi v Ukrayini / Uporyadnyky: Ihor Dobryans’kyy, Vasyl’ Marko, Mykola Zymomrya. Kirovohrad-Koshalin: Kirovohrad, «Imeks- LTD», 2004. – 372 s.

12. Rubynshteyn S.L. Problemы obshchey psykholohyy. 2-e yzd. / Otv. red. E. V. Shorokhova. – M. : Pedahohyka,1970. – 416 s.

13. Fullan M. Syly zmin: Vymiryuvannya hlybyny osvitnikh reform. – L.: Litopys, 2000. – S. 22–23.

14. Shatilo V. Hromadyans’ke suspil’stvo – shlyakh do pravovoyi derzhavy. – Al’manakh Moloda natsiya / holov. redaktor O. Protsenko. – K. : Smoloskyp, 1996. – 252 s.

Біографії авторів

Viktoria Barabash

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної
справи
Центральноукраїнський національний технічний університет

Liudmyla Gliebova

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної
справи
Центральноукраїнський національний технічний
університет,
пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006.

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ, ПРОГРАМИ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ УНІВЕ