FORMATION OF STUDENTS’ CIVIC ENGAGEMENT IN THE PROCESS OF TEACHING OF SOCIALHUMANITARIAN DISCIPLINES

  • Viktoria Barabash
  • Liudmyla Gliebova
Keywords: civil society, civic engagement, social transformation, institution of higher technical education, students, social and humanitarian disciplines, constitutional state

Abstract

In today’s conditions, civic engagement acquires a special value as a form of self-actualization and self-acting of a person who is a full member and a subject of civil society. This form is expressed in the conscious and purposeful participation in social transformations, in the protection and expansion of economic, political, social rights, in support of the integrity of society. The purpose of the article is to research the formation of students’ civic engagement in the process of teaching social and humanitarian disciplines. In psychological and pedagogical science the activity acts as one of the central categories, the essence of which define the concepts of «process», «action», «act», «behavior», «activity». As a special form of action the activity is determined by the internal factors of the personality, his values and beliefs. Civic engagement belongs to a special type of social activity and provides a conscious, interested and rationally-critical attitude of subjects to the problems of society. In a civilized society, civil activity of the personality does not go beyond the limits, established by law.Subjects of the social and humanitarian cycle, that form in students systematic ideas about society, the role and purpose of man in it, are powerful factors in the formation of civic engagement of the personality. Thus, the humanitarian training of future specialists should be aimed at educating an active and responsible person.

References

1. Abul’khanova-Slavskaya K. A. Aktyvnost’ y soznanye lychnosty kak subъekta deyatel’nosty / K. A. Аbul’khanova- Slavskaya, red. B. F. Lomov // Psykholohyya lychnosty v sotsyalystycheskom obshchestve. – M., 1989. – S. 110 – 133.

2. Andrushchenko V. Osnovni tendentsiyi rozvytku vyshchoyi osvity Ukrayiny na rubezhi stolit’ (Sproba prohnostychnoho analizu) / V. Andrushchenko // Vyshcha osvita Ukrayiny. – 2001. – №1. – S. 11–17.

3. Babanskyy Yu. K. Optymyzatsyya uchebno-vospytatel’noho protsessa. / Yu. K. Babanskyy. – M. : Pedahohyka,1982. – 192 s.

4. Barabash V. A., Hlyebova L. V. Informatsiynyy resurs biblioteky universytetu yak faktor formuvannya tsinnisnykh oriyentatsiy maybutnikh fakhivtsiv // Sotsium. Dokument. Komunikatsiya: zbirnyk naukovykh statey. Vyp. 4. Seriya «Istorychni nauky»/ [red. kolehiya: Kotsur V.P. (holov. red.) ta in.]. – Pereyaslav-Кhmel’nyts’kyy, 2017. – S.159 – 175.

5. Bila knyha natsional’noyi osvity Ukrayiny / Proekt [Elektronnyy resurs] / Akad. ped. nauk Ukrayiny; za red.V. H. Kremenya. – K., 2009. – 376 s. – Rezhym dostupu: http://www.novi.org.ua/projects/artek/ 2nd/APN.pdf –Zaholovok z ekrana.

6. Bukryeyeva I. Hromadyans’ka aktyvnist’ ukrayins’koyi students’koyi molodi: osoblyvosti vyyavlennya ta tendentsiyi rozvytku / I. Bukryeyeva // Sotsiolohichni studiyi. − 2013. − № 2. − S. 77–82. − Rezhym dostupu :http://nbuv.gov.ua/UJRN/socst_2013_2_16.pdf.

7. Voznyy S. O. Fenomen hromadyans’koyi aktyvnosti ta yoho vplyv na diyezdatnist’ mistsevykh hromad / S. O. Voznyy // Aktual’ni problemy derzhavnoho upravlinnya. – 2016. – № 1. – S. 105–110. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apdy_2016_1_20201.

8. Humanitarni dystsypliny – dusha universytetu // Osvitniy students’kyy tyzhnevyk «Audytoriya». – ch.13 [2973] – 4–7 travnya 2017. – S.15.

9. Optymizatsiya tsyklu sotsial’no-humanitarnykh dystsyplin u vyshchiy osviti Ukrayiny v konteksti yevrointehratsiyi: monohrafiya (rukopys) / B.A. Voronkova, M.A. Debych, N.M. Dem’yanenko, N.O. Divins’ka ta in.] ; Za zah. red. H.V. Onkovych. – K., 2014. – 326 s. – Rezhym dostupu: https:// ihed.org.ua/ images/ biblioteka/ viddil-3_mon_ Optimizac-ciklu- gumanitar-discipl_ Onkovich_ 2014_ 326.pdf.

10. Radul V. V. Sotsial’na aktyvnist’ u strukturi sotsial’noyi zrilosti (teoretyko-metodolohichnyy aspekt): [Monohrafiya] / V.V. Radul. – Kirovohrad: «Imeks-LTD», 2011. – 256s.

11. Rastryhina A. Vykhovnyy prostir yak systema faktoriv vil’noho samovyznachennya osobystosti / Alla Rastryhina Ukrayina – Pol’shcha: naukovi studiyi susidiv-partneriv. Vypusk 3. Z nahody Roku Pol’shchi v Ukrayini / Uporyadnyky: Ihor Dobryans’kyy, Vasyl’ Marko, Mykola Zymomrya. Kirovohrad-Koshalin: Kirovohrad, «Imeks- LTD», 2004. – 372 s.

12. Rubynshteyn S.L. Problemы obshchey psykholohyy. 2-e yzd. / Otv. red. E. V. Shorokhova. – M. : Pedahohyka,1970. – 416 s.

13. Fullan M. Syly zmin: Vymiryuvannya hlybyny osvitnikh reform. – L.: Litopys, 2000. – S. 22–23.

14. Shatilo V. Hromadyans’ke suspil’stvo – shlyakh do pravovoyi derzhavy. – Al’manakh Moloda natsiya / holov. redaktor O. Protsenko. – K. : Smoloskyp, 1996. – 252 s.

Author Biographies

Viktoria Barabash

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of Public Sciences, Information and Archival
Affair Department
Central-Ukrainian National Technical University

Liudmyla Gliebova

Candidate of Philological Sciences,
Assistant Professor of Public Sciences, Information and Archival
Affair Department
Central-Ukrainian National Technical University
8,Universitetsky Prospekt Str., Kropivnitsky, Ukraine, 25006

Published
2018-04-03
How to Cite
Barabash, V., & Gliebova, L. (2018). FORMATION OF STUDENTS’ CIVIC ENGAGEMENT IN THE PROCESS OF TEACHING OF SOCIALHUMANITARIAN DISCIPLINES. Society. Document. Communication, (5), 19-36. Retrieved from https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/6
Section
ORGANIZATION OF EDUCATION, PROGRAMS AND DIRECTIONS OF PREPARATION OF STUDENTS IN