ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ МОТИВАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Олена Бокшиц кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-3528-5312
  • Ірина Каменська кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0003-2872-5065
  • Денис Мірошніченко кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та методики навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-9552-0847
Ключові слова: мотивація, фахова мотивація, фахова підготовка, професійна діяльність, заклад вищої освіти, майбутній педагог професійного навчання.

Анотація

У статті розглянуто розвиток та сучасний стан формування фахової мотивації у майбутніх педагогів професійного навчання до подальшої професійної діяльності. У нашому дослідженні проаналізовано думки різних авторів щодо проблеми формування фахової мотивації в процесі професійного становлення особистості. Авторками розкрито сутність понять «мотив», «мотивація» та «професійна мотивація».

Фахова мотивація є важливим фактором конкурентоспроможності майбутніх фахівців на ринку праці. Формування фахової мотивації сприяє своєрідному поєднанню студентів із процесом та результатами навчання, безпосередньо впливає на їхній особистісний розвиток упродовж всього навчання у закладах вищої освіти та подальше професійне становлення через запуск механізму професійного самовизначення та саморозвитку. Авторки акцентують увагу на необхідності формування фахової мотивації майбутніх педагогів професійного навчання за допомогою використання методів мотивації педагогічної діяльності в процесі фахової підготовки студентів закладу вищої освіти.

Проаналізовано методи формування пізнавального інтересу. Визначено, що сучасний стан формування фахової мотивації у майбутніх педагогів професійного навчання буде успішним при реалізації комплексу різних ефективних педагогічних умов, при формуванні фахової мотивації, формує у здобувачів освіти педагогічну компетентність, професійні уміння; сприяє підвищенню загального рівня фахових знань студентів, розвитку пізнавальних та вольових якостей; вчить здійснювати інформаційно-навчальну та експериментально-дослідницьку діяльність; спонукає до саморозвитку та самовдосконалення.

Виділено, що кожна з виявлених педагогічних умов має свої внутрішні можливості, будучи переважно націленою на формування того чи іншого компоненту фахової мотивації у майбутніх педагогів професійного навчання. У той же час, кожна розглянута окремо умова не може повністю забезпечити ефективність формування досліджуваної проблеми. Тільки їх системна єдність дозволяє досягти найкращих результатів і становить комплекс педагогічних умов формування фахової мотивації у майбутніх педагогів професійного навчання в процесі фахової підготовки в закладах вищої освіти.

Посилання

1.Артюшина М.В., Котикова О.М., Романова Г.М. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2007. 528 с.

2.Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Видавничий центр «Академія», 2002. 576 с.

3.Загальна психологія : підручник / за загальною редакцією Максименка С.Д. 2-ге вид., переробл. і доп. Вінниця : Нова Книга, 2004. 704 с. URL:http://194.44.152.155/elib/local/sk676290.pdf

4.Каменська І.С., Бокшиц О.М. Особливості формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх фахівців із охорони праці. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 4(123), 2020, С. 25-33.

5.Криволапчук В.О., Барко ВІ. Профілактика порушень службової дисципліни і законності серед особового складу органів внутрішніх справ / за заг. ред. М.Г. Вербенського. Київ : ДНДІ МВС України, 2010. 172 с.

6.Левченко Т.І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності: монографія. Вінниця : Нова книга, 2011. 448 с.

7.Матієнко Т. Мотивації у професійній діяльності працівників правоохоронних органів. Південноукраїнський правничий часопис, 2017. С. 145-148.

8.Поляков А. Педагогічні умови мотивації професійного зростання студентів педагогічних університетів у процесі неперервної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2008. 19 с.

Струк А.В. Професійна мотивація майбутніх вчителів початкової школи у процесі формування лексико-народознавчої компетентності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 67, Т. 1. 2019. С. 63-66.
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати