ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Оксана Плужник доктор філософії, старший викладач кафедри документознавства та методики навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-8780-8288
Ключові слова: інформаційна компетентність, професійна підготовка майбутніх фахівців, «професійна освіта», «інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Анотація

У статті досліджено сутність поняття «інформаційна компетентність» та його місце у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців за спеціальностями 015 «Професійна освіта», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Проаналізувавши праці вітчизняних та зарубіжних науковців, зʼясовано, що під інформаційною компетентністю розуміють сукупність компетенцій, які дозволяють ефективно користуватись інформаційними технологіями у роботі з інформацією як у друкованій формі, так і в електронній.

Підкреслено, що важливим чинником формування інформаційно-комунікативної компетентності та забезпечення успішності професійної діяльності майбутнього фахівця є сформована інформаційна культура особистості, яка включає культуру знання оптимальних способів поведінки зі знаками, даними, інформацією, знання механізмів вдосконалення технічних засобів виробництва, зберігання й передачі інформації, вміння працювати з нею та поширювати.

Досліджено компоненти інформаційної компетентності з точки зору американських науковців та вітчизняних. В ході дослідження з’ясовано, що вони в цілому мають спільні характеристики. Так американські вчені вбачають складовими інформаційної компетентності: інструментальну, ресурсну, соціально-структурну, дослідницьку та публікаційну грамотність. Вітчизняними науковцями виокремлюються такі складові: інформаційна, комп’ютерно-технологічна та процесуально-діяльнісна компонента. 

Проаналізовано Стандарти вищої освіти України за спеціальностями 015 «Професійна освіта» та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня та визначено їх особливості.

З’ясовано, що в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців важливе місце займає блок комп’ютерних дисциплін та дисциплін інформаційно-комунікативного циклу. Також доцільно використовувати в освітньому процесі професійно орієнтовані завдання, в ході виконання яких студент не тільки оволодіває новими вміннями і навичками з дисципліни, а й набуває професійних компетенцій, необхідних в подальшій професійній діяльності.

Посилання

1.Баловсяк, Н. (2006). Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (4 (11)), 150-153.

2.Зленко A. (2016). Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на соціально-економічні процеси у демократичному суспільстві. «Society. Document. Communication». «Соціум. Документ. Комунікація», (1), 246-256. URL: https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/141.

3.Кожухар Ж.В. Засоби підготовки майбутніх бакалаврів документознавців до формування інформаційно-комунікативної компетентності. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 3 до Вип. 36, Том IV (20): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». Київ: Гнозис, 2016. С. 202-211.

4.Коломієць, О., & Головата, О. (2021). Формування інформаційної культури майбутнього фахівця у контексті сучасних освітніх завдань. «Society. Document. Communication». «Соціум. Документ. Комунікація», 1(10), 310-333. URL: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-10-310-333.

5.Литвинська, С., & Сібрук, А. (2020). Професійна підготовка документознавців у закладах вищої освіти України. «Society. Document. Communication». «Соціум. Документ. Комунікація», 10, С. 334-359. URL: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-10-334-359.

6.Плужник, О. (2021). Формування цифрової компетентності у майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності. «Society. Document. Communication». «Соціум. Документ. Комунікація», 1(13), 331-344. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2021-13-331-344.

7.Сивак О.А., Станецька Ю.О. Формування фахових компетентностей у майбутніх документознавців. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 62. 242 с. Т. 2. С. 168-172.

8.Стандарти вищої освіти. Міністерство освіти і науки України: вебсайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (дата звернення: 12.05.2022).

9.Ткаченко Є. Інформаційні компетентності фахівців у сучасному суспільстві. Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства: м-ли міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2019. С.171-174.

10.Чаркіна Т. (2022). Проблеми дослідження інформаційної культури. Актуальні проблеми філософії та соціології, (33), 67-71. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i33.1053.

11.Яворська Т. Інформаційна складова в структурі професійних компетентностей майбутніх документознавців. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2018. № 4. С. 64-70.

12.Information Literacy. Otterbein University: website. URL: https://otterbein.libguides.com/infolit/whatinfolit (дата звернення: 11.05.2022).

13.Forest Woody Horton Jr. Understanding Information Literacy: A Primer. UNESCO. 2008. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000157020 (дата звернення: 11.05.2022).
Опубліковано
2022-06-30
Розділ
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ