ISO 15836: 2003 : «ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. НАБІР ЕЛЕМЕНТІВ МЕТАДАНИХ ДУБЛІНСЬКЕ ЯДРО» : СТВОРЕННЯ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ

  • Ольга Юрченко кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0001-9181-5886
  • Леся Халецька кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0002-8409-2138
Ключові слова: Дублінське ядро, каталогізація, метадані, стандарт, електронний/цифровий інформаційний ресурс

Анотація

В статті висвітлюється проблема створення та застосування оригінального механізму каталогізації цифрових інформаційних ресурсів ISO 15836: 2003: «Інформація та документація. Набір елементів метаданих Дублінське ядро».  На сьогодні існують десятки наборів метаданих, що призначаються для опису ресурсів якоїсь певної галузі чи тематики або мають більш загальний характер. У лютому 2000 р. Європейський комітет із стандартизації CEN започаткував множину метаданих Дублінське ядро (Dublin Core metadata Initiative – DCMI), який використовується для загальносистемного опису електронних інформаційних ресурсів. По суті – це формат опису фактично будь-яких ресурсів у мережі «Інтернет». Мета розробників полягала в тому, щоб запропонувати набір метаданих, який могли б використовувати для опису електронних інформаційних ресурсів співробітники установ різних галузей: бібліотек, музеїв, архівів, органів державної влади, місцевого самоврядування тощо.

Можна виділити наступні етапи створення та розвитку міжнародного стандарту метаданих Дублінське ядро:

середина – кінець 90-х рр. ХХ ст. (1995 –1999 рр.) – визначення набору елементів Дублінського ядра, створення схеми «The Dublin Core Metadata Element Set (DCMES)»;

2000 –2003 рр. – затвердження набору елементів Дублінського ядра у якості державних стандартів та міжнародного стандарту ISO 15836:2003;

2003 р. – до сьогодні – розвиток можливостей Дублінського ядра (розробка ширшого набору словників, технічних специфікацій тощо), закріплених у документах ISO 15836:2009, ISO 15836:2009/COR 1:2009, ISO 15836-1:2017, ISO 15836-2:2019.

Безперечно, стандарт Дублінського ядра продовжить свій розвиток з огляду на потреби установ-користувачів, які мають власну специфіку і потребують розробки відповідного інструментарію для адекватного опису своїх електронних, насамперед веб, ресурсів.

У статті висвітлюється міжнародний та національний досвід використання метаданих Дублінського ядра для опису електронних ресурсів бібліотек, музеїв, архівів. Найширше використання стандарт Дублінського ядра знайшов саме в діяльності бібліотечних установ. Його застосування розглянуто на прикладі публічної бібліотеки Квінсленду (Австралія), бібліотеки університету Альберти (Канада), Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського (Україна) тощо. Стандарт успішно використовується для опису окремих електронних ресурсів, електронних колекцій, у проєктах зі створення електронних бібліотек, дозволяє вирішувати проблему інформаційно-технологічної сумісності в кооперативних проєктах створення електронних ресурсів, у тому числі світових.

Значно меншою мірою відображено досвід використання  метаданих Дублінського ядра для опису електронних ресурсів архівів і музеїв. Зокрема, у статті представлено результати реалізації ініціативи  CIMI з оцінки стандарту метаданих Дублінського ядра для пошуку ресурсів музейної інформації, а також Quinkan Matchbox Project (Австралія), у ході якого було апробовано кваліфікований набір метаданих Дублінського ядра 2005. Дослідники дійшли висновку про можливість використання кваліфікованого Дублінського ядра для розширених описів музейних колекцій завдяки принципу розширюваності Дублінського ядра і розширюваності його архітектури. На жаль, констатуємо відсутність наукових публікацій, присвячених аналізу українського досвіду застосування стандарту метаданих Дублінського ядра в діяльності музейних та архівних установ. Представлена лише думка фахівців про універсальність даного стандарту, призначеного для опису будь-яких цифрових об’єктів і електронних ресурсів.

Притаманні стандарту Дублінського ядра властивості, такі як семантика загального вживання, простота створення і підтримки даних, можливості розширювання, забезпечують прийнятний рівень технологічності процесів опису електронних інформаційних ресурсів метаданими Дублінського ядра (аналіз можливостей стандарту, коригування та безпосереднє його застосування). З огляду на це, а також на наявну сьогодні практичну незатребуваність стандарту насамперед музейними й архівними установами, меншою мірою бібліотеками, видається доцільним звернути увагу працівників установ соціальної пам’яті на перспективність його застосування з подальшим висвітленням у наукових публікаціях успіхів і проблем здобутого практичного досвіду, що дозволить робити обґрунтовані висновки про доцільність використання метаданих Дублінського ядра для створення описів різних типів електронних ресурсів.

Посилання

1.Бруй О.М. Сучасні міжнародні бібліотечні стандарти каталогізації цифрових ресурсів. Офіційний вебсайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Матеріали конференцій. Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів», 8 жовтня 2013 р. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/165 (дата звернення 23.01.2022).

2.Волохін О.М. Пілотний проект Кіровоградської ОУНБ з каталогізації ресурсів Інтернет за допомогою Дублінського Ядра Метаданих. Офіційний вебсайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали конференцій. Міжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору», 21 жовтня, 2014 р. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/355 (дата звернення: 05.01.2022).

3.Волохін, О.М. Каталогізація цифрових ресурсів. Інтернет. Дублінське ядро метаданих : посібник. Кіровоград, 2003. 72 с. URL: https://old.library.kr.ua/dc/DC_Volokhin.pdf (дата звернення: 05.01.2022).

4.ДСТУ ISO 15836-1:2018 Інформація та документація. Набір елементів метаданих Дублінського ядра. Частина 1. Основні елементи (ISO 15836-1:2017, IDT). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=80385.

5.Ємельянова Т.О. Актуалізація аудіовізуальної спадщини засобами інформаційно-комунікаційних технологій (стандарти та практики). Архіви України. 2017. № 3–4. С. 81–94. URL: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/8-6.pdf (дата звернення: 18.03.2022).

6.Захарова Е.Г., Захарова О.В., Резніченко В.А. Опис наукових електронних ресурсів метаданими дублінського ядра. Проблеми програмування. 2008. № 2–3. Спеціальний випуск. С. 507–514. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/1472/%E2%84%962-3_2008_Zakharova.pdf?sequence=1 (дата звернення: 23.01.2022).

7.Карнаух И.А. К вопросу о библиографическом описании сетевых электронных изданий. Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф., присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. б-ки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. Харків, 2015. С. 79-86. Электрон. аналог: режим доступа: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9677 (дата звернення: 25.03.2022).

8.Коляда-Березовська Т., Коротка А. Міжнародна інформаційна взаємодія: формати marc та інші стандарти метаданих. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. Матеріалів ІV Міжнародної науковопрактичної конференції, присвяченої 100-річчю Одеського національного політехнічного університету, Одеса, 22-23 березня 2018 р. / під заг.ред. В. Г. Спрінсяна. Дніпро, 2018. С. 31-37.

9.Костенко Л.Й. Бібліотечні електронні інноваційні технології. Бібліотечний вісник, 2003. № 6. С. 13–17.

10.Лобузіна К. Проблеми створення комплексних цифрових ресурсів історико-культурної та наукової спадщини. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. праць. 2012. Число 21: Електронні ресурси історичної науки. С. 121–129.

11.Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія. Київ: НБУВ, 2012. 249 с.

12.Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища / [О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2014. 296 с.

13. Национальная библиография в электронную эру: руководство и новые направления развития. Мюнхен : К.Г. Заур, 2009. 132 с. URL: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/publications/series/39-ru.pdf (дата звернення: 16.03.2022).

14.Негуляев Е.А. Универсальные схемы метаданных и задача описания вебресурсов. Библиосфера. 2006. № 1. С. 43–54.

15.Організаційні аспекти входження вітчизняного інформаційного виробництва в систему міжнародної інформаційної кооперації. Шляхи розвитку української науки : інформаційно-аналітичний бюлетень. 2015. № 5. С. 105–112. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/nauka/2015/nauka05.pdf (дата звернення: 23.01.2022).

16.Палеха Ю.І., Смоловик І.В., Геращенко М.В. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі: Навч. посібн. Київ : Ліра-К, 2018. 220 с.

17.Робота з інституційним репозитарієм erNAU : методичні рекомендації. Київ, 2012. 33 с. URL: http://surl.li/bgpbw (дата звернення: 23.01.2022).

18.Савченко З. В. Колекції електронних інформаційних ресурсів і їх метаописи як компоненти наукових електронних бібліотек. Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. № 5 (19). URL: https://lib.iitta.gov.ua/90/1/Kolekc_ta_metaopycy.pdf (дата звернення: 25.03.2022).

19. DUBLIN CORE. Офіційний вебсайт Boris Yeltsin Presidential Library. URL: https://www.prlib.ru/en/node/1177385 (дата звернення: 23.01.2022).

20. Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description. URL: https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dces/ (дата звернення: 20.01.2022).

21. ISO 15836:2003 Information and documentation – The Dublin Core metadata element set. Офіційний вебсайт ISO. URL: https://www.iso.org/standard/37629.html (дата звернення: 23.01.2022).

22. ISO 15836:2009 Information and documentation – The Dublin Core metadata element set. Офіційний вебсайт ISO. URL: https://www.iso.org/standard/52142.html (дата звернення: 23.01.2022).

23. ISO 15836:2009/COR 1:2009 Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Technical Corrigendum 1. Офіційний вебсайт ІSO. URL: https://www.iso.org/standard/54784.html (дата звернення: 23.01.2022).

24. ISO 15836-1:2017 Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Part 1: Core elements. Офіційний вебсайт ISO. URL: https://www.iso.org/standard/71339.html (дата звернення: 23.01.2022).

25. ISO 15836-2:2019 Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Part 2: DCMI Properties and classes. Офіційний вебсайт ISO. URL: https://www.iso.org/standard/71341.html. (дата звернення: 23.01.2022).

26.Guinchard C. Dublin Core use in libraries: a survey. OCLC Systems & Services. 2002. Vol. 18, № 1. Р. 40-50. DOI:10.1108/10650750210418190. URL: https://www.researchgate.net/publication/220418567_Dublin_Core_use_in_libraries_a_survey (дата звернення: 18.03.2022).

27.Nevile, L., Lissonnet, S. Was CIMI too early? Dublin Core and Museum Information: metadata as cultural heritage data. International Journal of Metadata Semantics and Ontologies. January 2006. 1(3):198-206. DOI:10.1504/IJMSO.2006.012344. URL: https://www.academia.edu/27918199/Dublin_core_and_museum_information_metadata_as_cultural_heritage_data (дата звернення: 18.03.2022).

Perkins, J., Spinazze, Angela T. Finding Museum Information in the Internet Commons: A report on the CIMI Dublin Core Metadata Testbed Project. URL: https://cidoc.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/6/2018/12/9.pdf (дата звернення: 18.03.2022).
Опубліковано
2022-06-30
Розділ
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ