ДОКУМЕНТАЛЬНІ АРХІВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ З ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ КИЇВЩИНИ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. В СУЧАСНОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

  • Вікторія Павленко аспірантка кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи, Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-8160-8629
Ключові слова: НАФ України, Документальні архівні інформаційні системи, вторинна інформація, архівні установи, фонд, опис, сайт

Анотація

Процес введення документів НАФ України до наукового обігу (доступу), як відомо, має дві складові: фізичний доступ до первинних документів та доступ до інформації про первинний документ та його зміст. Останнє передбачає отримання необхідної довідкової інформації через документи вторинного рівня. Документальні архівні інформаційні системи мають забезпечувати інтелектуальний доступ до інформації, тобто реалізовувати другу складову доступу до первинної інформації.

У сучасних умовах розвитку цифрових технологій цифровізація всіх процесів архівної справи та діловодства є першочерговим пріоритетом роботи Державної архівної служби України. Сучасні дослідження проблем документальних архівних інформаційних систем тісно пов’язані з розвитком вивчення «інформаційного суспільства», зокрема «мережевого».

Проведений нами аналіз інформативності передачі вторинної інформації НАФ України з проблем історії повсякденності мешканців Київщини в ХІХ – на початку ХХ ст. електронними засобами та її доступності на офіційних сайтах трьох державних архівних установах: Центрального державного історичного архіву України в м. Києві, Державного архіву Київської області та Державного архіву міста Києва засвідчив, що сайти указаних архівних установ дають дослідникам доступну і досить повну вторинну інформацію з досліджуваної нами проблеми. У той же час, нині первинні документи НАФ України, на жаль, ще не представлені електронними засобами і з ними необхідно працювати безпосередньо в самій архівній установі.

Посилання

1.Боряк Г. В. Електронні архівні публікації в Інтернеті: проблеми репрезентації інформаційних ресурсів. Архіви України. 2002. № 4–6. С.141-169.

2.Боряк Г.В. НАІС і проблеми доступу до архівної інформації в документальних архівних та інформаційних системах. Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка». Випуск 1. Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи. Зб. наук. праць. Київ, 1996. С. 19-40.

3.Боряк Т. Г. Електронний ресурс «Архіви України» як інструмент доступу до національної документальної спадщини [Електронний ресурс]. URL: http://storage.library.opu.ua/online/periodic/iopktXXI/045-056.pdf.

4.Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст. Т.1. Структури повсякденності: можливе і неможливе. К.: Основи, 1995. 543 с.

5.Гаранін О. Я. Вплив інформаційних технологій на утворення нових форм джерел. Архіви України. 2013. № 6. С. 86–94.

6.Довідковий апарат архіву. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/daparat.php

7.Дубровіна Л.А. «Архівна та рукописна Україніка»: до проблеми об’єкта археог-рафічного та інформаційного опису в системі НАІС. Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка». Випуск 1. Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи. Зб. наук. праць. Київ, 1996. С.41–62.

8.Дубровіна Л.А. Інформатизація архівної справи. Aрхівознавствo: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вузів. К., 2003. С. 236-250

9.Е-архів. ДАК. URL: https://archive.kyivcity.gov.ua/index.php/dovidkovyi-aparat/e-arkhiv

10.Castells M., 2010. The Information Age: Economy, Society and Culture Volume 1: The Rise of the Network Society. 2nd ed. Oxford: Wiley Blackwell.

11.Київська губернська комісія 1-го загального перепису населення у 1897 році. м. Київ. ДАКО. URL: http://dako.folium.info/view/table/36?page=1

12.Київське губернське жандармське управління, м. Київ. Опис.1. Том.1 Центральний державний історичний архів України, м. Київ. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/files/f.0274op.0001t.01.pdf

13.Кисельова А.А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи: автореф. дис. на здобуття наук. ступня канд. іст. наук: спец. 07.00.10. К., 2005. 19 с.

14.Кручініна Т. Г., Чернятинська Ю. Г. Створення архівних колекцій веб-сайтів у межах ініціативного документування в Центральному державному електронному архіві України. Архіви України. 2015. № 5–6. С. 61–67.

15.Левченко Л. Особливості функціонування Інтернет-сайтів архівних служб країн Південно-Східної Азії. Архіви України. 2009, С.213-226.

16.Левченко, Л., Попова, Л., & Хромов A. (2021). Національні архівні інформаційні ресурси: правові засади реформування архівної справи. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 249-263.

17.Левчук, О. Архівні електронні інформаційні ресурси як джерело історичної інформації. Архіви України. 2020. №4. С.52-70.

18.Мина Ж. В., Пелещишин А. М. Інтернет-ресурси історії України в глобальній комп’ютерній мережі: інформаційне наповнення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. № 809. 2014. С. 104–109.

19.Опис 1., ф.1 Київське губернське правління, м. Київ. ДАКО. URL: https://opisi.dako.gov.ua/opisi/list-files/index?folder=Fond_F-1&subfolder=opys_1&fond=1&nametable=firstpage§ablename=secondpage&cfk=0&opis=1

20.Описи справ архівних установ. ДАКО. URL: https://opisi.dako.gov.ua/opisi/firstpage?nametable=firstpage&fondtext=%D0%94%D0%BE%201917

21.Описи. Фонд 384 ДАКО. URL: https://opisi.dako.gov.ua/opisi/secondpage?message=Fond_F-384&nametable=firstpage§ablename=firstpage&fond=384&cfk=0

22.Орлик В., Орлик С., Лузанова А. Інформаційний потенціал офіційних сайтів музеїв у нумізматичних дослідженнях та популяризації діяльності музейних установ. Соціум. Документ. Комунікація. Серія: Історичні науки. 2020. Вип.10. С.392-422.

23.Папакін Г. В., Піхотенко К. С. Архівні електронні бази даних та експертні системи. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2013. № 3. С. 62–65.

24.Про Національний архівний фонд та архівні установи. Закон України від 24 грудня 1993 р. №3814-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text

25.Список фондів до 1917 року. ДАК. URL: https://archive.kyivcity.gov.ua/index.php/dovidkovyi-aparat/spysok-fondiv

26.Список фондів дорадянського періоду. ДАКО. URL: https://dako.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%BE-1917.pdf

27.Список фондів. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/index.php

28.Ф.1: Київський магістрат. ДАК. URL: https://archive.kyivcity.gov.ua/index.php/dovidkovyi-aparat/opysy/497

29.Філіпова Л. Я. Цифрові архіви в сучасному суспільстві: термінологічний та змістовий аспект. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 2. С. 6–11.

30.Фонд №1, опис 3. ДАК. URL: https://archive.kyivcity.gov.ua/images/opisi/index2.php?F=F-1&Op=3&No=4

31.Центральний державний історичний архів України, м. Київ. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Павленко, В. (2022). ДОКУМЕНТАЛЬНІ АРХІВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ З ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ КИЇВЩИНИ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. В СУЧАСНОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ УКРАЇНИ. Society. Document. Communication. Соціум. Документ. Комунікація, (15), 315-332. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-15-315-332
Розділ
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ