СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Ірина Каменська кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0003-2872-5065
  • Олена Бокшиц кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-3528-5312
Ключові слова: формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта, соціальні мережі, освітні технології, професійна підготовка, освітній процес

Анотація

Розглянуто актуальну проблему підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в умовах дистанційного навчання із використанням альтернативних технологій навчання та урізноманітнення форм організації освітнього процесу засобами інформаційних технологій.  

Обґрунтовано можливості застосування соціальних мереж та доцільність їх використання при організації індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх педагогів професійної освіти.

Авторами розкрито сутність понять «формальна», «неформальна», «інформальна» освіта. Теоретично обґрунтовано значення неформальної освіти при застосуванні дистанційної форми навчання в ЗВО.

Визначено характерні ознаки компонентів безперервної освіти та доцільність їх використання при організації індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього педагога професійного навчання.

Встановлено, що неформальна освіта забезпечує надання освітніх послуг через застосування академій, онлайн курсів, соціальних мереж.

Охарактеризовано особливості використання соціальних мереж в умовах онлайн навчання. Встановлено, що використання соціальних мереж в освіті – це додаткова можливість організовувати самостійну роботу студентів у позаудиторний час та набуття ними здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у майбутній професійній діяльності.  

Встановлено, що популярність соціальних мереж надає можливість викладачам використовувати їх в освітньому процесі при підготовці майбутніх фахівців. Авторами обґрунтовано переваги організації освітнього процесу із застосуванням альтернативних форм навчання при дистанційному навчанні задля вирішення освітніх завдань.

Представлено педагогічні умови навчання із використанням соціальних мереж в освітньому процесі при професійній підготовці майбутніх педагогів професійного навчання. З’ясовано, що в освітньому процесі доцільно акцентувати увагу на застосуванні соціальної мережі, яка є нетрадиційною освітньою технологією, розширюється й оновлюється в системі запровадження дистанційної освіти.

Встановлено, що доречно використовувати соціальні мережі як інструмент неформальної освіти при підготовці педагогів професійного навчання для здобуття нових знань і практичного досвіду, для мотивації та натхнення, для розширення саморозвитку та самореалізації.

Посилання

1. Бодненко Д. М., Ященко Д. О., Борщ Я. О. Использование социальной сети Facebook для обучения будущих журналистов. Науковий вісник інноваційних технологій. 2012. № 1. С. 29–35.

2. Бондаренко В. М. Дистанційна освіта як перспективна інформаційна технологія. Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education2017): матеріали XLIІ Міжнародної науково-методичної конференції (Полтава, 9-10 лютого 2017 р.). Полтава: ПУЕТ, 2017. С.16-17.

3. Гаркуша І. В. Психологічні аспекти та основні мотиви використання соціальних мереж. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Дніпро, 2019. Вип. 2 (18). С. 40–50. URL: http://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2019/2/6.pdf.

4. Закон України про освіту: від 21.11.2021, підстава – 1838-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

5. Золотухин С.А. Роль социальных сетей в информатизации образования. Дискусси. 2013. № 5–6 (35-36). С. 152–157. URL: http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=120.

6. Каменська І., Жалоба Ю. Інформаційні технології в освітньому процесі при підготовці педагогів професійного навчання в умовах глобалізації. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Cambridge, October 29, 2021. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. Р. 59–61. URL: https://doi.org/10.36074/logos-29.10.2021.v2.15.

7. Кухаренко В.М. Тьютор дистанційного та змішаного навчання: посібник. Київ: Міленіум, 2019. 307 с.

8. Миськевич Т. Бібліотеки в системі безперервної освіти: реалізація завдань інформаційної соціалізації через неформальну освіту. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 48. C. 517–526.

9. Нестеренко Г.О., Тишкова О.В. Сучасні соціальні мережі як інструменти неформальної освіти. Гілея. Київ, 2011. Вип. 49 (7). С. 451–459.

10. Рогова Н. В., Рибакова С.С. Роль дистанційного навчання у вищий школі. Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education2017): матеріали XLIІ Міжнародної науково-методичної конференції (Полтава, 9-10 лютого 2017 р.). Полтава: ПУЕТ, 2017. С. 55-57.

11 Шульська Н.М, Матвійчук Н.М. Соціальні мережі як ефективне середовище викладацько-студентської комунікації в навчальному процесі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 58, № 2. С. 155–168.

12. Educational digital games: models and implementation / A. Tokarievaet al. Cloud Technologies in Education: Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, 2018. P. 74–89. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper04.pdf.
Опубліковано
2022-06-30
Розділ
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ