ДОКУМЕНТАЛЬНІ ВИДАННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ національного інформаційного простору

  • Ігор Довжук доктор історичних наук, професор кафедри документознавства та методики навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-6941-6336
  • Cвітлана Яременко кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, Державний унівepситeт тeлeкoмунікaцій https://orcid.org/0000-0001-5997-3008
Ключові слова: документ, документальні видання, національний інформаційний простір, інформаційні ресурси, українське суспільство

Анотація

Формування національного інформаційного простору в новітніх умовах масового поширення інформаційно-комунікаційних технологій, де нерідко присутня неперевірена або неправдива інформація, неможливе без розвитку такої традиційної його форми як документальні видання. Методологія дослідження ґрунтується на стратегіях порівняння, типології, принципах історизму, соціального підходу. В основу логіки викладу матеріалу покладено проблемно-історичний принцип, що дозволяє в хронологічній послідовності розкрити основні теми і напрямки опублікованих збірників документів. Наукова новизна розвідок пов’язана з тим, що питання аналізу місця й ролі документальних видань у формуванні інформаційного простору досі не стало предметом спеціального дослідження. Наданий узагальнений аналіз виконання документальними збірниками інформаційної, соціальної та культурної функцій при найбільш узагальнюючій функції документів взагалі, що полягає у їх здатності зберігати і передавати (поширювати) інформацію у часі та просторі. Показується, що обсяг документальних матеріалів, виданих після Другої світової війни досить об’ємний і створив в інформаційному просторі України тематичні блоки з дуже широкою хронологією. Відзначений вагомий внесок до формування науково обґрунтованого інформаційного простору документальних збірників, підготовлених в регіонах з початку нашого століття, присвячених зокрема темам, що отримали свій розвиток в часи незалежності.

Можна констатувати, що історики й архівісти загалом справляються з завданням показу об’єктивної картини історичних подій. Разом з тим, стан національного інформаційного простору має значні резерви для підготовки документальних видань, які б відповідали назрілим інформаційним запитам населення.

Посилання

1.«Особые папки» Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944-1948 pp. Зб. док. / упоряд. Я. Дашкевич, В. Кук. Львівське від. ІУАД ім. М. О. Грушевського НАН України; Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту та ін. Львів, 2010. 594 с.

2.Gregory Newby. MIRE: a multidimensional information retrieval engine for structured data and text. Proceedings. International Conference on Information Technology: Coding and Computing. 2002.

3.Robertson D. S. The Information revolution. Communication research. N.Y., 1990.

4.Акти Волинського воєводства кінця XV – XVI cт. / відп. ред. Г. Боряк. НАН Укр. Ін-т історії. Київ, 2014. 154 с.

5.Акти Полтавського полкового суду 1668-1740 рр. Зб. актових док. Кн.1 / упоряд.: І. П. Чепіга, У. М. Штанденко. Київ, 2017.

6.Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 р. під проводом Я. Рябченко: зб. док. та матер. / упор. О. Лисенко, Р. Подкур. НАН України. Ін-т історії; Чернігівська обл. держ. адм. та ін. Чернігів, 2015. 356 с.

7.Боротьба за незалежність України у 1989-1992 рр.: Чернігівська крайова організація Народного руху України за перебудову. До 20-річчя створення Народного Руху України за перебудову: зб. док. і матер. / упоряд.: С. В. Бутко, С. В. Соломаха. Чернігів, 2009. 432 с.

8.Військовий писар Андрій Семенович Товстик: зб. док. / упоряд. І. Л. Синяка; ред. кол.: П. Сохань (гол.) та ін. НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського та ін. Київ, 2010. 148 с.

9. Vira Gamaliia, Igor Dovzhuk, Halyna Sichkarenko. Organization of Documentation in Ukraine during the Soviet Period. Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum. Vol. 9, No. 2 (Autumn 2021). S. 79-99.

10.Голод 1921-1923 і українська преса в Канаді / упорядн., ред. Р. Сербін. 2-е вид. Торонто, 1995. 700 с.

11.Голод 1921-1923 років в Україні: зб. док. і матеріалів / АН України. Ін-т історії; Голов. архів. упр. при КМ України. ЦДАВО України; упоряд.: О. М. Мовчан та ін.; відп. ред. С. В. Кульчицький. Київ, 1993. 237 с.

12.Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці: зб. док. Автономної Республіки Крим (1989-1999) / упоряд.: Ю. Білуха (кер.) та ін. Держ. комітет Укр. у справах нац. та міграції. Київ, 1999. 416 с.

13.Документ. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.-укл. Ю. І. Ковалів. Київ, 2007. С. 293.

14.Документ. Юридична енциклопедія: [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.). Т.2. Київ, 1998. 744 с.

15.Життя в окупації. Славута і Славутчина в 1941-1943 рр. Зб. док. / упоряд. В. Г. Берковський. ЦДАЗУ; Держ. архів Хмельницької обл. та ін. Київ, 2014. 208 с.

16.З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ: спецвипуск: «Чорнобильська трагедія в документах та матеріалах». 2001. № 1. 526 с.

17.З історії колективізації сільського господарства західних областей Української РСР: зб. док. і матер. Київ, 1976. 510 с.

18.З історії Херсонської губернії. 1803-1920 рр.: зб. док. / упоряд.: В. О. Лебідь та ін. Держ. архів Херсонс. обл. та ін. Херсон, 2013. 104 с.

19.Запорізький архів. Народна війна. 1941-1944. Антифашистський рух Опору на території Запорізької області: зб. док. і матер. / авт.-упоряд.: В. О. Бондар та ін. Держ. архів Запорізької обл. Запоріжжя, 2005. 560 с.

20.Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (ХІХ – І половина ХХ ст.): зб. док. і матер. / упоряд.: В. О. Бондар та ін. Держ. архів Запорізької обл.; Запорізьке міське від. тов. «Україна-Ізраїль» та ін. Запоріжжя, 2010. 318 с.

21.Збірка документів і матеріалів про вбивство Степана Бандери / ред.: П. Ґой та ін. Торонто; Нью-Йорк; Мюнхен; Лондон; Мельбурн, 1989. 80 с.

22.Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Укрдержархів. УНДІАСД / уклад. О. М. Загорецька. Київ, 2015. 100 с.

23.Історична пам’ять Дніпропетровщини: події, факти, імена: зб. статей та док. У 5 т. / Дніпропетровська обл. ред. по підготовці й вид. тематичної серії книг «Реабілітовані історією». Дніпропетровськ, 2013-2017.

24.Історія колективізації сільського господарства Української РСР, 1917-1937: зб. док. і матеріалів: у 3 т. Київ, 1962-1971. Т. 13. 851 c.; 839 с.; 786 с.

25.Історія Львова в документах і матеріалах: зб. док. і матер. / упорядн.: У. Я. Єдлінська та ін. АН УРСР. Ін-т суспільних наук та ін. Київ, 1986. 424 с.

26.Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Зб. док. і матеріалів / за заг. ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. Київ-Чернівці, 2008. 1100 с.

27.Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст.: зб. док. і матеріалів / упоряд.: С. В. Алексєєв, Н. Л. Стешенко. Краматорськ, 2017. 204 с.

28.Київ у дні нацистської навали: За документами радянських спецслужб: До 60-річчя визволення України від гітлерівських загарбників: зб. док. та матер. / упоряд.: Т. В. Вронська та ін. Київ, 2003. 527 с.

29.Комітети незаможних селян України (1920-1933): зб. док. і матеріалів / за ред. І. К. Рибалки. Київ, 1968. 637 с.

30.Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015): зб. док. та матер. / редкол.: В. А. Смолій (гол.) та ін. НАН України. Ін-т історії; ЦДАГО України та ін. Київ, 2016. 1092 с.

31.Кримські татари: шлях до повернення: Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х – початок 1990-х років) очима радянських спецслужб: зб. док. та матер. у 2 ч. / ред. кол.: В. А. Смолій (гол.) та ін. НАН України. Ін-т історії; Держ. архів СБУ та ін. Ч.1. 395 с.; Ч.2. 362 с. Київ, 2004.

32.Культурне будівництво в Українській РСР. 1928 – червень 1941: зб. док. і матер. / ГАУ при РМ УРСР; АН УРСР. Ін-т історії та ін.; редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (відп. ред.) та ін. Київ, 1986. 414 с.

33.Культурне будівництво в Українській РСР. Червень 1941 – 1950: зб. док. і матер. / ГАУ при РМ УРСР; АН УРСР. Ін-т історії та ін.; редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (відп. ред.) та ін. Київ, 1989. 572 с.

34.Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки. Док. і матеріали / НАН України, Ін-т історії, ЦДАВО України та ін.; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. Київ, 2012. 548 с.

35.Кушнаренко Н. Н. Документоведение. 8-е изд. Киев, 2013. 459 с.

36.Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / підгот. В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук; відп. ред. В. В. Німчук. НАН Укр. Ін-т укр. мови, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського та ін. Луцьк, 2013. 733 с.

37.Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів. Т.1: 1939-1945: зб. док. і матер. / упоряд.: Г. Сварник (кер.) та ін.; наук. ред.: Я. Дашкевич та ін. НАН Укр., Львівська нац. наук. бібліотека України ім. В. Стефаника та ін. Львів, 2010. 620 с.

38.Матеріали та документи Служби безпеки ОУН (б) у 1940-х рр. / упоряд.: О. Є. Лисенко, І. К. Патриляк. Київ, 2003. 254 с.

39.Національне примирення чи конфронтація. Зб. док. / НАН України, Ін-т історії України; упоряд. О. М. Веселова; відп. ред. С. В. Кульчицький. Київ,1999. 540 с.

40.Німці в Україні. 20-30-ті рр. ХХ ст.: зб. док. держ. архівів України / Ін-т нац. відносин і політології НАН України та ін.; упоряд.: Л. В. Яковлева та ін. Київ, 1994. 243 с.

41.Олександр Шульгин в українському державотворенні та міжнародній політиці: зб. наук. праць та док. / упоряд. В. Піскун. Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Kиїв, 2016. 432 с.

42.Отець Петро Вергун ‒ апостольський візитатор у Німеччині. Документи архіву СБУ: зб. док. / упоряд. Д. В. Бурім; ред. кол.: Г. В. Папакін (гол.) та ін. НАН України. Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського. Київ, 2016. 416 с.

43.Отмена крепостного права на Украине: сб. док. и материалов / ред. кол.: А. З. Барабой и др. Киев, 1961. 428 с. (Ин-т истории АН УССР; ЦГИА УССР).

44.ОУН і УПА в 1945 році: Зб. док. і матер. В 2 ч. / ред. кол.: Г. В. Боряк, С. В. Кульчицький (відп. ред.) та ін. НАН України. Інститут історії України. Ч.1. Київ, 2015. 371 с. Ч.2. Київ, 2015. 366 с.

45.Охорона пам’яток історії і культури в Україні (1917-1918 рр.): зб. док. і матер. / авт.-упоряд.: О. О. Нестуля та ін. Київ, 2008. 320 с.

46.Пам’ять Биківні: док. та матеріали / НАН України. Ін-т історії та ін.; упоряд.: О. Г. Бажан та ін. Київ, 2000. 320 с.

47.Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932-1933 pp.: Вожді. Працівники. Активісти. Зб. док. та матеріалів / упоряд. В. Васильєв та ін. НАН України. Ін-т історії; Ін-т сучасної історії Нац. центру наукових досліджень Франції; ЦДАГО України та ін. Київ, 2013. 444 с.

48.Под солнцем дружбы и братства: экономическое и социальное развитие Сов. Придунайск. края (1954-1967): док. и материалы. Одесса, 1979. 204 с.

49.Полтавській області – 75 років: зб. док. та матеріалів / ред. кол.: О. А. Білоусько та ін.; упоряд.: Т. П. Пустовіт (кер.) та ін.; Держ. архівна служба України; Полтавська обл. держ. адм.; Держ архів Полтавської області та ін. Полтава, 2013. 260 с.

50.Почепцов Г. Інформаційний простір як ключовий для розвитку країни // Mediasapiens 03.03.2013. URL: https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/4687/2013-03-03-informatsiinii-prostir-yak-klyuchovii-dlya-rozvitku-kraini/ (дата звернення: 27.01.2022).

51.Протистояння: Звернення, заяви, листи громадських організацій, політичних партій, громадян України до Комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА, 1996-1998 рр. / відп. ред. С. В. Кульчицький; упоряд. Л. Гриневич. Київ, 1999. 406 с.

52.Селянський рух на Україні (1850-1861 рр.): зб. док. і матеріалів / відп. ред. М. Н. Лещенко. Київ, 1988. 447 с.

53.Селянський рух на Україні в 40-х роках ХІХ ст.: зб. док. / упоряд. Ф. П. Шевченко. Київ, 1949. 299 с.

54.Селянський рух на Україні. 1826-1849 рр.: зб. док. і матеріалів / відп. ред. М. А. Лещенко. Київ, 1985. 504 с.

55.Селянський рух на Україні. Середина XVIII – перша чверть ХІХ ст.: зб. док. і матеріалів / відп. ред. М. М. Лещенко. Київ, 1978. 535 с.

56.Селянський рух на Україні: 1569-1647: зб. док. і матеріалів / упоряд. Г. В. Боряк та ін. Київ, 1993. 534 с.

57.Синяк С. Джерела до історії діяльності польських парамілітарних організацій на Волині 1921-1939 рр. Український історичний збірник. Вип.2. 2018. С. 286.

58.Січкаренко Г. Документні джерела інформації. Переяслав-Хмельницький, 2018. 212 с.

59.Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859). Метаграфовані тексти / упоряд.: Г. Боряк та ін., В. Смолій (відп. ред.) НАН України, Ін-т історії, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка та ін. Київ, 2018. 880 с.

60.Слюсаревський М. М. Інформаційний простір: критика існуючих визначень і спроба побудови теорії. Вісник ХДУ. Серія «Психологія, політологія». Харків., 1999. Ч.4-5. С. 337-342.

61.Соціалістичні перетворення в західних областях Української РСР, 1939-1979: зб. док. і матеріалів. Київ, 1980. 546 с.

62.Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: зб. законод. та нормат. док. Харків, 2001. 200 с.

63.Становище трудящих Львова, 1917-1939: док. і матеріали / Ф. Т. Коваль (ред.). Львів, 1961. 446 с.

64.Тарас Шевченко і царська цензура: зб. док. / упоряд. І. Ковальов; наук. ред. О. Федорук. Kиїв, 2015. 336 с.

65.Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 6080-х рр. XX ст.: зб. док. та матер. / НАН України. Ін-т історії та ін.; упоряд.: П. Т. Тронько та ін. Київ, 1999. 304 с.

66.Трагічне минуле: документи свідчать: зб. док. У 5 т. / Обл. ред. колегія по підготовці й вид. темат. серії книг «Реабілітовані історією». Дніпро, 2018. 240 с.

67.Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847-1914): зб. док. і матеріалів / відп. ред. Г. Боряк; НАН України. Ін-т історії України та ін. Київ, 2013. 810 с.

68.Українське повсякдення ранньомодерної доби: зб. док. Вип.1: Волинь XVI ст. / упоряд.: В. В. Безпалько та ін. НДІУ МОН Укр.; ЦДІА Укр. та ін. Київ, 2014. 776 с.

69.Херсонщина на початку Великої Вітчизняної війни (червень-вересень 1941 р.): добірка док. / упоряд.: І. Ю. Сінкевич, О. І. Стукалова. Держ. архів Херсонської обл. та ін. Херсон, 2011. 64 с.

70.Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986-1988) / упоряд.: О. В. Бажан та ін. Київ 2017. 830 с.

71.Чорнобиль: 1986-1987 рр.: документи і спогади: Роль НАН України у подоланні наслідків катастрофи. Київ, 2004. 564 с.

72.Чорнобиль: проблеми здоров’я населення: зб. док. і матер.: у 2 ч. / відп. ред. В. А. Смолій; упоряд.: Н. П. Барановська та ін. Київ, 1995. Ч.1. 260 с.; Ч.2. 240 с.

73.Чорнобильська катастрофа в документах, фактах та долях людей: 1986-2006. Київ, 2006. 624 с.

74.Чорнобильська трагедія: док. і матеріали / НАН України, Ін-т історії України, ГАУ при КМ України, ЦДАГО України; гол. упоряд. Н. П. Барановська; відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 1996. 783 с.

75.Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період: зб. док. про катастрофу на ЧАЕС / відп. ред. В. Смолій. Галуз. держ. архів СБУ; Ін-т історії Укр. НАН Укр. та ін. Київ, 2019. 1200 с.

76.Швецова-Водка Г. М. Загальна теорія документа і книги. Київ, 2014. 405 с.

77.Швець О. В. Формування політичного іміджу України в міжнародному інформаційному просторі: дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / КНУ ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006. 237 арк.

78.Шевченко М. Поняття національного інформаційного простору та його характеристики. Український інформаційний простір. 2018. № 1. С. 103-112.

79.Юркова О. В. Історія України в документах і матеріалах. Енциклопедія історії України: Т.3: Е-Й / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, 2005. 672 с.

Яковенко М. Інформаційний простір: філософські аспекти формування поняття. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 692: Філософські науки. С. 22-27.
Опубліковано
2022-06-30
Розділ
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ