РОЗВИТОК АРХІВНОЇ СПРАВИ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917 - 1920 рр.)

  • Ірина Березанська кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-7182-5750
Ключові слова: архівна справа, Українська революція, Директорія, Центральна Рада, Гетьманат, В. Модзалевський, О. Грушевський, культурні цінності.

Анотація

У статті досліджується проблема розвитку архівної справи в період Української революції 1917-1920 рр. Розкрито політику уряду Центральної Ради спрямовану на підготовку  стандарту архівної справи, визначення специфіки обліку, опису та зберігання архівних документів, відкриття перших науково-дослідних і навчальних закладів. Проаналізовано роль Бібліотечно-архівного відділу при департаменті мистецтв Генерального секретаріату в освітніх справах на чолі з відомим істориком О. Грушевським, Державного військово-історичного архіву під керівництвом Я. Ждановича.

Висвітлено діяльність уряду гетьмана П. Скоропадського, яка полягала у реалізації проекту архівної реформи започаткованої Архівно-бібліотечним відділом під керівництвом історика та архівіста В. Модзалевського. Реформа проголошувала державну власність на архівні документи та утворення Центральної установи архівної системи – Національного архіву Української держави, де б зберігалися документи загальнодержавного характеру. Для зберігання документів губернських інституцій планувалося створення губернських архівів.

У статті розкрито внесок відомих діячів архівної справи О. Грушевського, В. Модзалевського у розбудову Української держави, збереження її культурних цінностей. Простежено становлення гетьмана П. Скоропадського як  діяча архівної справи, його прагнення зберегти не лише архіви родинного фонду Скоропадських, але і діловодство військових частин, адже гетьман добре усвідомлював значення архівних документів для історії держави та самовизначення її громадян.

Уряд Директорії тримав в полі зору діяльність архівних установ. Для збереження архівних матеріалів Полтавський губернський комітет по охороні пам'яток старовини, мистецтва і природи видав більше 100 «охоронних листів», які стосувалися збереження музейних колекцій  та підтримки діячів літератури і мистецтва.

Незважаючи на складні умови в яких розвивалася архівна справа в добу Української революції (1917-1920 рр.) було досягнуто значних успіхів у збереженні архівних документів як важливого джерела для вивчення історії Української держави. Значний внесок у архівне будівництво зробили відомі архівні діячі доби Української революції (1017-1920 рр.): В.Л. Модзалевський, О. С. Грушевський, В.В. Міяковський, О.І. Баранович, Л.Ю. Биковський, П. В. Клименко та ін.

Посилання

1.Архівознавство: підр. для студентів вищих навчальних закладів України /Авт.: Я. С. Калакура, Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, К. І. Климова, В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш, К. Є. Новохатський, Г.В. Папакін, Р. Я. Пиріг, К. Т. Селіверстова, З.О. Сендик, А.К. Шурубура, М. Г. Шербак; редкол.: Я. С. Калакура (гол. рел.), В. П. Ляхоцький, Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, І. Б. Матяш, Р. Я. Пиріг. К., 1998. 316 с.

2.Архівознавство: підр. / за ред.: Я.С. Калакури, І.Б. Матяш. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Академія, 2002. 356 с.

3.Борщ І. Співпраця Вадима Модзалевського та Володимира Міяковського в галузі архівного будівництва доби Української революції (1918-1920). Архіви України. 2008. Випуск 2 (260): січень-квітень. С. 107-124.

4.Матяш І. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. К.: Видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 515 с.

5.Матяш І. Основні проблеми архівного будівництва доби визвольних змагань. Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): зб. наук. пр. / Національна Парламентська бібліотека України [редкол.: В.С. Лозицький (відп. ред.) та ін.]. Київ, 1998. С. 11-25.

6.Матяш І. Українське архівознавство: основні періоди та етапи розвитку. Архіви України. 2008. № 5/6. С. 56-65.

7.Олійник С.В. Архівознавство. Конспект лекцій для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. 144 с.

8.Папакін Г.В. Павло Скоропадський як діяч архівної справи (до правомірності формулювання питання). Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): зб. наук. пр. / Національна Парламентська бібліотека України [редкол.: В.С. Лозицький (відп. ред.) та ін.]. Київ, 1998. С. 167-185.

9.Приходько Л.Ф. Формування поняття «архівний фонд» в українському архівознавстві 1920-х – початку 1930-х рр. Архіви України. 2012. № 1(277). С. 5-40.

10.Сендик З.О. Діяльність органів влади щодо охорони, обліку і концентрації архівних матеріалів (1917-1920 рр.). Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): зб. наук. пр. / Національна Парламентська бібліотека України [редкол.: В.С. Лозицький (відп. ред.) та ін.]. Київ, 1998. С. 26-38.

11.Симоненко І.М. Губернські вчені архівні комісії в Україні: Історіографічний огляд і бібліографічний покажчик / Держкомархів України. УНДІАСД; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. К., 2003. 132 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 8).
Опубліковано
2022-06-30
Розділ
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ