ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Петро Шихов аспірант кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0003-2314-7614
Ключові слова: міграціологія, СРСР, Донбас, спецпоселення, організований набір населення, переселення, мобільність населення, демографія

Анотація

У статті зроблено спробу узагальнити теоретичні основи досліджень міграційних процесів у розвідках радянських дослідників другої половини ХХ ст.

Визначено, що поняття «міграція населення» має багато визначень. З’ясовано, що причиною різноманітності трактувань даного терміну є наукова спеціалізація конкретного дослідника, адже дослідженням міграції населення займалися фахівці з різних наук. Встановлено, що напрацювання за даного напрямку проводили дослідники з таких наук, як географія, економіка, соціологія, демографія.

З’ясовано, що розвідки зазначеного періоду умовно поділяються на три періоди. Перший період – це період відновлення, коли після сталінських часів було знято заборону на дослідження, і характеризується початком формування теоретичної бази за допомогою набутого досвіду у 1920-1930-х рр. Другий період (1960-1970-ті рр.) стосується емпіричних методів шляхом спостережень, щоб на основі отриманих даних покращити теоретичну основу майбутніх досліджень. Третій період (1970-1990-ті рр.) – час формування окремої науки «міграціології» та узагальнення в ній усього набутого практичного досвіду.

Виокремлено, що період відновлення досліджень з області міграції припадає на кінець 1950-х рр. Початок поновлення вивчення міграційних процесів відбувається у Сибірському відділенні АН СРСР. Визначено чому саме Сибір став базою для практичних розвідок в області міграції.

Зазначено низку науковців, які займалися формуванням теоретичної, а згодом і практичної бази досліджень. Описано сферу їх інтересів у цій царині. Визначено вклад, який зробили науковці задля формування єдиного теоретичного апарату, що потім трансформувався у окрему науку. З’ясовано, що вчені у своїх розвідках спираються лише на радянський досвід і формування теоретичної основи досліджень відбувається в ізоляції від міжнародного досвіду з даної галузі. Зауважено і про математичні спроби опису міграційних процесів на основі статистичних даних. Визначено мету досліджень з даної проблеми, адже вивчення міграції дозволяло ефективніше розробляти державну політику міграції населення, а також покращити промислову та містобудівну політику.

Посилання

1.Бернштейн Л. Ю. Горак В. В. Україна – цілинним землям. Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1962. 82 с.

2.Близнюк В. Ф. Кількісні зміни в складі робітників Донбасу (1951–1958 рр.). Український історичний журнал. 1975. № 7. С. 92–93.

3.Волков А. Г. Вопросы о миграции в программе переписи населения. Вестник статистики. 1967. № 2. С. 106–110.

4.Волков А. Г. Избранные демографические труды [Текст]: сб. науч. ст. / сост. и науч. ред. А. Г. Вишневский. Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 567 с.

5.Данильченко О. П., Рубльов О. С. Вклад трудящих Української РСР в освоєння цілинних земель. Український історичний журнал. 1984. № 3. С. 34–44.

6.Касьянова Н. Державні причини організованих міграцій в Українській РСР (1940 – 60–ті рр.). Нові сторінки історії Донбасу. 2016. Кн. 25. С. 54–65.

7.Донбас в етнополітичному вимірі. Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 584 с.

8.Жбанова К. Дослідження організованих наборів та переселення робітників в УРСР у другій половині 1940-х – 1980-х рр. у працях радянських науковців. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2016. Вип. 44. C. 419–433.

9.Зайончковская Ж. А. Новоселы в городах (методы изучения приживаемости). Москва : Статистика, 1972. 164 с.

10.Заріхта Т. П. До питання про міграцію сільської молоді. Демографічні дослідження. Київ, 1971. Вип. 2. С. 192–197.

11.Заславская Т. И. Рыбаковский Л. Л., Процессы миграции и их регулировіание в социалистическом обществе. Социологические исследования. 1978. № 1 С. 56–66.

12.Заславская Т. И. Миграция сельского населения: цели, задачи и методы регулирования. Новосибирск: Изд-во ИЭиОПП СО СССР. 1969. 127 с.

13.Зуев Г. М., Сороко Е. Л., Математическое описание миграционных процессов, Автомат. и телемех. 1978. Вып. 7. С. 94–101.

14.Іванишина В. Міграційні процеси в Україні в 60-х pp. ХХ ст. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки : до 170-річного ювілею. Київ: НПУ, 2004. Вип. 1. С. 171–176.

15.Казанцева В. Ф. Міграція населення. Українська радянська енциклопедія / Гол. ред. М. П. Бажан. Київ: Головна редакція УРЕ. 1981. 554 с.

16.Кубійович, В. Зміни в стані населення Української РСР у 1959–1969 рр. Український історик. № 1-2. 1972. С. 27-42.

17.Малиновська О. А. Міграційні дослідження радянського періоду та їх вплив на сучасне міграцієзнавство в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2013. № 2 (20). С. 156–166.

18.Миграционная подвижность населения в СССР / под ред. Б.С. Хорева, В.М. Моисеенко. Москва: Статистика, 1974. 159 с.

19.Миграция сельского населения / Под ред. Т. И. Заславской. Москва: Мысль, 1970. 348 с.

20.Моисеенко В. М. Миграция населения. Демографический энциклопедический словарь / гл. ред. Валентей Д. И. Москва: Советская энциклопедия, 1985. 608 с.

21.Переведенцев В. И. Методы изучения миграции населения. Москва: Издательство «Наука», 1975. 231 с.

22.Постановление Президиума Академии наук СССР от 9 мая 1958 г. № 278. URL: https://www.ieie.su/assets/files/about/appr-creat.pdf (дата звернення: 25.12.2021).

23.Рыбаковский Л.Л. Проблемы формирования народонаселения Дальнего Востока. Хабаровск, 1969. 200 с.

24.Рыбаковский Л. Л. Региональный анализ миграций. Москва: Статистика, 1973. 159 с.

25.Товкун В. І. Особливості міграції населення Української РСР у 1959–1963 рр. Український історичний журнал. № 4. 1966. С. 49-56.

26.Хомра А. У. Миграция населения: вопросы теории, методики исследования. Киев: Наукова думка, 1979. 148 с.

27.Хорев Б. С. Проблемы городов (Урбанизация и единая система расселения СССР) / Б. С. Хорев. Москва: Мысль, 1975. 428 с.

28.Хорев Б. С. Территориальная организация общества. Москва: Мысль, 1981. 320 с.

29.Хорев Б.С., Чапек В.Н. Проблемы изучения миграции населения. Москва: Мысль, 1978. 254 с.

30.Черняхівська О. У витоків енциклопедичного проєкту «Історія міст і сіл Української РСР» у 26-ти томах. Соціум. Документ. Комунікація. 2021. № 11 С. 205–225.
Опубліковано
2022-06-30