ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В КІНЦІ ХVІІІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. НА УРОКАХ ІСТОРІЇ І ПРАВОЗНАВСТВА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • Тетяна Соловйова Кандидат історичних наук, Доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-0797-2182
  • Володимир Сіропол Кандидат історичних наук, Доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-6069-2609
  • Вікторія Грукач Кандидат юридичних наук, Доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0003-4304-4831
Ключові слова: документи, навчальний процес, методичні прийоми, губернія, законодавство, територіально-адміністративний розвиток

Анотація

Актуальність теми дослідження спричинена пошуком магістральних шляхів розвитку сучасної історичної освіти. Сьогодні вимоги до процесу навчання, особливо в старших класах, потребують певної систематизації методичних прийомів роботи.  Взаємодія вчителя та учнів в результаті використання різних засобів залучення та опрацювання історичних документів повинна бути спрямована на формування таких умінь та навичок, які б дозволили учням самостійно здобувати знання з різноманітних джерел та правильно використовувати їх у подальшій діяльності.

Залучення до навчального процесу документів по темі територіально-адміністративного розвитку Київської губернії в кінці ХVІІІ – першій половині XIX ст., у сучасних умовах спричинена потребою розуміння учнями складних та неоднозначних процесів у різних сферах життя українського суспільства, які були породжені у досліджуваний нами період, коли Російська імперія активно проводила в українських губерніях, зокрема у правобережних, нещодавно приєднаних від Речі Посполитої, політику зросійщення та інкорпорації. Необхідність дослідження джерел по темі статті спричинена також потребою реформування системи сучасного державного управління, проведення реформи з децентралізації влади та організації ефективної виконавчої влади в Україні на всіх рівнях.

Важливу роль у цьому напрямі покликаний відіграти людський фактор, оскільки в сучасних державних установах трапляються випадки непрофесіоналізму та зловживання службовим становищем. У зв’язку з цим слід переглянути законодавче регулювання адміністративного, судового апаратів, професійні й моральні засади діяльності державних службовців. У процесі реформування варто звернутися як до власних традицій, так і до європейського досвіду.

Посилання

1.Бармак М. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). Тернопіль, 2007. 512 с.

2.Весь Юго-Западный край. Киев, 1913. 189 с.

3.Войтенко Ю.М. Еліта Правобережної України в російському імперському суспільстві: політико-соціальні виміри (1793-1832 рр.) : дис. канд. іст. наук. 07.00.01. Переяслав-Хмельницький, 2008. 221 с.

4.Державна служба в Україні в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: Збірник текстів виступів на науково-практичній конференції. Головне управління державної служби України. За заг. ред. А. Вишневського. Київ: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу, 2009. 116 с.

5.Історія державної служби в Україні у 5-ти томах. За заг. Ред. О. Аркуша, О. Бойко, Є. Бородіна та ін.; відп. ред. Т. Мотренко, В. Самолій. Київ: Ніка-Центр, 2009. Т.1. 544 с.

6.Кузнець Т.В. Населення Уманщини в ХІХ – на початку ХХ ст. Київ, 2005. 245 с.

7.Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗРИ). Собрание первое с 1649 по 12 декабря 1825 г. / Под ред. М.М. Сперанского. Санкт-Петербург, 1830. Т. 24. 872 с.

8.ПСЗРИ. Собрание первое. Санкт-Петербург, 1830. Т.26. 880 с.

9.ПСЗРИ. Собрание первое. Санкт-Петербург, 1830. Т.25. 932 c.

10.ПСЗРИ. Собрание первое. Санкт-Петербург, 1830. Т.31. 941 с.

11.ПСЗРИ. Собрание второе. Санкт-Петербург, 1830-1885. Т.7. 1414 с.

12.ПСЗРИ. Собрание второе. Санкт-Петербург, 1830-1885. Т.23. 534 с.

13.ПСЗРИ. Собрание первое. Санкт-Петербург, 1830. Т.20. 1041 с.

14.Центральний державний історичний архів України м. Київ (далі – ЦДІАК України). Ф.533 Киевский военный губернатор. Оп.2., 1827, спр.215, Донесение Киевского военного губернатора. 35 арк.

15.ЦДІАК України. Ф. 533, оп.2, 1828-1829, спр. 436. Докладные записки Николаю І Киевского военного губернатора. 36 арк.

16.ЦДІАК України, Ф. 533, оп. 2, 1831, спр. 740. Циркуляр Министерства внутренних дел от 19 марта 1831 г. 52 арк.

17.ЦДІАК України. Ф. 442. Канцелярия Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернаторства. Оп. 1, 1845-1854 г, спр.6188. Дело по указу Сената о введении новой структуры и форм делопроизводства в губернских правлениях 24 февраля 1845г. – 27 февраля 1854 г. 356 арк.

18.ЦДІАК України. Ф. 533, оп.5. 1829-1831, спр.1423. Дело о разборе доноса поручика Куликовского на колежского секретаря Васильковского нижнего земского суда о незаконном присвоении звания дворянина. 96 арк.

19.ЦДІАК України. Ф. 533, оп. 1, 1810, спр. 1147. Предписание Киевскому губернскому правлению от 13 июля 1810 г. 22 арк.

20.Соловйова Т. Київщина на перехресті епох: люди, події, факти. Переяслав: Домбровська Я.М., 2021. 225 с.

21.Ткаченко О., Грукач В. Право і влада в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: особливості функціонування. Переяслав: Домбровська Я.М., 2021. 221 с.

22.Шандра В. Державна служба в українських губерніях Російської імперії. Державна служба в Україні в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: Збірник текстів виступів на науково-практичній конференції. Головне управління державної служби України. За заг. ред. А. Вишневського. Київ: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. С. 91-99.

23.Шандра В.С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. Київ: НАН України, Інститут історії України, 2005. 427 с.

Щербак Н.О. Національне питання в політиці царизму на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.). Київ: ПЦ «Ризографіка», 2005. 616 с.
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Соловйова, Т., Сіропол, В., & Грукач, В. (2022). ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В КІНЦІ ХVІІІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. НА УРОКАХ ІСТОРІЇ І ПРАВОЗНАВСТВА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Society. Document. Communication. Соціум. Документ. Комунікація, (15), 203-225. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-15-203-225