ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОКУМЕНТУ НА ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЗАВДАНЬ ОСВІТИ

  • Тетяна Соловйова кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі http://orcid.org/0000-0002-0797-2182
  • Олеся Ткаченко кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, http://orcid.org/0000-0001-8836-3778
  • Тетяна Ткаченко кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі http://orcid.org/0000-0001-8534-6091
Ключові слова: історичне джерело, зовнішнє незалежне оцінювання, історія України, компетентність

Анотація

У статті розглянуто питання використання історичного документу на ЗНО з історії України в контексті сучасних завдань освіти. На сучасному етапі розвитку Україн освітня політика держави спрямована на приведення її у відповідність до освітньої системи світового рівня і повинна бути орієнтована на отримання якісного результату в навчанні. Для отримання об’єктивних та достовірних даних про рівень навчальних досягнень учнів в Україні і проводять зовнішнє незалежне оцінювання, яке є неупередженим, оскільки його здійснюють незалежні від навчальних закладів інституції, застосовуючи стандартизовані тестові завдання.

Значна увага приділяється формуванню змісту тестів з історії України. Тести складають таким чином, щоб визначити рівень знань учнів з предмету, сформованість умінь та навичок характеризувати, пояснювати, обґрунтовувати, знаходити причинно-наслідкові зв’язки. Залучення до аналізу історичних документів допоможе також сформувати в учнів історичну компетентність (хронологічну, просторову, логічну, аксіологічну, інформаційну). Це уміння орієнтуватися в історичному часі, розглядати суспільні явища в конкретно-історичних умовах, знаходити взаємозв’язки в розвитку соціуму, господарства, культури, релігії, розуміти множинність трактувань минулого та зіставляти різні його інтерпретації, ставити запитання та шукати відповіді, уміти пояснювати теоретичні поняття, характеризувати історичні постаті, критично оцінювати джерела, аналізувати розбіжності в позиціях авторів джерел, осмислювати зв’язки між історією і сучасним життям.

Тексти історичних джерел, що пропонуються на ЗНО, мають бути адаптовані для їх розуміння учнями. Зміст документа повинен відповідати головним науковим критеріям, таким як історизм, обєктивність, цілісність, альтернативність в думках, позиціях, поглядах авторів. Історичний документ повинен слугувати як засобом здобуття історичних знань учнями, допомагати вирішувати проблемні і творчі завдання, так і надавати інформацію про нові факти, події, явища, ілюструвати та конкретизувати теоретичний матеріал.

Школярі повинні навчитися висловлювати власні думки відносно тверджень, відображених в документі, робити висновки наскільки документ об’єктивно відображає проблему, висунуту в ньому та відповідає історичним обставинам, що вивчаються. Слід зазначити, що найчастіше документи надають інформацію про історичні факти, а не історичний процес, тому учні для реконструкції історичної дійсності повинні залучати художню літературу, побутовий та біографічний матеріал, який містить характеристики історичних діячів. Через такий міжпредметний зв’язок учні здобувають можливість отримувати знання як з історії, літератури, правознавства так і інших предметів.

Посилання

1.Божинський В., Шаров О. Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/RE36304?an=1

2.Власов В. Як перевірити та оцінити історичну компетентність учнів (до концепції контрольних робіт Державної підсумкової атестації з історії України). Історія в школах України. 2010. № 4. С. 3-17.

3.Дудка В., Дудка Л. Тести ЗНО з історії України: методологічні проблеми та типологія тестових матеріалів. Історія в школах України. 2010. № 2. С. 14-19.

4.Задорожна Л.В. Методика використання документів у процесі навчання історії. Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. 2005. № 1. С. 29-33.

5.Лісова Н. Державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання: здобутки, проблеми, розвиток. Нова педагогічна думка. 2015. № 4. С. 9-12.

6.Сидоренко О. Зовнішнє незалежне оцінювання у контексті підвищення якості освіти. Український соціологічний журнал. 2012. № 1. С. 21-26.

7.Сидоренко О.І. Зовнішнє незалежне оцінювання як складова системи забезпечення якості освіти: ризики та шляхи їх подолання. Новий Колегiум. 2018. № 2. С. 26-31.

8.Святокум О. Ми підемо в майбутнє, озираючись на минуле: чого вчить досвід проведення зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Історія в школах України. 2011. № 4. С. 13-18.
Опубліковано
2022-06-30