УНІВЕРСИТЕТИ ТА СУСПІЛЬСТВО НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ, АБО ТРЕТЯ МІСІЯ ТОДІШНІХ УНІВЕРСИТЕТІВ

  • Наталя Пасічник доктор історичних наук, професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0923-9486
  • Ренат Ріжняк доктор історичних наук, професор кафедри математики, інформатики, економіки та методики їхнього навчання, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1977-9048
Ключові слова: університет, Наддніпрянська Україна, функція служіння суспільству, співробітництво з місцевими громадами, форми реалізації функції служіння суспільству.

Анотація

У статті аналізуються історичні закономірності зародження, фактори впливу, мотиви та основні форми реалізації протягом ХІХ – початку ХХ століття першими університетами Наддніпрянської України – вищими школами Харкова, Києва та Одеси функції служіння суспільству. В ході дослідження було виявлено, що особливості започаткування взаємного впливу та перших ознак співпраці університетів Наддніпрянської України з місцевими громадами та тогочасним суспільством тісно пов’язані з процесом їх створення та з особливостями перших кроків функціонування відповідних закладів вищої освіти. 

Дослідження показало, що створення університетів у Харкові та Одесі диктувалося крім різного роду політико-економічними умовами яскраво вираженими бажаннями місцевих громад та адміністрацій, що були викликані стрімким соціально-економічним розвитком міст та усвідомленням необхідності забезпечення цього розвитку кваліфікованими освіченими кадрами. Рішення ж про створення університету в Києві мало виражений політико-ідеологічний характер і було прийняте після придушення Російською імперією національно-визвольного польського повстання для створення в західній частині імперії навчального закладу з метою протистояння польській освітній традиції.

Разом з тим ми з’ясували, що менеджмент кожного з трьох університетів Наддніпрянської України протягом досліджуваного періоду не виявляв ініціативи у формулюванні чи складанні текстів звернень до суспільства, які давали б пропозиції щодо співробітництва з місцевими громадами. Натомість функція служіння університетів суспільству успішно реалізовувалася завдяки приватній ініціативі професорсько-викладацького складу університетів Харкова, Києва та Одеси у таких формах: а) формування «професорського стилю життя», в основі якого лежав певний «корпоративний етнос»; б) організація актових промов для науковців університетів та місцевої громадськості; в) читання публічних загальнодоступних лекцій; г) організація наукових читань; д) залучення до проведення наукових курсів вчителів та жінок; е) участь у реформуванні шкільної освіти; є) написання підручників для гімназій, училищ та шкіл; ж) організація природоохоронної, музейної та бібліотечної діяльності; з) видання наукових, науково-методичних та науково-популярних періодичних та продовжуваних видань; і) безпосередня участь у підготовці та проведенні соціально-економічних реформ.

Посилання

1.Lang Joseph (1811). Ober das Studium der juridischen und politischen Wissenschaften. Об изучении юридических и политических наук (параллельно на рус. и нем. яз.), в кн.: Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Харьковского университета, бывшем 30 июня 1810г. Харьков.

2.Багалей Д.И. (2004). Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Ч. 1. (1802–815 год.). Вибрані твори: у 6 т. Харків. Т.3.

3.Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. (1904). Энциклопедический словарь. Издатели: Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрона. Т. ХХХVІІ. СПб., Брокгауз-Ефрон. 448 с.

4.Владимирский-Буданов М.Ф. (1884). История императорского университета св. Владимира. Т. 1. Университет св. Владимира в царствование императора Николая Павловича. Київ: Тип. императорского университета св. Владимира.

5.Владимирский-Буданов М.Ф. (1884а). Пятидесятилетие университета Св. Владимира (1834–1884). Речь, произнесенная на юбилейном акте университета. Киев, Тип. имп. университета св. Владимира. 60 с.

6.Выставка охраны природы (1913). Бюллетени Харьковского общества любителей природы. Харьков. 2. С. 69–90.

7.Герман Гельмгольц (2006). Об академической свободе в немецких университетах. Отечественные записки. 6 (15). http://www.strana-oz.ru/2003/6/ob-akademicheskoy-svobode-v-nemeckih-universitetah.

8.Граве Д. (1915). Начала алгебры. Петроград. 316 с.

9.Гумбольдт К.В. (2000). О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине. Современные стратегии культурологических исследований: Труды Института европейских культур. Вып. 1. С  68-83.

10.Долгушин П. (1913). Систематический курс алгебры для средних учебных заведений. Киев. 221 с.

11.Друганова О.М. (2006). Суспільно-просвітницька діяльність викладачів вищих навчальних закладів України (ХІХ – початок ХХ століття). Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, ХДАДМ. 1. С. 39–43.

12.Известия (1862). Известия о втором съезде естествоиспытателей в Киеве с 11 июня по 18 июня 1862 года. Киев. 42 с.

13.Караванська М.Ю. (2006). Природничо-наукові з’їзди в історії української науки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.07. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. Київ. 19 с.

14.Коцур Н.І. (2011). Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь епохи і соціальні потрясіння (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття: монографія. Корсунь-Шевченківський. 726 с.

15.Лебединцев К.Ф. (1916). Курс алгебры для средних учебных заведений. Киев. Ч. 1. 250 с.; Ч. 2. 331 с.

16.Левченко І.М. (2017). Соціокультурні та персонологічні виміри діяльності природничих та медичних товариств на теренах України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: монографія. Переяслав-Хмельницький. 412 с.

17.Мисько Я.В. (2011). Харківська наукова медична бібліотека. 150 років на службі медичної науки та охорони здоров’я (нариси з історії). Харків, ННМБ України. 386 с.

18.Ньюмен Дж. Г. (2006). Идея университета. Минск, БГУ. 208 с.

19.Ортега-и-Гассет Х. (2005). Миссия университета. Минск, БГУ. 105 с.

20.Павлидис В.Д. (2013). Общеобразовательные реформы и математическое образование в средней школе России в начале ХХ века. Историко-педагогический журнал. 4. С. 97–107.

21.Пасічник Н. (2018a). Йозеф Ланг: сучасний погляд на життєвий шлях та наукову спадщину професора Харківського університету. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 9. С. 4–15.

22.Пасічник Н. (2018b). Теоретичні ідеї та практична діяльність державних діячів Російської імперії початку ХІХ століття у сфері фінансового управління. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич, Посвіт. Вип. 6. С. 22–33.

23.Пасічник Н.О. (2015). Актові промови викладачів фінансово-економічних дисциплін Харківського університету як форма науково-просвітницької діяльності. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки: збірник наукових праць. Випуск 13. С. 210–213.

24.Пасічник Н.О. (2016). Професор І.І. Патлаєвський: нариси біографії та наукового доробку. Історія науки і біографістика. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2016-1/13.pdf

25.Пасічник Н.О. (2018). Фінансова і фінансово-правова наука і освіта в Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ століття: Монографія. Кропивницький, Видавництво «Код». 434 с.

26.Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. (2021). Розвиток функціональної лінії у «Вестнике опытной физики и элементарной математики» (1886–1917 рр.): змістовний та контентний аналіз. Наукові записки. Випуск 198. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 308 с.

27.Периодическое сочинение (1809). Периодическое сочинение об успехах народного просвещения. СПб. 22.

28.Посохов С.И. (2008). Актовые речи профессоров-иностранцев Харьковского университета первой четверти ХІХ в.: трансфер университетской идеи. Вопросы образования: ежеквартальный научно-образовательный журнал. 3. С. 264–275.

29.Посохов С.И. (2011). Университетский город в Российской империи второй половины ХVІІІ первой половины ХІХ вв. (К вопросу о роли, степени и каналах немецкого культурного влияния). Диалог со временем. 36. С. 140–165.

30.Посохов С.И. (2014). Профессорский стиль и качество жизни в университетских городах российской империи первой половины ХІХ века. Tractus aevorum: эволюция социокультурных и политических пространств. № 1. Т.1. 78–96.

31.Посохов С.И. (2015). «Непонятный» vs «непонятый» В.Н. Каразин: комментарии, ремарки, апология. Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 51. С. 64–93.

32.Приложение (1885). Приложение к протоколам Харьковского медицинского общества за 1885 г. Труды Харьковского медицинского общества. Харьков, Вып. 4. 17 с.

33.Протокол (1873). Протоколы заседаний Новороссийского общества естествоиспытателей за 1872 год. Записки Новороссийского общества естествоиспытателей. Одесса. Вып. 4.

34.Протокол (1873а). Протокол 6 очередного собрания от 1 апреля 1872 г. Записки Киевского общества естествоиспытателей. Киев. Том 3. Вып. 1.

35.ПСЗ (28). Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. ХХVІІІ. № 21499. 1326 с.

36.ПСЗ (34). Полное собрание законов российской империи. Выпуск 1. Т. 34. № 26827.

37.ПСЗ (39). Полное собрание законов российской империи. Собр. 2. Том ХХХІХ. № 41040.

38.ПСЗ (8). Полное собрание законов российской империи. Випуск 2, Том 8. Ч.І. № 6670.

39.Рождественский С.В. (1902). Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения, 1802–1902. СПб., М-во нар. Просвещения. 813 с.

40.Синявська О.О. (2017). Крізь призму пам’яті і часу: Одеський Рішельєвський ліцей у спогадах сучасників / автор-укладач О.О. Синявська. Одеса, Бондаренко М.О. 300 с.

41.Тітова О. (1971). До питання про вищу жіночу освіту на Україні в другій половині ХІХ століття. Український історичний журнал. 10. 85–91.

42.Указ (1834). Указ Правительствующему сенату об учреждении Киевского университета. Журнал Министерства народного просвещения. Ч. 1. № 2. С. LCIII – LCV.

43.ЦДІА України. Центральний державний історичний архів України. Ф. 2040. Оп. 1. Д. 99. Л. 21.

44.Шидловський І.В. (2012). Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України. Львів. 112 с.

45.Якоб Л. (1808). О влиянии университетов на образование и благосостояние народа. Речи, говоренные в торжественном собрании императорского Харьковского университета. Харьков.

46.Ясперс К. (2002). Ідея університету [упоряд. М. Зубрицька та ін.]. Львів, 304 с.
Опубліковано
2022-06-30