ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.): СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ

  • Світлана Орлик доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи, Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-6280-9273
  • Михайло Орлик PhD з економіки, викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0003-3394-1731
Ключові слова: Наддніпрянська Україна, історіографія, кредитування, банківська система, Державний Дворянський банк, Державний Селянський банк, міські громадські банки

Анотація

У статті проведено історіографічний аналіз праць сучасних вітчизняних учених з проблеми становлення та розвитку банківського кредитування в Наддніпрянській Україні (друга половина XVIII – початок XX ст.). Увесь комплекс сучасних досліджень проблем становлення й розвитку банківського кредитування в Наддніпрянській Україні запропоновано поділити на два періоди: I. 1729 – 1860 рр. – дореформений період – від зародження банківської кредитної системи до1860 р., коли будо створено Державний банк Російської імперії; II. 1860–1919 рр. – від заснування 31 травня 1860 р. Державного банку Російської імперії та подальшим проведенням реформи усієї імперської банківської системи до падіння російської монархії та руйнації її банківської системи. Останній було поділено за основними тематичними напрямками досліджень: 1) комерційне кредитування Державним банком Російської імперії; 2) іпотечне аграрне кредитування (в т. ч. товариствами взаємного поземельного кредиту, державними Дворянським та Селянським банками, акціонерними земельними банками тощо); 3) комерційне кредитування акціонерними комерційними банками та міськими громадськими банками тощо.

Акцентовано увагу на тому, що специфікою наукових досліджень у сфері економічної історії та соціально-економічної історії є застосування  міждисциплінарних методів дослідження.

У результаті історіографічного аналізу встановлено, що найбільш розробленим напрямком визначеної проблеми є дослідження іпотечного (аграрного) кредитування, тоді як комплексного дослідження розвитку комерційного банківського кредиту Наддніпрянщини не проводилося. Зазначено, що у процесі дослідження проблем становлення й розвитку кредитної системи Наддніпрянської України у будь-якому разі розглядалися питання функціонування банківської системи як тісно взаємопов’язаної орбіти досліджень. Це в комплексі дозволяє через механізм кредитування більш детально дослідити ефективність впливу банківської системи на різні сфери економіки українських земель (торгівлю, промисловість, сільське господарство, ремісництво тощо), а також дає можливість розглянути соціально-економічні аспекти підвищення добробуту та якості повсякденного життя населення, що є перспективними напрямками подальших досліджень.

Посилання

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1.Борисевич С. О. Державна іпотечна політика Російської імперії у 80 – 90 –х рр. XIX ст. Проблеми історії України XIX – початку XX ст. Вип. 19. Київ, 2011. С. 117–128.

2.Бочаров В. В. Столипінська аграрна реформа в Катеринославській і Харківській губерніях (1906–1916 рр.): дис. … канд. істор. наук: 07.00.01. Донецьк, 2001. 171с.

3.Венгерська В. О. Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Житомир, 1998. 196 с.

4.Венгерська В. О. Утворення та діяльність державних банківських установ на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. К., 1997. 40 с.

5.Венгерська В. Окремі особливості діяльності Волинського відділення Селянського Поземельного банку в умовах реалізації двох земельних реформ. Волинські історичні записки: зб. наук. пр. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. 2008. Т. 1. С. 92–98.

6.Вергунов В. А. Україна та столипінська аграрна реформа: передумови, завдання, здійснення: монографія / В. А. Вергунов та ін. К. : Б. м., 2008.132 с.

7.Герасимчук О. М. Діяльність Селянського поземельного банку на Чернігівщині в роки столипінської аграрної реформи (1906–1916). Література та культура Полісся. Ніжин, 2011. Вип. 66. С. 130–142.

8.Герасимчук О. Одноосібне землевпорядкування на селянських надільних землях Чернігівщини в роки Столипінської аграрної реформи (1907–1916 років). Сіверянський літопис. 2014. № 4. С. 159–173.

9.Гиндин И. Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX – начало XX в.): Очерки истории и типологии русских банков : Избр. / Редкол.: Л. Абалкин (отв. ред.) и др. М. : Наука, 1997. 603 с.

10.Грузицкий Ю. Л. Общества взаимного кредита в российской империи (история появления и этапы развития). Финансы и кредит. № 13(103). 2002. С.66-72.

11.Губицький Л. В. Торгівля Київської губернії (1793–1861 рр.): дис. … д-ра. іст. наук: 07.00.01. Переяслав, 2021. 549 с.

12.Демешко Ю. О. Участь купецтва у функціонуванні банківської сфери Новоросійського краю (початок ХІХ ст. – 60-ті рр. ХІХ ст.). Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. Київ, 2013. Вип. 22. С. 26–33.

13.Довжук І. В. Діяльність Селянського поземельного банку в Україні на початку ХХ ст. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. 2013. Вип. 22. С. 34–39.

14.Донік О. М. Купецтво в Україні в Імперському просторі (XIX ст.). К.: Інститут історії України НАН України, 2008. 271 с.

15.Єсюнін С. М. Міста Поділля у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія. Хмельницький, 2015. 336 с.

16.Зайченко В. В., Попов В. М. Державне регулювання аграрного кредитування в Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.: сучасний науковий дискурс. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2021. Вип.6 (39). С.76–88.

17.Ігнатова Л. Р. Аграрна реформа П. А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906–1914 рр.): автореф. дис… канд. істор. наук: 07.00.01. Одеса, 2002. 19 с.

18.Кириченко В. Є. Довгосторокове кредитування на українських землях Російської імперії. Держава і право. 2012. Вип. 55. С.122–131.

19.Кириченко В.Є. Установи довгострокового кредиту Російської імперії в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.): історико-правове дослідження : монографія. Харків : Контраст, 2010. 688 с.

20.Коломийцева В.О. История финансов Тавриды. Хроники (1783-1917). Симферополь: ОАО «Симферопольская городская типография», 2010. 412 с.

21.Краснікова О.М. Ретроспектива зародження іпотечного кредиту в Україні. Економіка АПК. 1998. № 1. С.71–82.

22.Краснікова О. М. Сільськогосподарський кредит в економіці України епохи вільного підприємництва (кінець XIX – поч. ХХ ст.). Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. 2004. № 3. С. 59–67.

23.Краснікова О. М. Становлення фінансово-кредитної системи в Україні та її вплив на здійснення аграрних реформ 1861–1906 рр. Актуальні проблеми природничих, гуманітарних наук : зб. наук. пр. молодих вчених. Полтава : Вид-во ПДСІ, 1997. С. 234–236..

24.Краснікова О. М. Фінанси і кредит у сільському господарстві Лівобережної України (друга половина ХІХ –початок ХХ ст.): історико-економічне дослідження. Полтава, 2018. 232 с.

25.Майстренко В. С. Столипінська аграрна реформа в Харківській губернії: дис. …канд. іст. наук: 07.00.01. Харків, 1997. 195 с.

26.Мельник Л. В. Еволюція системи іпотечного кредитування. Гроші, фінанси і кредит. 2018. Вип.32. С.153–157.

27.Мельник О.О. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її вплив на становище селян Лівобережної України. Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2020. № 1. С.48–51.

28.Міщенко В. І., Корогод Г. І. Становлення і розвиток кредитно-фінансової системи на Сумщині (ХІХ – поч. ХХ ст.). Суми : Слобожанщина, 1999. 76 с.

29.Новікова І. Е. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис... канд. ек. наук: 08.00.01. Київ, 2009. 181 с.

30.Овдін О. В. Столипінська аграрна реформа на Катеринославщині (1906–1916 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Дніпропетровськ, 2004. 193с.

31.Опря А. В. Роль Селянського поземельного банку в проведенні столипінської аграрної реформи в Україні : монографія. Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський держ. ун-т, РВВ, 2006. 139 с.

32.Орлик В., Павленко В. Грошовий вимір господарства українського селянства в середині ХІХ ст. (на матеріалах села Мліїв Черкаського повіту Київської губернії). Український селянин. 2020. Вип.24. С.42-48.

33.Орлик В. М, Орлик С. В. Теоретико-методологічні та джерелознавчі проблеми економічної історії України. Універсум історії та археології. 2019. Том. 2 (27) Вип 2. С.5-27. doi https://doi.org/10.15421/2619020.

34.Орлик М. В. До питання розвитку комерційного кредиту в Наддніпрянській Україні (друга половина XIX – початок XX ст.). Історія торгівлі, податків та мита: матеріали XIII міжнар. наук. конф., м. Дніпро, 24–25 жовтня 2019 р. Київ, 2019. С.43–44.

35.Орлик М. В. Еволюція лихварства в Наддніпрянській Україні (друга половинна XVIII – початок XX ст.). Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2019. № 1. С. 6–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2019_1_4

36.Орлик М. В. Зародження банківської кредитної системи в Російській імперії у другій половині XVIII – на початку ХІХ ст. Центральноукраїнський науковий вісник. 2018. Вип. 1 (34). С.75–82.

37.Орлик М. В. К вопросу ипотечного кредитования аграрного сектора в Приднепровской Украине (вторая половина ХІХ в. – начало ХХ в.). Банкаўскі Веснік. 2020. №2 [679]. С.8–60.

38.Орлик М. В. Еволюція системи кредитування в Наддніпрянській Україні (кінець XVIII – початок XX ст) : дис … докт. філософії: 051 економіка. Кропивницький, 2021. 320 с.

39.Приймак В. О. Столипінська аграрна реформа на Волині: соціально-економічний аспект (1906–1914 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук:07.00.01. Чернівці, 2012. 16 с.

40.Реєнт О. Столипінська аграрна реформа: основні події, періодизація, особливості, наслідки. Український селянин. 2006. Вип.10. С.6–16.

41.Савич В. Державний земельний (іпотечний) банк як елемент інфраструктури іпотечного ринку. Банківська справа. 2004. №3. С.10–16.

42.Селіхов Д. А. Аграрна криза в Російській імперії кінця ХІХ ст. як фактор впливу на становлення державних земельних банків у губерніях Наддніпрянської України. Теорія і практика правознавства. 2014. Вип. 1. С.1–11.

43.Селіхов Д. А. Правове регулювання сільськогосподарського кредиту на українських землях Російської імперії другої половини XIX – початку XX ст. як історіографічна проблема. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. №1. С. 46–60.

44.Селіхов Д. А. Сільськогосподарський кредит на українських землях Російської імперії у 1861–1917 рр.: історико-правове дослідження. Дніпро, 2019. 296с.

45.Терещенко В. Д. Роль іпотечних банків у проведенні Столипінської аграрної реформи в Україні (1906–1916 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. Тернопіль, 2006. 20 с.

46.Тихенко С. В. Розвиток банківської справи на Сумщині (середина ХІХ – початок ХХ ст.) / за заг. ред. С.В. Тихенка. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. 166 с.

47.Ткаченко А. О. Нормативно-правове регулювання діяльності міських громадських банків у другій половині ХІХ ст. Підприємництво, господарство і право. 2001. №8. С.92–94.

48.Ткаченко А. О., Ткаченко І. В. Створення і діяльність банківських установ на території України: економіко-правовий аспект (XVIII століття – початок 30-х років XX століття). Суми: ви-во «Ярославна», 2014. 252 с.

49.Ходченко О. В. Вплив ідей західної економічної думки на ліберальні реформи в кредитній системі Росії та України в другій половині ХІХ ст. Історія народного господарства та економічної думки України. 2007. Вип. 39–40. С.82–95.

50.Ходченко О. В. З історії розвитку міських громадських банків в Російській імперії та Україні (друга половина XIX – початок XX ст.). Історія народного господарства та економічної думки України. 2008. Вип.41. С.136–144.

51.Ходченко О. В. З історії формування кредитної системи Російської імперії (друга половина XIX – початок XX ст.). Історія народного господарства та економічної думки України. 2005. Вип. 37–38. С.179–192.

52.Швець В. Є. Оцінювання земельних активів України банками Російської імперії на початку ХХ століття. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2021. Вип. 6 (39). С.88–96.

53.Orlyk S., Palchevich G. & Orlyk M. Mutual credit societies of Naddnieper Ukraine in the credit system of the Russian Empire (second half of 19th – early 20th century). Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. Т.4. № 39. С. 415–428.
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Орлик, С., & Орлик, М. (2022). ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.): СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ. Society. Document. Communication. Соціум. Документ. Комунікація, (15), 122-153. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-15-122-153