ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ ХХ – початку ХХІ ст. НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ АГРАРІЇВ

  • Інна Демуз доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН https://orcid.org/0000-0002-5936-2386
Ключові слова: наукові товариства, інституалізація наукової діяльності, громадські об’єднання вчених-аграріїв, науково-технічна діяльність, галузеві секції, наукові дослідження в галузі сільського господарства

Анотація

 

У статті зроблено спробу прослідкувати основні умови функціонування на теренах України наукових сільськогосподарських товариств протягом ХХ – початку ХХІ ст., зокрема, визначити організаційну модель, структурну побудову та принципи діяльності зазначених громадських об’єднань учених.

Встановлено, що вибудовування структури адміністративного керування радянською наукою відбувалося у двох напрямах: перший, – поступове нищення протягом 1920-х рр. громадсько-наукових організацій попереднього періоду; другий – цілеспрямована розбудова нової системи організації науки (створення мережі науково-дослідних інститутів та нових осередків «громадської активності», підконтрольних державі). Зясовано, що з 1930-х рр. почали виникати нові форми громадських об’єднань учених – наукові товариства всесоюзного значення, які з часом створили розгалужену мережу самостійних республіканських товариств, що долучилися до виконання державних науково-технічних завдань. Більшість з таких товариств проіснували не лише до кінця 1980-х рр., а продовжили діяльність в якості самостійних громадських організацій, перереєструвавшись на початку 1990-х рр. в Міністерстві юстиції України, що свідчить про певну спадковість організаційних і наукових традицій товариств радянського та сучасного періодів.

Зокрема, у статті актуалізовано інформацію про такі товариства радянського періоду, як: Українське науково-технічне товариство сільського господарства, Українське науково-технічне товариство лісової промисловості та лісового господарства, Українське товариство охорони природи та сприяння розвитку природних багатств, а також періоду незалежності  Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків, Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, Українське фізіологічне товариство ім. П. Г. Костюка, Українське ботанічне товариство, Українське ентомологічне товариство, Товариство мікробіологів України ім. С. М. Виноградського, Українське товариство охорони природи, Українське товариство фізіологів рослин, Українське наукове товариство гербологів, Українське наукове товариство паразитологів, Наукове товариство істориків-аграрників

Посилання

1. Депенчук Л. П. Місцеві наукові товариства при ВУАН. Вісник АН УРСР. 1991. № 8. С. 59-66.

2. Звіти Одеського та Полтавського наукових товариств про їх роботу за 1926/27 – 1927/28 рр. Список науково-дослідних установ Укрнауки Наркомосу УРСР. 24 грудня 1926 – 10 травня 1929 рр. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5944. 104 арк.

3. Матеріали наукових товариств України про їх роботу (протоколи, звіти, плани, доповідні записки, списки наукових товариств України, повідомлення). 4 травня 1926 – 12 липня 1929 рр. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5928. 121 арк.

4. План Народного комісаріату освіти УСРР щодо реорганізації мережі науково-дослідних установ (23 січня 1930 р.) [ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, спр. 1422, арк. 57-61] //  У кн.: Історія Національної Академії наук України 1929-1933: документи і матеріали / НАН України, Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського, Ін-т Укр. археол. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; упоряд.: Т. В. Вересовська [та ін]; редкол.: П. С. Сохань (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 1998. 542 с. С. 47-57.

5. Протоколи, статути, звіти про роботу наукових товариств України. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 9. Спр. 1444. 13 арк.

6. Сводный статистический (ф. № 2-НТО) и текстовый отчеты Украинского республиканского правления НТО сельского хазяйства о работе за 1980 год. ЦДАВО України. Ф. 4685. Оп. 1. Спр. 508. 15 арк.

7. Стаття професора О. Янати в № 10 журналу «Український агроном» про досягнення сільськогосподарської науки в Україні за період 1917-1927 років [Передрук з журн.: Український агроном. 1927. № 10. С. 26-40] //  У кн.: Науково-консультаційна рада Народного комісаріату земельних справ УСРР (1927-1930 рр.): зб. док. і матер. / НААН України, ДНСГБ; уклад.: В. А. Вергунов та ін. Київ, 2010. 600 с. С. 26-30.

8. Ткаченко В. В. Наукові товариства України 20-30-х рр. ХХ ст. URL: http://www.rusnauka.com/23_D_2009/Istoria/48630.doc.htm

9. Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории СССР. Путеводитель. Том 3. 1997. URL: https://guides.rusarchives.ru/terms/6/371/nauchno-tehnicheskie-obshchestva
Опубліковано
2022-06-30