ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЗЕЇВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • Ірина Скакальська, доктор історичних наук, професор Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-8705-7971
  • Ірина Борак, аспірант Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського https://orcid.org/0000-0002-7296-8825
  • Галина Сеньківська, кандидат історичних наук Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-7296-8825
Ключові слова: інформаційна культура, музеї, історія, методика навчання, професійна компетентність, музейна педагогіка, освіта, Кременець

Анотація

Актуальність дослідження полягає у важливості збереження музеїв, їх фондів та експонатів, які містять вагомий інформаційний потенціал, який варто залучати до процесу навчання. Мета дослідження – розглянуто проблему використання інформаційного потенціалу музеїв  для формування професійної компетентності студентів. Методологія дослідження спирається на регіоналістичні підходи вивчення проблеми. У ході дослідження використовувались загальнонаукові методи (аналізу, синтезу, порівняння). Для виокремлення основних характеристик, інновацій, історичних зав’язків використовувався SWOT-аналіз інформаційного потенціалу музеїв. Для опрацювання, типологізації і моделювання різного роду інформації залучались джерелознавчі методи. Крім того, в ході дослідження враховувався власний досвід роботи авторів, як екскурсоводів у музеях. Наукова новизна полягає у створенні комплексного дослідження проблематики використання інформаційного потенціалу музеїв для формування професійної компетентності студентів. На основі критично проаналізованих фактів та реконструкції окремих подій доведено, що синергія музеїв спрямована на вивчення рідного краю (історичного минулого, освітніх традицій,  біографістики, мистецтва, побуту тощо), збереження і популяризацію історичного досвіду. Всі ці чинники можна використати для формування професійної компетентності студентів. Наведено конкретні приклади із практичної діяльності музеїв, спрямовану на запровадження в освітню діяльність інноваційних методик. Висновки. Ретроспективний логіко-системний аналіз інформаційного потенціалу музеїв  для формування професійної компетентності студентів, дозволив окреслити такі основні тенденції: передається культурно-історичний досвід через педагогічні методи в умовах музейного середовища; враховується інформативність музейних предметів; здійснюється інтерактивна комунікація

Посилання

1. Барабаш, В., Глєбова, Л., & Тупчієнко, М. (2021). Наукове опрацювання документів особистого архіву історика, краєзнавця С. І. Шевченка. Соціум. Документ. Комунікація, 1(12), 14-33. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2021-12-14-33.

2. Головань, М. (2012). Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в умовах європейської кредитно-трансферної системи. Нова педагогічна думка, 1, 139-143.

3. Дяченко, І. (2021). Квести як форма активації пізнавального інтересу на уроках географії. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика: збірник наукових статей / за заг. ред. Л.В. Сєрих. Суми: НІКО, 100-102.

4. Інтерв’ю з директором Залозецького краєзнавчого музею Василем Ільчишиним. Інформація І. Скакальською записана 20.01. 2022 р.

5. Ключко, Ю. (2020). Креативність як складник освітньої діяльності музеїв в умовах пандемії COVID 19. Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ / за наук. ред. С. О. Довгого. Київ, 182-184.

6. Національна рамка кваліфікацій. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy

7. Нестуля, С. І. (2019) Дидактичні засади формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету. (Дис. докт. пед. наук). Полтава, 700.

8. Орлик, В., Орлик, С., & Лузанова, А. (2021). Інформаційний потенціал офіційних сайтів музеїв у нумізматичних дослідженнях та популяризації діяльності музейних установ. Соціум. Документ. Комунікація, 1(10), 393-422. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-10-393-422

9. Панас, Н.Б. (2016) Музеї ХХІ століття в умовах глобалізації: нові смисли, виклики та тенденції. Historical and Cultural Studies. Volume 3, 93–96.

10. Пусепліна, Н. (2009). Реалізація проектної діяльності в освітньо-виховній роботі музеїв вищих навчальних закладів. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Полт. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава, 79-86.

11. Skakalska, Iryna (2017). Formation of the national elite in higher educational establishmnets by means of the museum pedagogy. KELM. Łόdź, 3, 222-229.

12. Столяренко, О., & Столяренко, О. (2021). Формування професійної компетентності майбутнього учителя. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика: збірник наукових статей / за заг. ред. Л.В. Сєрих. Суми: НІКО, 330-334.

13. Федорович, А.В. (2019). Професійна компетентність як результат підготовки фахівця в закладі вищої педагогічної освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: " Педагогічні науки &Quot;, (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3181

Біографії авторів

Ірина Скакальська, доктор історичних наук, професор, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та методики навчання, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

Ірина Борак, аспірант, Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського

аспірант, викладач, Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського

Галина Сеньківська, кандидат історичних наук, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, викладач кафедри історії та методики навчання, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

Опубліковано
2022-05-05