СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

  • Інна Левченко, доктор історичних наук, професор Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-9652-8755
Ключові слова: Інформаційно-комунікаційний простір, соціальна комунікація, інформаційне суспільство, комунікація

Анотація

У статті обґрунтовується нова роль соціальної комунікації у сучасному інформаційно-комунікаційному просторі. Автор з'ясовує обмеженість використання у соціологічному дискурсі теорії «інформаційного суспільства», пропонуючи нові підходи у визначенні сутності соціальної комунікації та її впливу на процеси трансформації світової спільноти. Аналіз тематики сучасних наукових досліджень призводить до висновку про необхідність приділити увагу змісту комунікаційних процесів у діяльності соціальних інститутів та соціальних практик, що зароджуються, на основі новітніх комунікаційних технологій, що надалі дозволить посилити практичну значимість соціологічної науки в цілому.

Розглядається багатоаспектний і багатогранний соціальний феномен, пов'язаний з інформаційними та комунікаційними технологіями, що інтенсивно змінюються. Аналізується історичний процес формування ІКП першим елементом якого виступала людська мова, як перший канал соціальної комунікації, що виникла в ході трудової діяльності первісних людей. Згадується мовний канал соціальної комунікації як ефективний засіб взаємодії у відносинах людей.

У дослідженні акцентується увага на важливих функціях розвитку суспільства, зокрема: пізнання та розуміння, пояснення та передчуття, самовираження та саморозуміння, соціальне пізнання та вплив, розвиток основних форм відносин у людському колективі, соціалізація, переконання та ін. Разом з цим, розглядаються головні функції соціальної комунікації: досягнення поставленої мети; підтримка її внутрішньої структури в динамічному та гнучкому стані; адаптація до зовнішнього середовища; здатність змінюватись або навіть удосконалюватися.

У процесі дослідження було з’ясовано, що людська мова в інформаційно-комунікаційному просторі виступає як окрема структурна одиниця, і як окремий канал комунікації.

Посилання

Гидденс Э. Центральная проблема в социальной теории. Современная социальная теория. Новосибирск, 1995. с. 235-237.

2. Демченко І. Сучасні інформаційно-комунікативні технології як провідний чинник глобальних світоглядних трансформацій. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2098.

3. Климанська Л.Д. Комунікативні технології моделювання політичного простору в демократичному суспільстві. URL: http://www.democracy.kiev.ua/publications/collections/conference_2005.

4. Клягин С.В. Социальная коммуникация: созидание человека и общества. Вестник РГГУ. Вып. 1. Москва, 2007. с. 33-46.

5. Коляденко В.А. Інфокомунікаційні технології як чинник політичної модернізації: автореф. дис. к. політ. н.: 23.00.02 „Політичні інститути та процеси”. Одеська національна юридична академія. Одеса, 2002. 16 с.

6. Луман Н. Что такое коммуникация? Социологический журнал. 1995. № 3. с. 114-125.

7. Макеев С.А. Социальные институты: классические трактовки и современные подходы к изучению. Социология: теория, методы, маркетинг. 2002. № 4. с. 5-12.

8. Московичі С. Машина, творящая богов. Москва: Центр психологии и психотерапии, 1998. 560 с.

9. Невоструева А. Ф. Актуализирующая роль информационно-коммуникационного пространства в социальных процессах современного общества. Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2016. 389 с.

10. Невоструева А.Ф. К вопросу о статусности понятия «информационно-коммуникационного пространства» в современной социологической науке. Общественные науки. 2016. № 6. Т. 2. с. 340-350.

11. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. THESIS. 1993. Вып. 2. с. 94-122.

12. Пригожин И. Философия нестабильности. Вопросы философии, 1991. № 6. с. 46-57.

Біографія автора

Інна Левченко, доктор історичних наук, професор, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор історичних наук, професор кафедри теорії та методики професійної підготовки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опубліковано
2022-05-05