ЦИФРОВА НЕРІВНІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

  • Ігор Довжук, доктор історичних наук, професор Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-6941-6336
Ключові слова: інформаційне суспільство, цифрова нерівність, цифровий розрив, фактори поширення цифрової нерівності, інформаційно-комунікаційні технології, інформатизація

Анотація

У статті проаналізовано проблеми цифрової нерівності або цифрового розриву в сучасному інформаційному суспільстві через призму міждисциплінарного інформаційно-комунікаційного підходу. Цифрова нерівність розглядається на міжнародному рівні та рівні соціуму як складний і багатоаспектний процес. Показано специфіку digital divide через поведінку «інфобагатих» і «інфобідних». Охарактеризовано основні соціальні чинники впливу на цифрову нерівність і специфіку їхнього прояву в Україні.

Інформаційна нерівність як вид соціальної нерівності існувала завжди в усіх суспільствах і є їх невід’ємною характеристикою. Більшу частину своєї історії населення розділялось на освічену, інформаційно обізнану еліту й малоосвічену масу. Можливості доступу до знань/інформації мали переважно вихідці з вищих прошарків. Останнє відповідало їхньому статусу і відгороджувало від маси.

Digital divide тією чи іншою мірою присутній в усіх суспільствах і вважається однією з головних соціально-економічних проблем, яку мають долати на національному і міжнародному рівнях. Без телекомунікаційних технологій сьогодні неможливо досягнути економічного зростання. Поширення товарів і послуг через Інтернет, безпаперові трансакції, безмежна оперативна інформація, безліч освітніх і науково-дослідних платформ значно змінюють світ.

Доступ до Інтернету, використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), соціальних мереж, такі як Twitter, Facebook, створюють онлайн-групи зі схожими інтересами та проблемами. Інтернет і ІКТ певним чином видозмінюють суспільство, покращуючи взаєморозуміння, привчаючи людей знайомитись з новими ідеями, здійснювати ділові операції, оцінювати новини тощо, що певним чином, відсторонює, ізолює групи, не підключені до Інтернету.

Інформаційна нерівність пояснюється також особистісно-соціальними чинниками, куди відноситься нерівні можливості соціальної адаптації до нових процесів і реалізації природних здібностей, світоглядні, психологічні (брак мотивації, потреби), мовні тощо

Посилання

1. Anderson М., Kumar V. Digital divide persists even as lower-income Americans make gains in tech adoption. Pew Research Center. 07.05.2019. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/07/digital-divide-persists-even-as-lower-income-americans-make-gains-in-tech-adoption/ (дата звернення: 05.01.2022).

2. Bowles N. Human Contact Is Now a Luxury Good. Screens used to be for the elite. Now avoiding them is a status symbol. The New York Times. 2019. March 23. URL: https://www.nytimes.com/2019/03/23/sunday-review/human-contact-luxury-screens.html (дата звернення: 06.01.2022).

3. Caumont А. Who’s not online? 5 factors tied to the digital divide. Pew Research Center 08.11.2013. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/11/08/whos-not-online-5-factors-tied-to-the-digital-divide/ (дата звернення: 06.01.2022).

4. Cooper А. Groundbreaking study examines effects of screen time on kids. Cbsnews. 60 Мinutes. 2018. Dec. 09. URL: https://www.cbsnews.com/news/groundbreaking-study-examines-effects-of-screen-time-on-kids-60-minutes/ (дата звернення: 08.01.2022).

5. Kennedy Р., Prat А. Information inequality. 2017. November 25. URL: https://voxeu.org/article/information-inequality (дата звернення: 09.01.2022) [].

6. Steele С. What is the Digital Divide? 2019. Feb 22. URL: http://www.digitaldividecouncil.com/what-is-the-digital-divide/ (дата звернення: 10.01.2022).

7. Tapscott D. Growing Up Digital. The Rise of the Net Generation. New York: McGraw Hill, 1998. 338 с. URL: www.growingupdigital.com. (дата звернення: 09.01.2022).

8. The digital gender gap is growing fast in developing countries. URL: https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/gender-gap/ (дата звернення: 11.01.2022).

9. В Індонезії запускають масштабну програму з цифрової грамотності. Media Sapiens. 2020. 3 березня. URL: https://ms.detector.media/mediaosvita/post/24281/2020-03-03-v-indonezii-zapuskayut-masshtabnu-programu-z-tsifrovoi-gramotnosti/ (дата звернення 12.01.2022).

10. Дослідження цифрової грамотності населення. MediaSapiens. 24.12.2019. URL: https://ms.detector.media/print/23983/ (дата звернення: 09.01.2022).

11. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Москва, 2000. 580 с.

12. Луман Н. Реальность массмедиа. Москва, 2004. 252 с.

13. Мацегора К. У країні стартує цифрова трансформація економіки. Урядовий кур`єр. 2018. 18 січ. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-krayini-startuye-cifrovatransformaciya-ekonomik/ (дата звернення: 10.01.2022).

14. Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / пер. з англ. М. Войцицька. Київ: К.І.С., 2004. 220 с.

15. Миськевич Т. Цифрова нерівність у сучасному суспільстві: український вимір світових тенденцій. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2019. Випуск 3. С. 87-98.

16. Німані Пекка, Кастелс Мануель. Інформаційне суспільство і держава добробуту. Фінська модель = The Information Society and Welfare State: The Finnish Model. Київ: Логос, 2002. 224 с.

17. Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. Москва, 2004. 504 с.

18. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. Москва: Аспект Пресс, 2004. 400 с.

19. Франкел Б. Постіндустріальні утопісти / пер. з англ. О. Юдіна. Київ: Ніка-Центр, 2005. 304 с.

Біографія автора

Ігор Довжук, доктор історичних наук, професор, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор історичних наук, професор кафедри документознавства та методики навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опубліковано
2022-05-05