ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • Людмила Божук, кандидат історичних наук, доцент Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0003-3883-5997
Ключові слова: документ, комунікація, документно-комунікативні технології, електронний документообіг, канали комунікації, об’єднані територіальні громади

Анотація

У статті розкрито актуальну проблему використання документно-комунікативних технологій у діяльності об’єднаних територіальних громад України. У зв’язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи, яка супроводжується децентралізацією та створенням дієвих інститутів місцевого самоврядування – об’єднаних територіальних громад, на місцеву владу покладається низка нових функцій та повноважень. Серед них, чи не найбільш вагомими, є організаційні, забезпечення соціального захисту та створення умов для сталого розвитку місцевих громад. Особливо нагальною в означеному контексті постає проблема документно-комунікаційного забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад, що, у свою чергу, залежить від правильної організації та ефективного функціонування як внутрішньо організаційних зв’язків з обміну інформацією та документами, так і зовнішніх – налагодження ефективної комунікації з усіма учасниками комунікативної взаємодії: державними органами влади, жителями ОТГ, широкою громадськістю тощо.

Автором статті було з’ясовано, що в умовах становлення та розвитку цифрового суспільства, упровадження інноваційно-комунікативних технологій, відбуваються кардинальні зміни в інформаційній діяльності та веденні організаційної роботи органами публічного управління. Відтак об’єктом дослідження стали документно-комунікативні технології у діяльності органів місцевого самоврядування.

Здійснено спробу проаналізувати сучасний стан, позитивні сторони документно-комунікативної діяльності органів місцевого самоврядування та результативність використання ними інноваційних технологій. З’ясовано, що основними комунікаційними інструментами взаємодії більшості об’єднаних територіальних громад з громадськістю є: функціонування каналів прийому звернень громадян (особистий прийом громадян, надання інформації за запитами на інформацію, електронні звернення); традиційні інформаційні стенди та оголошення; взаємодія із засобами масової інформації; висвітлення інформації у місцевих друкованих виданнях, на офіційному вебсайті, у мережі «Інтернет», соціальних мережах та відеохостингу Ютуб.

Проведене дослідження встановило, що саме сайти та сторінки ОТГ у соціальних мережах є наразі одними з найбільш використовуваних комунікативних інструментів для підтримання зв’язку з органами влади, засобами масової інформації, громадськістю тощо

Посилання

1. Бебик В. М. Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації. Інформація і право. 2011. № 1(1). С. 41-49.

2. Григор’єв В. Деякі аспекти інформаційного забезпечення державного управління в сучасних умовах. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2014. № 2. С. 76-80.

3. Діловодство в органах місцевого самоврядування: монографія / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна; за ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. Київ : НАДУ, 2009. 164 с.

4. ДСТУ 2732-2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. Прийнято та надано чинності від 28.05.2004 за № 97. На заміну ДСТУ 2732-94. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2005. URL: https://vnm.vn.court.gov.ua/userfiles/27_2732-2004.pdf (дата звернення: 10.01.2022).

5. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. К., 2017. Частина 9: Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади / С.П. Кандзюба, Р.М. Матвійчук, Я.М. Сидорович, П.М. Мусієнко. Київ : ФОП Москаленко О.М., 2017. 64 с.

6. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / за ред. Р. Дяківа. Київ: Міжнародна економічна фундація, 2000. 704 с.

7. Закон України «Про інформацію». Набуття чинності від 02.10.1992. Поточна редакція 16.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 20.01.2022).

8. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Набуття чинності від 05.02.2015. Поточна редакція 14.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text (дата звернення: 16.01.2022).

9. Кисельов В. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та вдосконалення інформаційного забезпечення в системах державного управління як нові стратегії адміністративних перетворень. Наукові розвідки з державного та муніципального управління. 2015. Вип. 1. С. 348-361.

10. Ковбасюк Ю.В. Енциклопедичний словник з державного управління. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

11. Кулешов С. Загальне документознавство: навч. посіб. Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. 124 с.

12. Мазур В. Г. Комунікація як механізм взаємодії державних органів влади та громадськості на регіональному рівні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=313 (дата звернення: 18.01.2022).

13. Мельничук Л.І., Головченко М.М. Питання впровадження електронного документообігу в органах державної влади. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 1 Ч. 2. 2019. С. 154-159.

14. Моніторинг реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, 2021. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/755/07.10.2021.pdf (дата звернення: 16.01.2022).

15. Муніципальне діловодство: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Т. В. Іванова, Л.П. Піддубна. Київ: Либідь, 2004. 312 с.

16. Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 «Про затвердження Правил з організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181. Поточна редакція 07.11.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text (дата звернення: 16.01.2022).

17. Наукова обробка документів: підручн. / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. 4-е вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2006. 334 с.

18. Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/63-gromadyan-ukrayiny-pidtrymuyut-reformu-deczentralizacziyi-rezultaty-socziologichnogo-doslidzhennya/ (дата звернення: 16.01.2022).

19. Пархоменко В. Інформаційне забезпечення місцевого самоврядування при наданні послуг населенню: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. Харків, 2009. 18 с.

20. Писаренко В. П. Упровадження електронного документування в органах державної влади та місцевого самоврядування. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2012. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2012_2_43 (дата звернення: 16.01.2022).

21. Писаренко В. П. Шляхи вдосконалення організації керування електронними документаційними процесами в діяльності органів влади в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електор. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету. 2018. № 2. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/ (дата звернення: 16.01.2022).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації». Поточна редакція 28.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.02.2022).

23. Програма діяльності Кабінету Міністрів України, 2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5ee/39a/831/5ee39a8311f68625529299.pdf (дата звернення: 05.02.2022).

24. Програма DOBRE: офіційний вебсайт. URL:https://uacrisis.org/uk/decentralization (дата звернення: 06.02.2022).

25. Про упровадження програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада». Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.02.2021 № 79. URL: https://www.msp.gov.ua/documents/5947.html (дата звернення: 05.02.2022).

26. Реформа децентралізації. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciy (дата звернення: 05.02.2022).

27. Соколов А. В. Інформаційні технології в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління. Інвестиції: практика та досвід. № 5. 2010. С. 86-88. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ipd_2010_5_23 (дата звернення: 02.02.2022).

28. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: навч. посіб. / Г. Г. Швачич, В.В. Толстой, Л.М. Петречук, Ю.С. Іващенко, О.А. Гуляєва, О. В. Соболенко. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с. URL: https://nmetau.edu.ua/file/ikt_tutor.pdf (дата звернення: 05.02.2022).

29. Телешун С.О., Рейтерович І.В. Інформаційно-аналітична діяльність у державному управлінні. Київ. 2013. 36 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/d7c65b5c-8b77-480f-9c92-e53c48093520.pdf (дата звернення: 16.01.2022).

30. Теорія та практика вдосконалення послуг місцевого самоврядування. Посібник для територіальних громад. Книга перша. Поняття публічних послуг. Розробка та реалізація Плану вдосконалення послуги. Київ, 2021. 112 с.

31. Федченко Л. Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах місцевого самоврядування. Харків : Фактор, 2016. 160 с.

32. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посіб. Київ : Знання, 2007. 389 с.

33. Швецова-Водка Г.Н. Документ в свете ноокоммуникологии: науч.-практ. Москва : Информ. центр сотрудничества «Литера», 2010. 381 с.

Біографія автора

Людмила Божук, кандидат історичних наук, доцент, Національний авіаційний університет

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та документознавства  Національний авіаційний університет

Опубліковано
2022-05-05