МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНИХ КУРСІВ ІСТОРІЇ

  • Тетяна Ткаченко, кандидат історичних наук, доцент Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-8534-6091
  • Тетяна Соловйова, кандидат історичних наук, доцент Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-0797-2182
  • Олеся Ткаченко, кандидат історичних наук, доцент Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-8836-3778
Ключові слова: мультимедійні презентації, освіта, навчальний процес, шкільний курс історії, учні, урок історії

Анотація

У статті аналізуються особливості використання мультимедійних презентацій як засобу навчання, з’ясовуються їх навчально-виховні можливості у проведенні уроків історії. У шкільній практиці вчителів історії, яка нараховує значну різноманітність видів використання інформаційних технологій при проведенні навчальних занять, найбільш розповсюдженим варіантом залишаються уроки історії з використанням презентацій, зміст яких сконцентрований на демонстрації школярам ключових моментів теми уроку. Провідною метою включення презентацій в практику проведення шкільних занять залишається забезпечення вирішення питання наочності при поясненні та закріпленні історичних знань. Уроки історії, які проводяться з демонстрацією значної кількості ілюстративного матеріалу, завжди відзначалися посиленою активізацією уваги учнів. Неосяжні можливості презентацій дозволяють вирішувати ті освітні й виховні завдання, що сьогодні постають перед шкільними заняттями.

Розвинуто думку, що підготовлені належним чином презентації дозволяють реалізувати різноманітні навчально-виховні можливості на уроці історії. Вони можуть бути використані на всіх етапах уроку. Включення їх в навчальну діяльність школярів сприяє раціональному використанню часу на уроці, надаючи йому інтенсивного характеру та динамічності проведення. Серед переваг використання мультимедійних презентацій на уроках історії слід, також, відзначити забезпечення учнів високою якістю демонстрації зображень. Сучасний урок історії у вигляді презентацій отримав потужний засіб унаочнення навчального матеріалу, який значно підвищив рівень усвідомлення учнями історичної інформації. Мультимедійні презентації на уроках завжди справляють на учнів позитивний емоційний вплив, що сприятливо позначається на загальній пізнавальній діяльності класу.

Зроблено висновки, що мультимедійні презентації як засіб керування пізнавальною діяльністю учнів у поєднанні з перевіреними часом дієвими методами вивчення історії в школі створюють потужний потенціал для забезпечення високого рівня якості знань учнів. Використання нових інформаційних можливостей забезпечує суттєве поглиблення змісту історичного матеріалу, а застосування нетрадиційних методик навчання допомагає процесу формування практичних умінь і навичок учнів у засвоєнні знань, створює посилену зацікавленість предметом. Інформаційно-комунікативні технології в повсякденній практиці сучасного вчителя історії здатні не лише стимулювати пізнавальний інтерес учнів до знань, але й надати навчальній роботі проблемного, творчого, дослідницького характеру, розвивати самостійну діяльність школярів, що визначає результативність освітнього процесу сучасної школи

Посилання

1. Биков В.Ю. Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес школи. Нові технології навчання: наук.-метод. зб., 1995. Вип. 13. С. 154-158.

2. Биков В.Ю. Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес школи. Післядипломна освіта керівних і педагогічних кадрів: проблеми розвитку: матеріали звіт. наук. конф., 2-3 листопада 1995 р. Київ, 1996. С. 158-161.

3. Биков В.Ю. Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр., 2002. Вип. 3. С. 73-83.

4. Вагин А.Л. Методика преподавания истории в средней школе. Москва: Просвещение, 1968. 434 с.

5. Гевал П. Інформаційні технології в навчальному процесі. Завуч. 2002. № 10. C. 5-6.

6. Дементієвська Н.П. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів. Інформаційні технології і засоби навчання: зб. наук. праць. Київ: Атіка, 2005. С. 76-95.

7. Комп’ютерно орієнтовані засоби та мультимедійні технології навчання : навчальний посібник / Р.С. Гуревич, О.В. Шестопалюк, Л.Л. Коношевський, О.Л. Коношевський; за редакцією проф. О.В. Шестопалюка. Вінниця: ТОВ Фірма «Планер», 2012. 619 с.

8. Кривонос О.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. 182 с.

9. Ладиченко Т. Електронний педагогічний програмний засіб з історії – новий крок в оволодінні навчальним матеріалом. Історія в школах України. 2005. № 4. С. 35-36.

10. Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (З практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії). Історія в школах України. 2005. № 1. С. 3-6.

11. Пархомець І.Ю. Нові інформаційні технології навчання. Управління школою. 2007. № 29. С. 10-15.

12. Поясок Т.Б. Інтеграція медіа в освітній процес: проблеми і перспективи. Педагогічний процес : теорія і практика. 2014. Вип. 1. С. 69-73.

13. Пузанов Б.П. Изучение исторического и обществоведческого материала в старших классах вспомогательной школы. Методические рекомендации для вспомогательной школы. Москва: Учебно-методический кабинет дефектологии. Министерство просвещения РСФСР, 1986. 54 с.

14. Стражев А.И. Методика преподавания истории. Москва: Просвещение, 1964. 287 с.

15. Уткіна О.І. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у шкільній історико-краєзнавчій освіті. Історія та правознавство. 2008. Листопад (№ 32). С. 28-31.

16. Фоменко А. Деякі підходи до розробки і створення навчальних комп’ютерних програм (комп’ютерних посібників) з історії. Історія в школах України. 2003. № 1. С. 21-25.

17. Худобець О.А. Використання технологій презентації на уроках історії. Історія України. 2005. № 29-32. C. 88-91.

18. Худобець О.А. Новітні інформаційні технології: навчити учителя. Історія України. 2006. № 17. С. 18-22.

19. Худобець О.А., Чебослаєв Ю.Н. Використання технології презентацій в практичній роботі шкільного вчителя історії. Історія та правознавство. 2005. № 25. С. 19-21

Біографії авторів

Тетяна Ткаченко, кандидат історичних наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Тетяна Соловйова, кандидат історичних наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Олеся Ткаченко, кандидат історичних наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опубліковано
2022-05-05

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##