ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

  • Олеся Ткаченко, кандидат історичних наук, доцент Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-8836-3778
  • Вікторія Грукач, Кандидат юридичних наук, доцент Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0003-4304-4831
  • Тетяна Ткаченко, кандидат історичних наук, доцент Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-8534-6091
Ключові слова: компетентності, навчальний процес, проблемно-пошуковий метод, документ, архівні джерела, промисловість, цукрове виробництво

Анотація

Перед учителем сьогодні стоїть завдання підвищення життєвих компетентностей учнівської молоді. Компетентності базуються на знаннях, цінностях, котрі формуються в процесі навчання, досвіді. Здатність застосовувати отримані знання у повсякденному житті, у конкретній ситуації є показником успішності учнівської молоді. Одним із вагомих чинників формування важливих компетентностей є вивчення історії та правознавства у ЗЗСО. Сучасні підходи до вивчення цих предметів мають базуватися на особистісно орієнтованому навчанні, а навчальні технології повинні бути зосереджені на вихованні свідомого громадянина України, соціально адаптованого, котрий здатен творчо вирішувати проблеми у процесі самореалізації.

Пріоритетним на уроках історії стає формування критичного мислення, орієнтація учнів не стільки на знання, скільки на шляхи отримання інформації. Активізації пізнавальної діяльності сприяє навчально-дослідницька діяльність. Формування дослідницьких умінь на уроках історії та правознавства можливе у процесі використання документальних, зокрема архівних джерел.

Технологія роботи з історичними текстами, як модель навчання історії і правознавства у ЗЗСО, базується на дослідженні текстів із їх подальшим використанням учнями і формуванні історичного мислення.

На сучасному етапі в Україні вирішуються складні завдання розбудови української правової держави та громадянського суспільства в основі яких повинна лежати розвинута ринкова економіка. У зв’язку з цим актуальним є вивчення на уроках історії у 9 класі у ЗЗСО соціально-економічної проблематики взагалі, і розвитку цукрового виробництва в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. зокрема. Адже цукрове виробництво у цей період було найбільш розвиненим і поширеним у багатьох українських губерніях. На їх територіях було розташовано близько 80 % цукрових заводів Російської імперії.

У статті аналізуються документи сімейного архівного фонду родини Терещенків, що знаходяться у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві і є цінним джерелом для вивчення соціально-економічного та культурного розвитку в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Метою статті є дослідження, узагальнення архівних джерел сімейного фонду Терещенків і аналіз процесу формування особистісних компетентностей, дослідницьких умінь учнів на уроках історії та правознавства у ЗЗСО у процесі використання документальних, зокрема архівних джерел.

Вивчення діяльності цукропромисловців Терещенків у процесі використання архівних джерел сприятиме формуванню дослідницьких умінь на уроках історії та правознавства. Документальні джерела сімейного архівного фонду Терещенків не лише дають учням можливість відтворити соціально-економічний розвиток України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Вони виступають і джерелами вивчення договірного, зобов’язального, трудового, сімейного, адміністративного права України цього періоду, що може бути використане учителем на уроках правознавства у ЗЗСО.

При написанні статті були використані такі методи: історичний, хронологічний, аналізу та порівняння, статистичний.

Висновки. Формування дослідницьких умінь на уроці історії та правознавства у ЗЗСО буде ефективним тоді, коли вчитель буде дотримуватися певних вимог щодо застосування документів у процесі навчання. А саме: врахування вікових, індивідуальних особливостей учнів, рівня їхнього загального розвитку; використання проблемних, репродуктивних, пізнавально-дослідницьких завдань.

Використання текстів документів на уроках історії та правознавства у ЗЗСО є необхідним елементом роботи вчителя. Ця форма роботи сприяє підвищенню мотивації навчання, активізації самостійної навчальної діяльності школярів, розширенню навчальних завдань, створює можливості для індивідуального, самостійного процесу навчання, розширює можливості діалогізації навчального процесу. Цей вид діяльності сприяє розвитку компетентності учнів, формує у дітей дослідницькі вміння і навички, а саме: робота з специфічними історичними джерелами, вивчення і аналіз історичних подій, використання отриманих знань і умінь у практичній діяльності. Це особливо актуально в умовах дистанційної освіти.

Посилання

1. Андрушевский свеклосахарный завод Волынской губернии Житомирского уезда, принадлежащий Н.А. Терещенко. Киев: книгоизд-во Товарищества Л.М. Фиш, 1896. 284 с.

2. Барановська Н., Січкаренко Г., Стоян Т. Документ в соціальних комунікаціях. Соціум. Документ. Комунікація. 2021. Вип. 12. С. 105-123.

3. Богдановська Л.П. Використання інноваційних технологій у вивченні історії стародавнього світу. Історія. № 5-6. 2005. С. 30-33.

4. Грукач В., Ткаченко О. Право і влада в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: особливості функціонування. Переяслав: Домбровська Я.М., 2021. 221 с.

5. Задорожня Л.В. Методика використання документів у процесі навчання історії. Історія. № 1. 2005. С. 29-33.

6. Калакура Я.С., Ковтанюк Ю.С. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування. Архіви України. 2019. Вип. 3. С. 18-57.

7. Нетеча Я.І. Інтерактивне навчання із використанням аудіовізуальних та мультимедійних засобів як шлях розвитку особистісних компетентностей учнів на уроках історії. Історія. № 5-6. 2005. С. 16-18.

8. Описание имущества наследников Ф.А. Терещенко. Киев: книгоизд-во Товарищества Л.М. Фиш, 1900. 244 с.

9. Раковский Л.Э. Сахарная промышленность Украины во второй половине ХІХ века. Чернигов: Вид-во Чернігівського пед. ін.-ту, 1992. 210 с.

10. Січкаренко Г.Г. Документні джерела інформації: навч. пос. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2018. 212 с.

11. Соловйова Т. Київщина на перехресті епох: люди, події, факти. Переяслав: Домбровська Я.М., 2021. 225 с.

12. Ступак Ф.Я. Благодійні товариства Києва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: Хрещатик, 1998. 208 с.

13. Ткаченко О.В. Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Переяслав-Хмельницький: Вісник Переяславщини, 2000. 209 с.

14. Товарищество свеклосахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко в Киеве. Киев: книгоизд-во Товарищества Л.М. Фиш, 1900. 244 с.

15. Центральний державний архів України у м. Києві. ф. 830. оп. 1.

16. Шевцова-Водка Г. Загальна теорія документа і книги. Київ, 2014. 405 с.

Біографії авторів

Олеся Ткаченко, кандидат історичних наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Вікторія Грукач, Кандидат юридичних наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Кандидат юридичних наукДоцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Тетяна Ткаченко, кандидат історичних наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опубліковано
2022-05-05
Як цитувати

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##