СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ

  • Наталія Зозуля, кандидат філологічних наук, доцент Національний транспортний університет https://orcid.org/0000-0002-0180-1219
  • Юрій Палеха, кандидат історичних наук, професор Національний транспортний університет https://orcid.org/0000-0001-8060-8590
Ключові слова: професійна підготовка, гуманізація, гуманітаризація, онлайн-курси, культурно-відповідальне навчання, фахівці з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Анотація

Розглянуто тенденції функціонування вищої освіти в галузі соціальних комунікацій, насамперед зосереджено увагу на питаннях гуманізації та гуманітаризації професійної підготовки в кризових умовах пандемії. З’ясовано, що у зв’язку з провідними тенденціями в сучасній освітній сфері система професійної підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи потребує відчутної оптимізації, зміни педагогічної парадигми, реалізації ефективного навчально-виховного процесу підготовки висококваліфікованих фахівців.

Науково обґрунтовано необхідність гуманізації та гуманітаризації професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Особлива увага звертається на забезпечення формальної та неформальної онлайн-освіти, що повинне відповідати таким викликам нового тисячоліття: антропоорієнтованому, який заснований на усвідомленні внутрішньої потреби і одночасно об’єктивній необхідності мобільного саморозвитку, умінні адекватно і динамічно контактувати з навколишніми і з самим собою. Гуманізоване онлайн-навчання гарантує, що некогнітивні компоненти навчання розглядаються через стосунки між викладачем і студентом, а також спільнотою, сприяючи спілкуванню та співпереживанню, стимулюючи зацікавленість вдосконалюватись.

Встановлено, що гуманізація пропонує чіткі, практичні стратегії навчання для онлайн-навчання, які створюють інклюзивний клімат онлайн-курсу, здатний краще підтримувати когнітивні та афективні відмінності, що співіснують у рамках курсу закладів вищої освіти. Відносини між викладачем та студентом лежать в основі гуманізації, виступаючи сполучною ланкою між студентами.

Визначено, що гуманітаризація освіти актуалізує проблему вдосконалення організаційної та управлінської культури майбутніх фахівців на основі розробки особистісно орієнтованих технологій, забезпечує умови особистісного розвитку студента, його самореалізації у професійній діяльності, сприяє підвищенню розумового потенціалу, формування світогляду, духовних зразків поведінки

Посилання

1. Clark R. C. & Mayer R. E. E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. San Francisco, CA: Pfeiffer, 2011

2. Воронкова В. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства. Філософія освіти. 2008. № 1-2 (7). С. 204-220

3. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text

4. Добрускин М.Е. Концептуальные основы гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования. Гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти: Збірник праць. Всеукраїнська науково-методична конференція. Харків, 2000. С.5-6.

5. Сэнди Манн. Синдром самозванца. Как перестать обесценивать свои успехи и постоянно доказывать себе и другим, что ты достоин. Москва: Бомбора, 2021. 208 с.

6. Чистовська І. П. Гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу у вищих технічних навчальних закладах. URL: http://novyn.kpi.ua/2008-1/14_Chistovska.pdf

7. Шиянов Е.Н. Гуманизация профессионального становления педагога. Советская педагогика. 1991. № 9. С. 80-84

Біографії авторів

Наталія Зозуля, кандидат філологічних наук, доцент, Національний транспортний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, Національний транспортний університет

Юрій Палеха, кандидат історичних наук, професор, Національний транспортний університет

кандидат історичних наук, професор кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, Національний транспортний університет

Опубліковано
2022-05-05
Як цитувати
Зозуля, Н., & Палеха, Ю. (2022). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ. «Society. Document. Communication». «Соціум. Документ. Комунікація», (14), 84-99. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-14-84-99

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##