НАЦІОТВОРЧІ ОРІЄНТИРИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

  • Людмила Хмельницька, кандидат історичних наук, доцент Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0003-2482-4322
Ключові слова: Борис Грінченко, педагогіка, освіта, громадсько-просвітницька діяльність, національна свідомість, національна ідея, народництво

Анотація

У статті висвітлено життєвий і творчий шлях Бориса Дмитровича Грінченка, зокрема, розглянуто та проаналізовано основні напрямки його літературної, педагогічної, громадсько-просвітницької діяльності, а також науково-педагогічні напрацювання в галузі народного шкільництва із застосуванням принципів народної педагогіки та національних ідеалів, визначено внесок у становлення і розвиток української національної школи.

Зазначено, що Б. Грінченко одним із перших, в умовах тотальної заборони поширення української мови, порушив питання застосування рідної мови у навчальному процесі, зокрема недільних шкіл. Таким закладом стала приватна школа для дівчат Христини Алчевської в с. Олексіївка Катеринославської губернії, де Борис Дмитрович шість років вчителювання (1887-1893 рр.) втілював свої ідеали побудови національної школи, таємно ознайомлюючи учнів з українською мовою.

Згідно принципів народної педагогіки Б. Грінченко популяризував нові інноваційні форми та методи організації навчально-виховного процесу, не визнаючи фізичних покарань, виступаючи за зближення комунікації між вчителем та учнями. Навчання рідною мовою стало основним кредом Грінченка-вчителя. При цьому Борис Дмитрович був прихильником використання найкращих надбань прогресивних педагогів, застосовуючи діалектичну єдність мислення та мови, вважаючи останню виразником національних ознак: етнографічних, ментальних та світоглядних.

Особливою увагою Бориса Дмитровича користувалася література для народного читання, якій він присвятив спеціальну статтю «Популярні книжки». Педагогічні погляди Б. Грінченка відображені і у його численних працях: «На безпросветном пути» (1905), «Якої нам треба школи» (1906), «Народні вчителі і українська школа» (1906), «Перед широким світом» (1907) та численних художніх творах про учнів та вчителів.

Невідꞌємну частину громадсько-просвітницької діяльності Бориса Грінченка займає видавнича діяльність, яка особливого масштабу набула у Чернігові, де він організовує єдине в той час в Україні народне видавництво на україномовні книжки. Робота на цій ниві виявилась плідною, адже за період з 1894 по 1902 роки Б. Грінченко видав близько 50 книжок для народу загальним накладом близько 170 тисяч примірників, серед них твори видатних класиків.

Видатною заслугою Б. Грінченка є видання чотиритомного «Словаря української мови» (1907-1909) на 68 тисяч українських слів з народної та писемної мови, що охопили період від І. Котляревського до початку ХХ століття. Попри критику видання, значною заслугою Б. Грінченка є той факт, що в Словнику представлено мовне багатство тогочасної України – від сходу до заходу, що утверджувало споконвічну ідею єднання українського народу, а отже Словник можна вважати обличчям української нації, що підняв статус української мови та утвердив право народу на самовизначення.

Головним сенсом життя та діяльності Б. Грінченка була боротьба за українську національну справу. Так, у своїх «Листах з України Наддніпрянської», надрукованих у газеті «Буковина» в 1892-1893 рр., Борис Дмитрович подає критичний огляд тогочасного суспільства, звертаючись до аналізу причин занепаду національних змагань, та висуває думку щодо активізації процесів відродження.

Посилання

1. Веркалець М.М. Педагогічні ідеї Б.Д. Грінченка. Київ: Знання, 1990. 48 с.

2. Гринченко Б.Д. Цель народной школы. Русский народный учитель. 1885. № 5. С. 295-298.

3. Грінченко Б. Українська граматка до науки читання й писання. Київ: Криниця, 1917. 64 с.

4. Грінченко Б., Грінченко М. Рідне слово. Українська читанка. Київ: [б. в.], 1912. 154 с.

5. Грінченко Б.Д. Листи з України наддніпрянської. Київ: [б. в.], 1917. 180 с.

6. Грінченко Б.Д. На беспросветном пути: об украинской школе. Київ: [б. в.], 1906. 83 с.

7. Грінченко Б.Д. Народні вчителі і вкраїнська школа. Київ: [б. в.], 1906. 50 с.

8. Грінченко Б.Д. Яка тепер народна школа в Україні. Житє і слово. 1896. Книга ІV. С. 241-258; Книга V. С. 22-334.

9. Животенко-Піанків А. Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка. Київ: Просвіта, 1999. 175 с.

10. Історія української школи і педагогіки. Хрестоматія / За ред. В.Г. Кременя. Київ: Знання, 2003. 766 с.

11. Луцик Д.В., Зимульдінова А.С. Курс лекцій з історії української педагогіки. Дрогобич: Посвіт, 2005. 196 с.

12. Любар О. Історія української школи і педагогіки: навч. посіб. Київ: Знання, 2003. 450 с.

13. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX-XX ст.): хрестоматія. Київ: Науковий світ, 2003. 418 с.

14. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933): навч. посіб; за ред. О. Сухомлинської. Київ: Заповіт, 1996. 302 с.

15. Неживий О.І. Для рідного слова: творча спадщина Бориса Грінченка і проблеми національного виховання. Луганськ: б/в,1994. 90 с.

16. Персоналії в історії національної педагогіки: Підручник / під заг. ред. А. Бойко. Київ: Професіонал, 2004. 576 с.

17. Пільгук І.І. Класична спадщина Бориса Грінченка. Грінченко Б. Твори: У 2 т. Київ: Вид-во Ак. наук УРСР, 1963. Т.1. С. 5-18.

18. Погрібний А. Поклик дужого чину: статті. Портрети. Силуети. Наближення. Публіцистика; упоряд. Г. Погрібна. Київ: Просвіта, 2009. 677 с.

19. Погрібний А.Г. До питання про суспільно-політичні погляди Б. Грінченка. Український історичний журнал. 1970. № 6. С. 64-74.

20. Світанок Вітчизни: Українська література кінця XIX-початку XX ст. / упоряд. і передм. А. Чічановського. Київ: Грамота, 2005. 511 с.

21. Словарь української мови. В 4 т. / Упорядкував, з додаткового власного матеріалу, Б. Грінченко. Берлін: Укр. Слово, 1924. 1109 с.

22. Хмельницька Л. Педагогічні інновації Христини Алчевської в системі народного шкільництва другої половини ХІХ-початку ХХ століття. Соціум. Документ. Комунікація. Вип. 11. 2021. С. 186-205.

Біографія автора

Людмила Хмельницька, кандидат історичних наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опубліковано
2022-05-05