АГРОКУЛЬТУРНА РОБОТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В РОКИ НЕПУ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ ПОСІВІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

  • Валентин Лазуренко, доктор історичних наук, професор Черкаський державний технологічний університет https://orcid.org/0000-0002-3441-4485
  • Владислав Очеретяний, аспірант Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-0360-7532
Ключові слова: Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, агрокультурні та агровиробничі потреби, зернові культури, селянське господарство, просвітницька робота

Анотація

У статті проаналізовано напрямки агрокультурної роботи сільськогосподарської кооперації в роки нової економічної політики (1921 – 1928 рр.) щодо підвищення агрокультури селянського зерновиробництва.

Обслуговування нагальних агрокультурних та агровиробничих потреб власників індивідуальних селянських господарств з метою підвищення врожайності селянських посівів насамперед зернових культур для подальшого зростання їх продуктивності і товарності було одним із основних завдань сільськогосподарської кооперації. Дослідження є актуальним з огляду на значення зерновиробництва для продовольчої безпеки України.

Мета статті: з’ясувати напрямки агрокультурної роботи сільськогосподарської кооперації в роки непу щодо підвищення врожайності селянських посівів зернових культур, а отже – і зростання товарності селянських господарств.

Теоретико-методологічні засади статті ґрунтуються на загальнонаукових принципах історичного дослідження. Основоположне значення мають принципи історизму, об’єктивності, системності, всебічності, наступності, науковості, які дали можливість розкрити агрокультурну роботу сільськогосподарської кооперації в роки нової економічної політики (1921 – 1929 рр.) щодо підвищення агрокультури селянського зерновиробництва. Під час написання статті застосовувалися загальнонаукові (структурно-функціональний, наукового аналізу та синтезу, конкретно-пошуковий), власне історичні (порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний) методи.

З’ясовано, що реалізація всіх форм агрокультурної роботи кооперативної системи сприяла підвищенню врожайності селянських посівів зернових культур, зростанню продуктивності і товарності селянських господарств. Оскільки посіви зернових культур мало практично кожне українське селянське господарство, саме завдяки професіоналізму фахівців сільськогосподарської кооперації, які постійно нарощували господарсько-виробничий досвід і вдосконалювали організаційно-управлінські якості, вдалось посилити інтенсифікацію селянських господарств шляхом механізації, створення прокатних та зерноочисних пунктів, пересувних та стаціонарних ремонтних майстерень та інших заходів. Ці заходи сприяли зростанню процесів масового вступу селян до кооперативних товариств.

Кооперація активно сприяла тому, щоб індивідуальні селянські господарства виходили за споживчі рамки і ставали товарними. Просвітницька агрокультурна робота серед селянства щодо впровадження новацій і прогресивних методів обробки земельних площ також набула масштабності й організованості.

Тобто, сільськогосподарська кооперація стала важливим чинником покращення життєдіяльності українського селянства і активним учасником впровадження ринкових відносин в сільськогосподарське виробництво загалом і зерновиробництво зокрема

Посилання

1. Марочко В. І. Українська селянська кооперація: історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.). Київ: Ін-т історії України НАН України, 1995. 217 с.

2. Морозов А. Г. Гроші для господаря (виробничі кошти села в доколгоспний період 1921–1929). Черкаси, 2016. 418 с.

3. Дулгерова О. М. Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації України у добу непу: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкас. нац. у-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2006. 202 с.

4. Листування фінансового відділу «Сільського господаря» з низовими ланками кооперації (1923–1925 рр.). Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. Ф. 290. Оп. 2. Спр. 48. 174 арк.

5. Тренкін Ю. В. Фінансова діяльність сільськогосподарської кооперації Української СРР в умовах соціально-економічних трансформацій (1921–1929 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Держ. ВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2018. 244 с.

6. Роль сільськогосподарського кредитового товариства щодо підвищення врожайності селянського господарства. Радянський селянин. 1928. № 13–14. С. 44-46.

7. Зарудний С. Як ми виконуємо ленінів кооперативний план на селі. 2-е вид. Харків: Книгоспілка, 1929. 54 с.

8. Фіхтер А.З підсумків тракторної кампанії року 1924–25-го. Український агроном. 1926. № 1 (січень). С. 24-30.

9. Як треба використовувати трактор. Радянський селянин. 1926. № 1. С. 16-17.

10. Матеріали про постачання сільськогосподарськими машинами губерній України (03.01 – 26.06.1925). ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 5. Спр. 181. 688 арк.

11. Дешко Є. Кооперація на Україні. Харків: ЦСУ, 1927. 100 с.

12. Свідерська О. М. Роль кооперації у розвитку сільського господарства Поділля та південно-східної Волині у добу НЕПу (1921–1929 рр.). Гуманітарний журнал. 2012. № 4. С. 90-93.

13. Про будівництво сільськогосподарської кредитової та спеціальної кооперації. Постанови Всеукраїнської організаційно-інструкторської наради сільськогосподарської кооперації (15–21 груд. 1927 р.). Харків: Сільський господар, 1928. С. 20-38.

14. Два роки роботи уряду УСРР. 1926/27 – 1927/28: матеріали до звіту уряду одинадцятому з’їздові рад. Харків, 1929. 228 с.

15. Хоменко С. Головні заходи в галузі рільництва за планом Наркозему на 1928 р. Радянський селянин. 1928. № 15. С. 9-12.

16. Щадилов О. Як агрономія допомагає селянам. Харків: Держ. вид-во України, 1925. 55 с.

Біографії авторів

Валентин Лазуренко, доктор історичних наук, професор, Черкаський державний технологічний університет

доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри історії та права, Черкаський державний технологічний університет

Владислав Очеретяний, аспірант, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

аспірант кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опубліковано
2022-05-05
Як цитувати
Лазуренко, В., & Очеретяний, В. (2022). АГРОКУЛЬТУРНА РОБОТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В РОКИ НЕПУ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ ПОСІВІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР. «Society. Document. Communication». «Соціум. Документ. Комунікація», (14), 49-64. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-14-49-64