ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ ОКУПАЦІЙНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТИМЧАСОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА РАЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА» (1941–1944 РР.)

  • Олексій Гончаренко, доктор історичних наук, професор Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-8882-6397
Ключові слова: Ключові слова: управлінська комунікація, окупаційний режим, збірник документів, наказ, розпорядження, органи влади

Анотація

У статті аналізуються основні напрями організації управлінської комунікації між німецькими та місцевими владними структурами зони відповідальності Тимчасової військової адміністрації (далі – ТВА) та Райхскомісаріату «Україна» (далі – РКУ) в 1941–1944 рр. Ці управлінські структури уповноважувалися на безпосереднє здійснення мети і завдань гітлерівської окупаційної політики, але оскільки вони були порівняно малочисельними, то у цих окупаційних зонах України були створені ще й органи місцевого управління, які репрезентувалися обласними, міськими, районними та сільськими управами. 

Основні процеси управлінської комунікації у зонах відповідальності ТВА та РКУ передбачали організацію внутрішньої службової взаємодії вертикального та горизонтального рівнів між суто німецькими владними структурами та зовнішнього – між німецькими та місцевими органами влади. Владна вертикаль німецьких окупаційних адміністрацій рівня мала максимально закритий і обмежений для місцевих допоміжних органів влади характер. Місцева влада обмежувалась у праві отримання усієї повноти системної інформації щодо реалізації стратегічних завдань окупаційної політики, а ті документи, які отримувало їх керівництво – мали цілком конкретизований суто виконавський характер.

Владна вертикаль місцевих органів влади здійснювалася на рівні район (місто) – село. Лише нетривалий термін часу, в окремих регіонах країни, які перебували в юрисдикції ТВА до цього управлінського рівня, додавалась область. Проте після передачі цих територій у відання адміністрації РКУ, нова влада визнала за непотрібне залишати обласні управи у статусі допоміжних органів управління.

Усі службові повідомлення німецьких органів влади мали наказовий та безапеляційний характер, а їх одержувачі в особі керівництва органів місцевого управління повинні були їх лише виконувати. Вертикаль німецького управління передбачала порядок повної підвладності органів регіональної та місцевої німецької влади вищому за статусом керівництву. Основними каналами службової комунікації ставали оголошення у пресі, збори службовців органів місцевого управління, телефонограми, накази та розпорядження. Для німецьких органів влади видавалися спеціальні кодифіковані збірники документів, користуватися якими місцевій владі було заборонено.

Родовою ознакою німецького військово-окупаційного управління стали паралелізм та дублювання службових повноважень, відсутність реального правонаступництва між адміністраціями ТВА та РКУ, що в умовах глобального воєнного протистояння ставало причиною незадовільного стану ефективності здавалось раціональної та оптимально оформленої адміністративної системи.

Посилання

1. Борисов, В., Левін, О. (2020). Участь інтелігенції у роботі органів місцевого самоврядування м. Дніпропетровська у 1941–1943 рр. Проблеми політичної історії України,15, С. 131–160.

2. Верба, І. (1999). Олександр Оглоблин: Життя і праця в Україні (До 100-річчя з дня народження). Київ: НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, 384 с.

3. Власенко В.В. (2013). Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі «Житомир» у роки німецької окупації (1941–1944 рр.): (дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Київ, 208 с.

4. Гедз, В. (2014). Діяльність О.Оглоблина в Києві під час нацистського панування. Військово-історичний меридіан, 4, С. 49–58.

5. Гончаренко, О.М., Гончаренко, І.В., & Куницький, М.П. (2014). Нацистська окупаційна політика у сфері освіти на теренах Райхскомісаріату «Україна». Київ: Профі, 232 с.

6. Гончаренко, О.М., Куницький, М.П., & Лисенко, О.Є. (2014). Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату «Україна» та «військової зони». 1941–1944 рр. Київ: НАН України. Інститут історії України, 151 с.

7. Гончаренко, О., Лисенко, О., & Першина, Т. (2010). Система управління окупованими територіями України. Ред. В.А. Смолій, Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси (в 2 кн. Кн. 1, сс. 321–367). Київ: НВП «Видавництво «Наукова думка».

8. Гончаренко О., Потильчак О. (2021). Нормативно-правове врегулювання поведінки місцевого населення у зонах відповідальності Тимчасової військової адміністрації та Райхскомісаріату «Україна» (літо 1941–зима 1942). Східноєвропейський історичний вісник, 18, С. 167–175.

9. Гончаренко, О. (2020 а). Проблема колабораціонізму на теренах Райхскомісаріату «Україна» та військової зони окупації в сучасній вітчизняній історіографії: інституційне визначення змісту та форм співпраці, основні тенденції історичних реконструкцій (1991–2019 рр.). Київ: НАН України. Інститут історії України, 188 с.

10. Гончаренко, О. (2020 б). Місце обласних управ у системі гітлерівського окупаційного апарату влади: процес створення, службові компетенції, характеристики керівників (1941–1942). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія, 31, С. 53–62.

11. Гончаренко, О. (2010). Сільські управи в системі окупаційного апарату влади райхскомісаріату «Україна»: організаційна структура, компетенція та досвід функціонування (1941–1944 рр.). Український селянин, 12, С. 243–247.

12. Гончаренко, О.M. (2011). Функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна»: управлінсько-розпорядчі та організаційно-правові аспекти (1941–1944 рр.). Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 600 с.

13. Державний архів Вінницької області (ДАВіО). Ф.Р-1311. Оп. 1. Спр. 8.

14. ДАВіО. Ф.Р-1311. Оп. 1. Спр. 9.

15. ДАВіО. Ф.Р-1311. Оп. 1. Спр. 1333.

16. ДАВіО. Ф.Р-1357. Оп. 1. Спр. 11.

17. Державний архів Волинської області (ДАВО). Ф.Р-83. Оп. 1. Спр. 1.

18. Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф.Р-2283. Оп. 1. Спр. 15.

19. ДАДО. Ф.Р-2567. Оп. 1. Спр. 1.

20. Державний архів Запорізької області (ДАЗО). Ф.Р-1433. Оп. 3. Спр. 1.

21. Державний архів Київської області (ДАКО). Ф.Р-2362. Оп. 1. Спр. 1.

22. ДАКО. Ф.Р-2362. Оп. 4. Спр. 2.

23. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп. 2. Спр. 4.

24. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп. 2. Спр. 5.

25. ДАКО. Ф.Р-2412. Оп. 2. Спр. 214.

26. ДАКО. Ф.Р-2418. Оп. 1. Спр. 1.

27. ДАКО. Ф.Р-2418. Оп. 1. Спр. 3.

28. ДАКО. Ф.Р-2425. Оп. 1. Спр. 1.

29. ДАКО. Ф.Р-2539. Оп. 1. Спр. 4.

30. ДАКО. Ф.Р-2539. Оп. 1. Спр. 11.

31. ДАКО. Ф.Р-2764. Оп. 1. Спр. 1.

32. Державний архів Миколаївської області (ДАМО). Ф.Р-1432. Оп. 1. Спр. 1.

33. ДАМО. Ф.Р-2033. Оп. 3. Спр. 22.

34. Державний архів Полтавської області (ДАПО). Ф.Р-2341. Оп. 1. Спр. 14.

35. ДАПО. Ф.Р-2795. Оп. 1. Спр. 1.

36. Державний архів Херсонської області (ДАХО). Ф.Р.1501. Оп. 3. Спр. 8.

37. ДАХО. Ф.Р.1942. Оп. 1. Спр. 58.

38. Державний архів Черкаської області (ДАЧО). Ф.Р-52. Оп. 1. Спр. 1.

39. ДАЧО. Ф.Р-1840. Оп. 1. Спр. 1.

40. ДАЧО. Ф.Р-2400. Оп. 1. Спр. 1.

41. Заболотна, Т. (2010). Інтелігенція в місцевих органах влади в роки нацистської окупації: історіографія проблеми. Сторінки воєнної історії України, 13, С. 40–53.

42. Заболотна, Т.В. (2008). Повсякденне життя населення Києва в роки нацистської окупації 1941–1943 рр. (автореф. дис. ...канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – Історія України). Київ, 20 с.

43. Зек, Б.М. (2016). Луцьк у роки нацистської окупації (1941–1944 рр.): (дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Луцьк, 239 с.

44. Іваненко, А. (2019 а). Українське суспільство в лещатах нацистського «Нового порядку»: огляд сучасних вітчизняних дисертаційних досліджень. Наукові записки історичного факультету Запорізького національного університету, 52, С. 30–37.

45. Костючок, О.В. (2012). Створення Київської міської управи та її діяльність у соціальній і економічній сферах (вересень 1941 р. – лютий 1942 рр.): (дис. …канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Київ, 229 с.

46. Куницький, М.П. (2014). Соціально-правовий статус місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.). Київ: Профі, 564 с.

47. Кучерук, О. (2007). Володимир Багазій – міський голова Києва у 1941 – 1942 рр. Друга світова війна і доля народів України: тези доповідей 2-ї всеук. наук. конф. (сс. 39–41). Київ.

48. Левченко, Ю.І. (2015). Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941–1944 рр.: (дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Київ, 277 с.

49. Левченко, Ю.І. (2017). Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941–1944 рр. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 409 c.

50. Лисенко, О.Є. (2009). Система управління окупованими територіями України. Ред. В.А. Смолій, Історія державної служби в Україні (в 5 т. Т. 5, сс. 393–414). Київ: Ніка-Центр.

51. Мельнічук, Л.В. (2012). Проблеми функціонування органів місцевого управління Райхскомісаріату «Україна» у сучасній вітчизняній історіографії. Наукові записки з української історії, 32, С. 271–276.

52. Мельнічук, Л.В. (2014). Функціонування органів місцевого управління окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.): (дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Переяслав-Хмельницький, 271 с.

53. Тішин, О.В. (2020). Німецьке окупаційне цивільне управління на Півдні України (1941–1943 рр.): адміністративно-політичний та соціально-економічний аспекти: (дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Запоріжжя, 277 с.

54. Олійник, Ю.В., Завальнюк, О.М. (2012). Нацистський окупаційний режим у генеральній окрузі «Волинь – Поділля» (1941–1944 рр.). Хмельницький: Поліграфіст – 2, 320 с.

55. Орлянський, В.С., & Тедеєв, О.С. (2010). Місцеві органи управління в період німецької окупації на Запоріжжі (1941–1943 рр. Київ: Центр навчальної літератури, 332 с.

56. Рекотов, П.В. (1997) Органи управління на окупованій території України (1941–1944 рр.). Український історичний журнал, 3, С. 90 – 101.

57. Стельникович, С.В. (2015). Житомирсько-вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.). Житомир: ПП Євенок О.О., 592 с.

58. Стельникович, С.В. (2016). Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941–1944 рр.): (дис. … докт. іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Київ, 522 с.

59. Удовик, В.М. (2005). Німецько-фашистський окупаційний режим (1941-1944 рр.) на території генеральної області «Київ» (Київська та Полтавська області): (дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Київ, 236 с.

60. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВУ). Ф. 2077. Оп. 1. Спр. 10.

61. ЦДАВОВУ. Ф. 2077. Оп. 1. Спр. 11.

62. ЦДАВОВУ. Ф. 2077. Оп. 1. Спр. 13.

63. ЦДАВОВУ. Ф. 3206. Оп. 6. Спр. 1.

64. ЦДАВОВУ. Ф. 3206. Оп. 6. Спр. 2.

65. ЦДАВОВУ. Ф. 3206. Оп. 6. Спр. 3.

66. Шахрайчук І. (2020). Організаційна діяльність Української допоміжної управи м. Дніпропетровськ в період нацистської окупації 1941 –1943 рр. (За матеріалами кримінально-слідчих справ управління СБУ у Дніпропетровській області). Проблеми політичної історії України, 15, С. 137–142.

Біографія автора

Олексій Гончаренко, доктор історичних наук, професор, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор історичних наук, професор кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опубліковано
2022-05-05
Як цитувати