ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: педагогічні технології, методи навчання, методика, технологія навчання, особистісно орієнтоване навчання

Анотація

У статті обґрунтовано теоретичні засади розвитку педагогічної технології, основу яких склали ідеї філософів, психологів, соціологів, педагогів, які досліджували конкретні складові зазначеного поняття «технологія» та особливості вдосконалення педагогічних технологій у діяльності педагога. Проаналізовано різні підходи науковців щодо визначення сутності поняття «педагогічна технологія» та його складових.

З’ясовано, що останнім часом поняття «концепція технології навчання» вкоренилося в педагогічний лексикон. Впровадження технології навчання у практику системи освіти допомагає науково-педагогічним працівникам організувати свою роботу, поставити чіткі цілі та визначити спосіб реалізації, тобто керувати навчальним процесом.

Встановлено, що технології розвитку творчих та комунікативних здібностей, застосування рефлексії, емпатії, інсайту, критичного мислення стають важливими інструментами педагогічної діяльності, що забезпечують її успішність, з урахуванням того, що випускник закладу вищої освіти повинен не тільки володіти фаховими компетентностями, але і бути готовий до самовдосконалення, неперервної освіти, володіти здатністю розуміння самого себе і оточуючих, приймати рішення як стандартних, так і нестандартних ситуаціях, бути професіоналом. Тому особливого значення набуває реалізація в процесі навчання у закладі вищої освіти педагогічних технологій, орієнтованих на професійний та особистий розвиток здобувачів вищої освіти, формування у них навичок і умінь творчого і нестандартного мислення.

Виявлено різноманітні етапи розвитку педагогічної технології, кожен з яких характеризується перевагами того чи іншого напряму. Розвиток педагогічних технологій відбувається в постійній динаміці від визначення сутності поняття, уточнення його специфічних характеристик, інструментальних засобів, структурного складу, до розробки класифікації та встановлення нових технологічних джерел. Тому педагогічна технологія займає проміжне положення між наукою і практикою, оскільки функціонує і як науковий підхід, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, і як система способів, принципів, що регулюють процес навчання, і як реальний процес навчання.

Посилання

1. Гальперин П. Я. О формировании умственных действий и понятий. Культурно-историческая психология. 2010. Том 6. № 3. С. 111–114.

2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ, 1997. 376 с.

3. Гришина Т. В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи. Харків : Основа, 2003. 96 с.

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: 2-ге вид., допов. Київ : Академвидав, 2012. 349 с.

5. Наволокова Н. П. Eнциклопедія педагогічних технологій та інновацій. Харків: Вид. група «Основа», 2009. 176 с.

6. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи. Види педагогічних технологій. 2009 URL : http://pidruchniki.com/17190512/pedagogika /vidi_pedagogichnih_tehnologiy//.

7. Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект. Монографія. Київ, 1995. С. 197.

8. Пєхота О.М. Освітні технології: навч.-метод. посіб. Київ: А.С.К., 2004. 256 с.

9. Пометун О. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище. Рідна школа. 2007. № 5. С. 46–49.

10. Прокопенко І. Ф. Педагогічні технології в підготовці вчителів : навчальний посібник / кол. авторів ; за ред. І. Ф. Прокопенка. 3-є вид., допов. і переробл. Харків : ХНПУ, 2018. 457 с.

11. Смолюк І. О. Розвиток педагогічних технологій у вищих закладах освіти України : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ, 1999. 35 с.

12. Стрельніков В. Ю.. Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.

13. Чепіль М. М., Дудник Н. З. Педагогічні технології. Київ: Академія. 2012. 224 с.

Біографії авторів

Руслана Тимченко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри документознавства та методики навчання

Андрій Іващенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри документознавства та методики навчання

Опубліковано
2022-01-10