ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Леся Ковач Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://orcid.org/0000-0002-0872-0219
Ключові слова: етнополітика, теоретико-методологічні підходи, соціально-економічні чинники етнічної мобілізації, етнічність.

Анотація

Узагальнено та проаналізована теоретико-методологічні засади впливу соціально-економічних чинників на етнополітичні процеси в сегментованих суспільствах. Виявлено загальні закономірності та можливі наслідки від спрямованості їх розвитку для загальної політичної ситуації в країні. Найбільше уваги приділено конфліктологічним теоріям, функціональному підходу, теоріям модернізації та культурологічним аспектам соціально-економічної нерівності. Здійснено їх критичний аналіз. Наголошено на значному  евристичному потенціалі існуючих теорій та необхідності їх практичного використання. Зазначено, що у більшості теоретичних підходів етнічність розглядається як символічний і соціальний капітал, що може бути використаний для  реалізації політичними акторами своїх політичних та економічних цілей як всередині країні, так і поза її межами. У зв’язку з цим вказано на потребу передбачити урахування соціально-економічних характеристик етнонаціональних груп у системі статистичної обробки даних Державним комітетом статистики України. Це дасть змогу постійно відстежувати процеси етносоціальної стратифікації в динаміці та забезпечить наукові дослідження відповідною інформаційною підтримкою. Зазначено, що враховуючи здобутки наявного наукового знання та з метою підвищення ефективності державної етнонаціональної політики перспективним видається застосування підходу (умовно його можна назвати «status quo»), який передбачає перехід від парадигми «ми – вони» до парадигми «я і ми». Його основне завдання – досягти того, щоб кожний громадянин міг вільно і в повній мірі брати участь у суспільно-політичному житті нації, мав можливості соціальної мобільності, одночасно зберігаючи свою власну регіональну, локальну, національно-культурну, духовно-релігійну та особистісну ідентичності.

Посилання

1. Бурдье П. Формы капитала. 1983. URL: https://gtmarket.ru/library/articles/2601

2. Van den Berghe, P. The Ethnic Phenomenon. Westport: Greenwood Press, 1981. 318 p.

3. Bonacich E. A Theory of Ethnic antagonism. The Split Labor Market. American Sociological Review. 1972. Vol.37. No.5 P.547 – 559.

4. Арутюнян Ю., Дробижева Л., Соскопов А. Этносоциологияю Москва: Аспект-Пресс, 1999. 271 с.

5. Тишков В. Рыночная экономика и этническая среда. Общество и экономика, 2005. №12. URL. Режим доступу: http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0271/analit03.php 2.

6. Зварич І. Етнополітика в Україні: регіональний контекст. Київ: Дельта, 2009. 320 с.

7. Курас І. Етнополітологія. Перші кроки становлення. Київ: Ґенеза, 2004. 736 с.;

8. Майборода О. Етнопрофесійна структура українського суспільства: тенденції змін та їхній вплив на міжетнічні відносини. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Київ, 2005. Вип. 27. С. 30 – 48.

9. Арбєніна В. Етносоціологія. Підручник. Харків, 2007: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 160 с.

10. Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості: Монографія. Київ, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. С. 244– 245.

11. Роулз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/6642/6643

12. Євтух В., Попок А. Конфлікт міжетнічний. Етносоціологія: терміни та поняття. Київ, 2003. С. 164.

13. Рудницька Т. Етнічні особливості соціально-професійного, галузевого та кваліфікаційного складу зайнятого населення України. Філософська і соціологічна думка. 1996. №1-2. С. 111 – 133.

14. Євтух Б. Культурного поділу праці теорія. Етносоціологія: терміни та поняття. Київ, 2003. С. 178.

15. Ильин. В. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского обществ (1917 – 1996 гг.): Опыт конструктивистско-структуралистского анализа. Сыктывкар: Сыктывкарский университет, Институт социологии РАН, 1996. С. 309-310.

16. Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность. Авт. проекта и отв. ред. Л Дробижева. Москва: Academia, 2002. 480 с.

17. Дарендорф. Р. У пошуках нового устрою: лекції на тему політики свободи у ХХ ст. Київ: Видавничій дім «Києво-могилянська академія», 2006. 110 с.

19. Rogovsci R. Commerce and Coalitions: How Trade Affects Domestic Political Alignments Princeton: Princeton University Press, 1989, 208 p.

19. Tabb, William K. Unequal Partners: a Primer on Globalization. The New Press. 2002. 273 p.

20. Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. Київ: Світогляд, 2004. С. 152.

21.Етнополітичний конфлікт. URL: https://subject.com.ua/political/dict/529.html

Біографія автора

Леся Ковач, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу національних меншин

Опубліковано
2022-01-10