РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФАХІВЦІВ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ

  • Алла Зленко Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-5586-3984
  • Денис Мірошніченко Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: документ, документознавство, інформаційна діяльність, комунікація, Hard і Soft skills, професійна підготовка документознавців, інформаційно-комунікаційне суспільство

Анотація

У статті розглянуто особливості формування комунікативної компетентності у фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, а також зазначено, що сучасний ринок праці висуває якісно нові вимоги до фахівців документознавчо-інформаційної сфери. Вказано, що роботодавці прагнуть отримати «сформованого» фахівця, здатного креативно мислити, компетентно виконувати професійні функції, зокрема з документаційного та бездокументаційного забезпечення управління. До того ж особливості роботи фахівця передбачають постійне самовдосконалення та саморозвиток, навчання протягом усього життя, покращення своїх Hard і Soft skills. Зауважено, що усі зазначені вище чинники вимагають переосмислення підходів до підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в умовах університетської освіти та самоосвіти. Нові віяння часу вимагають від фахівців з документознавства та інформаційної діяльності високого рівня готовності до роботи з великим масивом документів та інформації, ухвалення обґрунтованих рішень у короткі терміни, ділової комунікації, забезпечення захисту інтересів людини, держави, суспільства щодо отримання всебічної, об’єктивної інформації. Доведено, що набуття навичок комунікативної компетентності – важлива складова професійної підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. Фахівцям з документознавства та інформаційної діяльності мають бути властиві такі якості як комунікативність, відкритість, повага до чужої точки зору, уміння слухати і чути, стриманість, тактовність, вихованість, володіння словом тощо. У висновках констатовано, що професійну комунікативну культуру неможливо запровадити авторитарними методами. Фахівців з документознавства та інформаційної діяльності до цього процесу потрібно залучати під час професійної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації.

Посилання

1. Бездрабко В.В. Актуальні проблеми документознавства в Україні. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 2020. № 1. С. 39-44.

2. Веремчук О.В. Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх документознавців: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Рівне, 2016. 20 с.

3. Власова Г.В. Проблеми і перспективи підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2004. № 1. С. 13-15.

4. Гайсинюк Н.А. Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». Київ, 2003. 24 с.

5. Дубова С.В. Підготовка документознавців для сфери державного управління в Україні (1995-2008 рр.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Київ. 2010.

6. Зінченко В.М., Степаненко О.К. Формування мовленнєвої компетентності професійно орієнтованої особистості: Посібник. Дніпро : СПД Охотнік, 2017. 80 с.

7. Інформаційна складова державної політики та управління: монографія / Соловйов С.Г., та ін.; заг. ред. Грицяк Н.В.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. інформ. політики та електрон. урядування. Київ : К.І.С., 2015. 320 с.

8. Крохмаль І.М. Аналіз сучасної системи професійної підготовки майбутнього фахівця-документознавця в закладах вищої освіти України. Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. 2018. № 8(322). Ч. 2. С. 63-74.

9. Кулешов С., Барабаш В. Документознавство як наукова і навчальна дисципліна в сучасній Україні: які шляхи розвитку? Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. статей. Серія «Історичні науки», 2020. № 9. С. 131-149.

10. Малик Г.Д. Компетентнісний профіль документознавця. Вісн. Харк. держ. акад. культури. Х., 2013. Вип. 41. С. 82-92.

11. Малюк О.Ю. Методологічні особливості формування інформаційно-комунікативної компетенції у студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. 2010. № 12(199). С. 158-162.

12. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Підготовка документознавців в Україні: надання освітніх послуг розширюється у нових спеціальностях. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 2 C. 56-62.

13. Морозюк І. Формування напрямів освіти документознавців. Вісн. Кн. палати. 2003. № 10. С. 27-29.

14. Назаренко Н.С. Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ. 2008. 20 с.

15. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посіб. Київ. : Кондор, 2008. 356 с.

16. Палеха Ю. Підготовка документознавців-інформаційних аналітиків – нагальна потреба інформаційного суспільства. Студії з архівної справи та документознавства. 2007. Т. 15. С. 108 – 110.

17. Романишин Ю.Л. Формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук спец.: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Т., 2011. 21 с.

18. Семеног О.М., Семеніхіна О.В. Методичне забезпечення формування мовної культури майбутніх докторів філософії, документознавців, в умовах цифрового суспільства. Фізико-математична освіта. 2017. 4 (14), С. 281-288.

19. Слободяник М.С. Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2011. №3, С. 4-5.

20. Федорук О.М. Формування професійної компетентності документознавця в галузі електронного документообігу у ВНЗ. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2015. Вип. 2. С. 228-236.

21. Філіпова Л. Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій: освітній аспект. Вісн. Кн. палати. 2009. № 1. С. 25-28.

22. Янишин О.К. Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2012. 20 с.

Біографії авторів

Алла Зленко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та методики навчання

Денис Мірошніченко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та методики навчання

Опубліковано
2022-01-10