МИТЕЦЬ VS АВТОРИТАРНА ВЛАДА: ТВОРЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ РАДЯНСЬКОГО ЛЬВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Любомир Хахула Інститут українознавства імені І. Крип՚якевича НАН України https://orcid.org/0000-0002-9954-9962
  • Василь Ільницький Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa http://orcid.org/0000-0002-4969-052X
Ключові слова: Львів, СРСР/УРСР, скульптура, соціалістичний реалізм, Любомир Терлецький, Валентин Борисенко, партійно-ідеологічний контроль

Анотація

Мета роботи полягає у комплексному дослідженні суспільно-політичних та творчих стратегій львівських митців-скульпторів – майстра української медальєрної пластики Любомира Терлецького та творця монументальної і станкової скульптури Валентина Борисенка – у другій половині ХХ століття. Методологічну основу роботи склали напрацювання в галузях політичної історії, культурної антропології, соціальної історії, мистецтвознавства. Пропоноване дослідження ґрунтується на методологічному принципі «case study», який дозволив застосувати системно-структурний метод до розкриття багатовимірної історії повсякдення – творчого та кар’єрного шляхів львівських скульпторів радянського періоду. Наукова новизна праці полягає в успішному застосуванні мікроісторичного підходу для демонстрації тогочасних опозиційних моделей «творчість-диктатура» та «митець-авторитарна влада», а також способів їх вираження в умовах радянського політико-ідеологічного контролю. Доведено, що львівські митці-скульптори Л. Терлецький та В. Борисенко пройшли відмінний шлях професійного та творчого зростання, й відтак своєю діяльністю виражали різні політичні й культурні горизонти. Висновки. Мистецьке середовище післявоєнного Львова формувалося через активне підпорядкування художньої творчості цілям радянського державно-партійного апарату. Впровадження стилю соціалістичного реалізму вимагало від митців пристосування до примітивних форм вираження ідеологічних постулатів СРСР/УРСР. Залишаючись домінантним напрямом мистецтва, соціалістичний реалізм змушував львівських скульпторів вибудувати індивідуальні стратегії творчості, професійного зростання, взаємовідносин із владою. Любомир Терлецький (1922–1993), будучи замолоду репресованим за активну патріотичну позицію, пройшов випробування радянськими таборами та, після реабілітації, повернувся до творчого життя. Не маючи ілюзій щодо перспектив авторитарного радянського режиму він пізнавав та популяризував тисячолітню історію України. Не лише скульптурною творчістю, але й науковою роботою митець демонстрував незломний характер та переконання про неминучість державно-політичного і культурного відродження українського народу. Автор монументальних та станкових скульптур Валентин Борисенко (1929–1990) увійшов в історію як типовий представник радянської скульптурної школи, майстер, що добре вписувався в накинуту партією «згори» догму соціалістичного мистецтва. Водночас, будучи сформованим у львівській художній традиції (вчителями В. Борисенка були вихованці краківської, празької, римської творчих шкіл), він, через звернення до княжої доби чи народних месницьких характерів XVIII ст., частково відмежовувався від радянських ідеологічних нашарувань. Обравши партійну й адміністративну кар’єру В. Борисенко неодноразово виконував пропагандистські роботи на замовлення партійно-політичних структур.

Посилання

1. Архів автора. Аудіозапис інтерв’ю з Богданом Горинем, 13 жовтня 2014 р.

2. Архів ЛІМу. – Архів Львівського історичного музею. Акти надходження музейних предметів. 1980; Інвентарна книга експонатів фондової групи «Скульптура», т. 1.

3. Архів ЛНАМ – Архів Львівської національної академії мистецтв. Особова справа № 3185 «Валентин Назарович Борисенко» (3 грудня 1959 р. – 29 червня 1977 р.).

4. Багрій Р. С., Мельник Б. В., Свєшнікова І. О. Львівський історичний музей: путівник. Львів: Каменяр, 1976. 248 с.

5. Бадяк В. П. Фундатори. Львівська національна академія мистецтв. 1946–1953. Львів: ЛНАМ, 2007. 188 с.

6. Бадяк В., Проць І. Свято пам’яті й шани. Академічний журнал. 2006. № 1. С. 5–8.

7. Валентин Борисенко: альбом / упорядн. М. І. Моздир. Київ: Мистецтво, 1971. 14 с.

8. Валентин Борисенко: альбом / упорядн. М. І. Моздир. Київ: Мистецтво, 1987. 120 с.

9. ГДА СБУ у Львівській обл. – Галузевий державний архів СБУ у Львівській області. Справа № П 8145: Криминальное дело № 1265/39860. Т. 1.

10. Глинчак В. То яка ж Україна за князем тужила? День. 2012. № 13. С. 18.

11. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом: Мистецьке середовище Львова другої половини XX століття. Львів: Академічний експрес, 2001. 175 с.

12. Горинь Б. У пошуках берега: життя і творчість скульптора Івана Севери. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1995. 239 с.

13. Грабовецький В. Скульптурна Довбушіана Валентина Борисенка. Івано-Франківськ, 2009. 116 с.

14. ДАЛО – Державний архів Львівської області. Ф. Р-1653. Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства Министерства высшего и среднего специального образования УССР. г. Львов.

15. Дунець В. О., Косів М. В., Мельник Б. В. Львівський історичний музей: путівник. Львів: Каменяр, 1987. 92 с.

16. З історії гімназії. URL: https://lag1.lviv.ua/page/page-hystory_ukr.

17. Коць-Григорчук Л. Слово про світильники у пітьмі (Україна в медальєрній пластиці Любомира Терлецького)., Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької / відп. ред М. М. Романюк. Львів, 1998. С. 333–338

18. Крвавич Д. Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва за 45 років свого існування. Сходження. Матеріали ювілейної науково-творчої конференції присвяченої 45-річчю заснування ЛДІПДМ. Львів, 1992. С. 7–21.

19. Литвин М., Ільницький В. (). Західноукраїнська соціогуманітаристика в умовах сталінського тоталітаризму: просопографічний та комеморативний аспекти. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. 2020. Вип. 4/46. С. 208–228. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.4/46.215316.

20. Літопис руський / переклад Л. Є. Махновець. Київ: Дніпро, 1989. 590 с.

21. Мельник І. Львівська академічна гімназія. URL: http://postup.brama.com/usual.php?what=44948.

22. Мусій М. М. Соцреалізм і художник: проблема вибору. Львівський досвід 1960 – 1980-х рр. Наукові записки. Національного університету «Києво-Могилянська академія». 2009. Том 88: Теорія та історія культури. С. 71–74).

23. Нестайко М. О. Львів мистецький (1965–1985 рр.): наука, культура, влада. Львів: ЛННБ України ім. В. Стефаника НАН України, 2017 244 с.

24. Пам’ятник І. Я. Франкові. URL: https://uma.lvivcenter.org/uk/photos/4856.

25. Петренко М. Ми пам’ятаємо. Школа невпокореного маестро Івана Севери. URL: http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?mi_pamyatayemo_shkola_nevpokorenogo_maestro_ivana_severi&objectId=1129572.

26. Сливка Ю. Патріотичний вчинок видатного митця і вченого. Л. Терлецький. Етногенез українського народу. Львів: Інтелект Бізнес. 2007. С. 3–20

27. Терлецький Л. Етногенез українського народу. Львів: Інтелект Бізнес. 2007. 631 с.

28. Терський С. Ботвін Нафталі Ісаак. Енциклопедія Львова / ред. А. Козицький, І. Підкова. Львів: Літопис, 2007. Т. І (А–Ґ). С. 272.

29. Фіголь Р., Криса Л. Личаківський некрополь: путівник. Львів. 2006. 480 с.

30. Шах С. Львів – місто моєї молодости. Часть ІІІ. Цісарсько–Королівська Академічна Гімназія. Мюнхен, 1956. 362 с.

31. Яненко А. Ректор, навчитель, художник. Українська культура. 2006. № 10 (961). С. 43.

32. Яценко О. Княгиня Ольга, святі Кирило і Мефодій знову прийшли у Київ і зупинилися там, де пробудуть вовіки віків: про відновлення і освячення відновл. пам’ятника архіт. Час/Time. 1996. 31 травня.

33. Яців Р. Образотворче мистецтво. Історія Львова у трьох томах / редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів: Центр Європи, 2007. Том 3. С. 189–190.

Біографії авторів

Любомир Хахула, Інститут українознавства імені І. Крип՚якевича НАН України

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Центру дослідження українсько-польських відносин; провідний науковий співробітник

Василь Ільницький, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України; доцент кафедри мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування

Опубліковано
2022-01-10