ПЛАКАТИ І ЛИСТІВКИ У ПРОПАГАНДІ ОБЛІГАЦІЙ ВІЙСЬКОВИХ ПОЗИК В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

  • Світлана Орлик Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-6280-9273
Ключові слова: Перша світова війна, Російська імперія, пропаганда, агітація, військові позики, облігація, плакати, листівки

Анотація

У статті розглянуто застосування наглядних агітаційних матеріалів у вигляді плакатів та листівок, які створювалися та поширювалися серед населення з метою проведення агітації та пропаганди облігацій військових позик у Російській імперії в роки Першої світової війни.

Звернута увага на те, що у часи Першої світової війни поліграфічна продукція та періодична преса були основними засобами пропагандистського впливу, адже кіно і радіо ще не набули широкого поширення. Проте саме випуск плакатів і листівок були на той час одним з найдієвіших способів спрямованого і комплексного впливу на адресата, оскільки в них використовуються вербальні й невербальні елементи, що становлять єдину візуальну, змістовну, структурну, та функціональну цілісність.

Акцентовано увагу на тому, що практика застосування агітаційних плакатів мала широке використання не лише в Російській імперії, а й серед інших країн учасників Великої війни (Франції, Німеччини, Австро-Угорщини тощо), які також здійснювали випуск облігацій внутрішніх державних позик у своїх країнах.

У результаті проведеного аналізу зображень і текстів на плакатах, які стосувалися тематики військових позик, встановлено, що вони були суто пропагандистськими та мали агітаційне спрямування. До розробки агітаційних плакатів залучали відомих вітчизняних художників. Переважна більшість авторів плакатів для посилення ефекту візуалізації проблеми обирали реалістичний або національно-романтичний стиль.

Тож, автор статті дійшов висновку, що використання плакатного мистецтва урядом Російської імперії та Тимчасовим урядом Росії під час проведення акцій з випуску облігацій внутрішніх позик з метою вирішення проблеми залучення фінансових ресурсів для участі у Першій світовій війні було надзвичайно актуальним та дієвим. Адже налагодження візуальної комунікації з потенційними покупцями (підписниками) цих облігацій засобами поширення тематичних плакатів та листівок давало можливість здійснювати результативну агітацію та пропаганду з метою формування громадської думки та спрямування суспільних дій в інтересах уряду

Посилання

1. Андрейканіч А. І. (2013). Плакат: його види та жанри. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 19(1). С. 121-126.

2. Большакова Н. А. (2006). Фотодокументы по истории Первой мировой войны из собраний фотоальбомов РГАКФД. Вестник архивиста. №6. С. 175-189.

3. Бугров А., Татаринов С. (2011). “Чем больше денег... – тем ближе к победе”: государственный банк, искусство плаката и Первая мировая. Родина. №4. С. 84–86.

4. Волковский Н.Л. (2003). История информационных войн: в 2-х частях. СПб: Полигон. 512 с.

5. Історія інформаційно-психологічного протиборства : підруч. / Я.М.Жарков та іню; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. К.: наук.-вид. відділ НА СБУ, 2012. 212 с.

6. Кёниг Т. (1925). Реклама и плакат как орудия пропаганды. Ленинград: Время. 285 с.

7. Кондратюк М.О. (2013). Інформаційна війна та роль мас-медіа в міжнародних конфліктах. Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 41. С. 108-113.

8. Ласвель Г. (1929). Техника пропаганды в мировой войне. Москва-Ленинград: ГИЗ, 200 с.

9. Малышева Г. Е. (2009). Исследование киноматериалов Сербии периода Первой мировой войны 1914-1918 гг. Новые проекты Российского государственного архива кинофотодокументов. Вестник архивиста. № 4. С. 21-27.

10. Михайлов И.А. (1917). Государственные доходы и расходы России во время войны. Война и экономическая жизнь: очерки и материалы для характеристики народного и государственного хозяйства в связи с войной. Петроград: тип. «Правда». Вып.V – VII. 164 с.

11. Мосієнко О.В. (2016). Внутрішня і зовнішня пропаганда Австро-Угорської та Російської імперій на Південно-Західному фронті в роки Першої світової війни. Сумський історико-архівний журнал. № 27. C. 72–80.

12. Орлик С.В. (2016). Внутрішні позики Російської імперії періоду Першої світової війни. Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 38. С. 81–96.

13. Орлик С. В. (2018). Фінансова політика російського уряду на окупованих територіях Галичини і Буковини в період Першої світової війни (1914-1917 рр.). Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В. 617 с.

14. Орлик С.В. (2020). Пропаганда облігацій військових позик в Російській імперії на шпальтах газети «Киевлянин» (1916 р.). Соціум. Документ. Комунікація. Серія «Історичні науки». Вип. 9. С.180–199. DOI: 10.31470/2518-7600-2020-9-180-199.

15. Подписка на военный заём 1916 года. Киевлянин. 1916. №80 (20 марта). С.2.

16. Скрипник П. (2021). Плакати як джерело дослідження соціально-політичних процесів в Україні у 20-х роках ХХ ст. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 60. C. 109–126.

17. Цыкалов Д. Е. (2012). Карикатура как орудие пропаганды в период Первой мировой войны. Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4, История. Регионоведение. Международные отношения. №1 (21). С. 85-90.

18. Browsing items in: World War I Posters Collection. Нarry Ransom Center – the University of Texas at Austin. URL: https://hrc.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15878coll26/search

19. Goldstein J.S. (2001). War and gender: How gender shapes the war system and vice versa. Cambridge: Cambridge University Press.

20. Lasswell H. (1927). Propaganda technique in the World War. London.

21. Posters: World War I Posters. Library of Congress. URL: http://surl.li/axbrk

22. Stuart C. (1920). Secrets of Crewe House. The Story of a Famous Campaign.— Hodder and Stoghton, London.

Біографія автора

Світлана Орлик, Центральноукраїнський національний технічний університет

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи

Опубліковано
2022-01-10