ЕТНІЧНИЙ СКЛАД МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОГО-СХОДУ УКРАЇНИ (1991–2020 РР.)

  • Валерій Новородовський Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://orcid.org/0000-0002-3701-775X
Ключові слова: етнічна структура, міське населення, перепис населення, національні меншини, ідентичність, міграція, урбанізація

Анотація

Стаття присвячена вивченню динаміки етнічного складу міського населення Південно-Східних областей України. Детальний розгляд цієї тематики дозволив сформувати виокремити подальші тенденції етнодемографічних процесів на території Південного-Сходу України. Висвітлено особливості зміни структури міст Донбасу, Півдня України та Криму. Розкрито закономірності скорочення чисельності національних меншин в окремих містах. На основі комплексного аналізу даних переписів населення (1989, 2001 та незаконного перепису Криму), статистичних матеріалів з’ясовані основні тенденції притаманні містам досліджуваного регіону. Вивчено етнічну структуру міст окупованих районів Донбасу і Криму та здійснено порівняння тенденцій із загальнонаціональними процесами. З’ясовано причини змін етнічної структури населення міст досліджуваного регіону. Охарактеризовано населені пункти, де переважали за чисельністю національні меншини. Надано статистичні дані та відсоткове співвідношення найбільших етносів у містах Донбасу, Південних областей та Криму. Встановлено, що російський чинник мав вагомий вплив у політичному, економічному і культурному житті досліджуваного регіону. Аналіз наявних статистичних і наукових даних засвідчують, що найбільші антиукраїнські тенденції зафіксовані у районах, де росіяни мали перевагу над українцями або мали приблизно однакове співвідношення. Упродовж незалежності спостерігалося зростання частки українців і зниження питомої ваги росіян. У окупованих районах Донбасу і Криму частка чисельність українців знижується, натомість спостерігається зростання росіян й інших національних меншин.

Відсутність чергового перепису населення ускладнює вивчення цього питання. Нині постає необхідність вивчення динаміки змін етнонаціонального різноманіття України, оновлення даних щодо національного складу населення України та, відповідно до цього, формування подальшої етнополітики

Посилання

1. Marples D. Ethnic and Social Composition of Ukraine’s Regions and Voting Patterns. Ukraine and Russia People, Politics, Propaganda and Perspectives. Edited by A. Pikulicka-Wilczewska, R. Sakwa. 2016. URL: https://www.e-ir.info/publication/ukraine-and-russia-people-politics-propaganda-and-perspectives/.

2. The situation of national minorities in Crimea following it’s annexation by Russia. 2016 URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578003/EXPO_STU(2016)578003_EN.pdf.

3. Адамович С. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. 884 с.

4. Бочковська А., Руденко Л. Карти Національного атласу України як інформаційна база для дослідження формування чисельності населення. URL: https://igu.org.ua/uk/node/21095.

5. Всесоюзний перепис населення 1989 р. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/Saveshow.asp.

6. Всеукраїнський перепис населення 2001 р. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ .

7. Гасиджак Л. Етнічний склад населення Донбасу: політизація проблеми. 2007. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Hasydzhak_Lesia/Etnichnyi_sklad_naselennia_Donbasu_polityzatsiia_problemy.pdf?.

8. Донбас в етнополітичному вимірі. Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 584 с.

9. Дудар С. Динаміка змін в етнічному складі населення України за роки існування незалежної держави. 2013. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3096/Dudar.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

10. Етнічний склад населення України. Короткий огляд. Радіо Лемберг, 16.10.2016. URL: http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/etnichnyy-sklad-naselennya-ukrayiny-korotkyy-ohlyad.

11. Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе. Федеральная служба государственной статистики. Москва: ИИЦ «Статистика России», 2015. 279 с.

12. Коцур В. Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. поч. ХХІ ст.: монографія. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2020. 594 с.

13. Мельник І. Міські поселення Луганщини: нові виклики на фоні старих проблем. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : монографія / за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. Київ: Вид. «Фенікс», 2017. 438 с.

14. Населення України за 2019 р. Демографічний щорічник Державної служби статистики. Київ, 2020. 181 с.

15. Національний склад міст за переписом 2001 р. URL: https://datatowel.in.ua/pop-composition/ethnic-cities.

16. Національний склад населення України та його мовні ознаки. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/publications/#p4.

17. Ніколаєць Ю. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки). монографія. Київ, 2012. 188 c.

18. Сеїтаблаєва З. З Сибіру до Криму: як працює заміщення населення на анексованому Росією півострові. Крим. Реалії, 28.01.2021. URL: https://ua.krymr.com/a/zamishchennyam-naselennya-krymu-kreml-zminyuye-mentalitet-krymchan/31040656.html.

19. Скляр В. Чисельність та етномовний склад населення не підпорядкованих Україні територій Донецької та Луганської областей. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ, 2016. № 85–86. С. 254–278.

20. Соціально-економічний аналіз Луганської області Аналітично-описова частина до стратегії розвитку Луганської області (попередня версія). URL: http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/profil_lugansk_17_10_2019-2-opracovane_22.10.2019.pdf.

21. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 р. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/doneczka-strategiya-rozvytku-doneczkoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku.pdf.

22. Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 396 с.

23. Чисельність населення (за оцінкою) на 1 квітня 2021 року та середня чисельність у січні-березні 2021 року (Одеська область). URL: http://od.ukrstat.gov.ua/arh/demogr/demogr1_03_2021.htm.

24. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2020 р. Державна служба статистики України. Київ, 2021. 48 с.

Біографія автора

Валерій Новородовський, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу національних меншин

Опубліковано
2022-01-10