РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УРСР У 1960-ті – 1980-ті рр.

  • Наталія Новородовська Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-7369-4344
Ключові слова: русифікація, регіон, ідентичність, мова, політика, міграція, радянська влада

Анотація

У статті розглянуто особливості мовних процесів у різних регіонах УРСР. Розкрито основні тенденції русифікації по всій території Радянської України і її наслідки у різних регіонах. Здійснено порівняльний аналіз регіональних особливостей процесів русифікації та їх наслідків. З’ясовано чинники, які вплинули на зміну мовної структури населення Донбасу та створювали сприятливий ґрунт для поширення антиукраїнських настроїв у регіоні. Встановлено головні напрями формування російської мови як головного засобу комунікації на Кримському півострові. Сприятливим ґрунтом для тотальної русифікації стало виселення кримських татар з Криму і масове заселення регіону росіянами. Південні області зазнали аналогічних процесів, щоправда їхній вплив був менш значним у порівнянні із Сходом України чи Кримом. Висвітлено місце  української мови на території півострова, а також розкрито тенденції її витіснення з офіційного й побутового ужитку. З’ясовано, що русифікація мала дещо відмінні особливості на Заході України у порівнянні з Південно-Східними регіонами й Кримом. Попри посилений мовно-культурний тиск з боку радянської влади, жителі Заходу зберігали власні мовні традиції. Дещо інша ситуація була у Закарпатті, де партійне керівництво мало на меті штучно збільшити частку росіян та сформувати плацдарм для русифікації регіону. Строкатість етнічного складу області й компактне проживання окремих етнічних груп зумовило збереження мовних традицій серед румунів, угорців та українців. Північним і Центральним областям були притаманні загальні тенденції русифікації: зросійщення міст і закриття україномовних шкіл та збереження української мови у сільській місцевості. Детальний аналіз усіх аспектів радянської мовної політики в різних регіонах дозволив виокремити ключові мовні, культурні, національні й цивілізаційні особливості українського населення на сучасному етапі державотворення.

Посилання

1. Бажан О., Данилюк Ю. Український національний рух: основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х – 1980-ті роки). НАН України. Інститут історії України. Київ: Рідний край, 2000. 232 с.

2. Богуненко В. Етносоціальні та геодемографічні коди пам’яті монопрофільних міст Донбасу. 2019. URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Hist-visnyk-47-7.pdf

3. Внутрішня міграція та тимчасові переміщення в Україні в умовах політичних та соціальноекономічних загроз. 2015. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2015-09/vnutrishnya_migratsia-45aa1.pdf

4. Галичина в етнополітичному вимірі. Київ, 2017: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України. 840 с.

5. Донбас в етнополітичному вимірі. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 584 с.

6. Доповідна записка Президії Верховної Ради Української РСР «Про вивчення української мови в школах з російською мовою навчання в Українській РСР». ЦДАВОВУ України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 6792. Арк. 104–105.

7. Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання / за ред. М. Вегаша та Ч. Фединець; [редколег. Ю. Остапець, Р. Офіцинський, Л. Сорко, М. Токар та ін.]. Ужгород: Видавництво «Ліра», 2010. 716 с.

8. Закарпаття в етнополітичному вимірі. Київ: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. 682 с.

9. Замечания и предложения Министерства Просвещения УССР к проекту Устава средней общеобразовательной школы СССР. ЦДАВОВУ України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 6287. Арк. 32–37.

10. Крим в етнполітичному вимірі. Київ, 2005. 533 с.

11. Кузьо Т. Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і криміналітет / Пер. з англ. Андрія Павлишина. Київ, 2018. 560 с.

12. Лаврут О. Українська школа радянського періоду: сучасна історіографія проблеми. Чорноморський літопис. Миколаїв, 2011. Вип. 3. С. 111–118.

13. Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. Київ, 2000. 358 с.

14. Ніколаєць Ю. Особливості етносоціальних процесів у Галичині другої половини 1960-х – 1991 рр. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2017. Вип. 1 (87). С. 29–50.

15. Ніколаєць Ю. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки). монографія. Київ, 2012. 188 с.

16. Новородовський В. Національні меншини в Українській РСР 1945 – 1990 років: історія дослідження. Національні меншини України в політичних процесах ХХ – ХХІ століть: стан і проблеми дослідження / авт. кол.: Котигоренко В. О. (керівник), Калакура О. Я., Ковач Л. Л.,Коцур В. В., Кочан Н. І., Ляшенко О. О., Ніколаєць Ю. О., Новородовський В. В., Панчук М. І. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. С. 402–496 с.

17. Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране. Правда. 1958. № 320 (14714). С. 2.

18. Парахіна М. Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр. (з історії мовної проблеми). Український історичний журнал. 2014. № 4. С. 128–146.

19. Розподіл населення за національністю та рідною мовою (осіб) за переписом 1989 р. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/Saveshow.asp

20. Скляр В. Етнічний склад населення України 1959–1989 рр.: етномовні наслідки російщення: [монографія]. Київ: Просвіта, 2008. 391 с.

21. Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи (Аналітична доповідь). Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. 616 c.

22. Терлюк І. Росіяни західних областей України (1944–1996 рр.). Етносоціальне дослідження. Наук. ред. Макарчук С. Львів: Центр Європи, 1997. 176 с.

23. Терлюк І., Терлюк О. Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі «російської» міграції періоду імперських Росії та СРСР). 2019. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/19875/terlyuk.pdf

24. Ткаченко В. Тенденції розвитку шкільної мовної освіти В Україні (1959–2013 рр.): Дис ... канд. пед. наук: 13.00.01. Херсон, Тернопіль, 2019. 279 с.

25. Чешко С. Распад СССР: этнополитический анализ. 2-е изд. Москва: ИЭА РАН, 2000. 398 с.

26. Шаповал Ю. Історичні передумови й чинники виникнення мовного питання в Україні. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. С. 12–33.

27. Шевченко С. Особливості розвитку шкіл національних меншин з двома мовами навчання у контексті диференціації загальної середньої освіти (70–80-ті роки ХХ ст. ). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2015. Вип. 127. С. 237–242.

28. Шевченко С. Розвиток шкіл з російською мовою навчання у контексті диференціації загальної середньої освіти в УРСР (50–60-ті роки ХХ ст.). 2014. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2014_14_98

29. Якубова Л. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення. Київ: Інститут історії України НАНУ, 2014. 109 с.

30. Ярмоленко М. Мовна політика УРСР у 40–80-х рр. ХХ століття. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ, 2013. Вип. 3 (65). С. 365–377.

Біографія автора

Наталія Новородовська, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

аспірантка кафедри історії та культури України

Опубліковано
2022-01-10