ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

Ключові слова: мова преси, культура мови, мовні засоби, історичні аспекти, газетна мова

Анотація

Стаття описує історичні етапи вивчення мови української преси. Увага до мови публіцистики зумовлена тим, що добір і використання мовних засобів характеризується поєднанням в ній двох вимог – прагненням до посилення як логічного, так і емоційного боку висловлювання. Дослідження мови публіцистики, а саме мови українських газет, має свою історію. Появі значної кількості статей у цій тематиці сприяли мовні дискусії з питань культури мови, які певним чином торкалися й мови преси.

У 20-х роках ХІХ ст. мова преси  виокремилась як окремий різновид. Визначено, що основою її розвитку була народна мова. Виявлено, що «газетна мова» розвивалась в тісному зв’язку з мовною практикою тогочасної інтелігенції та впливала на престиж національної мови.

Мова засобів масової інформації є динамічною за своєю суттю, тому вона найшвидше реагує  на всі зміни в суспільній свідомості та відображає стан останньої, впливаючи на її формування. Саме в мові мас-медіа легко побачити нові тенденції в підходах до вивчення мови, які простежуються в сучасній лінгвістиці.

Роль засобів масової інформації в сучасному суспільстві важко переоцінити. Вони мають потужний впливовий потенціал на стан суспільної думки, оскільки більшість своїх уявлень про світ людина отримує з газет і журналів. Характерні риси мас-медіа – їх публічність, тобто необмежене коло споживачів; непряма, розділена у просторі і часі взаємодія комунікантів; односпрямованість впливу від комунікатора до реципієнта, неможливість зміни їх ролей.

Вивчення мови засобів масової інформаці в останні роки набуло також особливої актуальності. Це зумовлено принаймні двома факторами: ситуацією функціонування літературної мови на рубежі століть і пріоритетною для сучасної лінгвістики тенденцією розглядати мовний матеріал з комунікативних позицій, з огляду на репрезентацію знання мови у свідомості людини і закономірності мовного спілкування.

Посилання

1. Александрова О. Когнитивная функция языка в свете функционального подхода к его изучению. Когнитивные аспекты языковой категоризации: Сборник научных трудов. Рязань, 2000. С. 151–153.

2. Андрейченко О. Лексико-фразеологічна основа текстів політичних дискусій (на матеріалі української преси кінця ХХ – початку ХХІ століття): дис…….. канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2006. 285 с.

3. Баранник Д. Актуальні проблеми дослідження мови масової інформації. Мовознавство. Київ, 1983. Вип 6. С. 13–17

4. Бойченко Н. Стійкі дієслівні сполуки у публіцистичному тексті: типологічні ознаки та експресивний потенціал : дис…… канд. філол. наук :т10.02.01. Київ, 2001. 192 с.

5. Бондаренко Т. Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журналістських матеріалів : автореф. дис…… канд. філол. наук : 10.01.08. Київ, 2003. 20 с.

6. Гладкий М. Наша газетна мова: Проблема гезетної мови. Лексика. Синтакса. Фразеологія. Суть популярного викладу. Стилістика як праця газетаря-журналіста. Київ, 1928. 175 с

7. Городенко Л. Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми : автореф. дис…… канд. філол. наук : 10.01.08. Київ, 2003. 19 с

8. Дускаева Л. Медиастилистика: типологический подход URL : https://www.google.com.ua/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=Дускаева%20 медиастилистика&gws_rd=ssl#hl=ru&q=%D0%

9. Жовтобрюх М. Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). Київ : Наук. думка, 1970. 304 с.

10. Жовтобрюх М. Мова української преси (до середини дев’яностих років ХІХ ст.). Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. 415 с.

11. Заліпська І. Комунікативні ознаки української мови у прямому радіо- і телеефірі : дис……. канд. філол. наук : 10.02.01. Тернопіль, 2013. 351 с

12. Капелюшний А. Стилістика. Редагування журналістських текстів : практичні заняття : навч. посіб. з курсів: «Практична стилістика української мови», «Стилістика тексту», «Редагування в засобах масової інформації». Львів : ІАІС, 2003. 544 с

13. Коваль Т. Експресивна функція неологізмів у мові сучасного газетного дискурсу. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. Вип. 100. С. 78–81

14. Коваль Т. Засоби експресивізації українського газетного дискурсу початку ХХІ ст. : автореф. дис…… канд. філол. наук : спец. 10.02.01. Херсон, 2011. 20 с.

15. Коць Т. Функціональний аспект лексичної норми в засобах масової інформації (на матеріалі газет 90-х років ХХ століття) : автореф. дис……..канд. філолог. наук : 10.02.01. Київ, 1997. 16 с.

16. Коць Т. Функціонування лексичних варіантів у засобах масової інформації (на матеріалі газет 90-х років). Мовознавство. 1997. Вип. 6. С. 56–63.

17. Мамич М. Лінгвокульторолігчний контент журналу «Жінка» (середина ХХ – початок ХХІ століття) : дис……. докт. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2016. 399 с

18. Медіалінгвістика : словник термінів і понять / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов / за ред. Л. І. Шевченко. Київ : ВПЦ «Київський університетˮ, 2014. 380 с.

19. Мислива-Бунько І. Складні слова в мові сучасної української преси: структура та стилістичні функції : дис…… канд. філол. наук : 10.02.01. Луцьк, 2014. 276 с.

20. Навальна М. Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. Монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 328 с.

21. Пилинський М. Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови. Київ : «Наукова думка», 1990. 216 с.

22. Сагач Г. Золотослів : навчальний посібник для середній і вищих навчальних закладів. Київ : Райдуга, 1993. 378 с.

23. Сербенська О. Мова газети в аспекті соціально-культурного розвитку суспільства. Мовознавство. 1988. Вип 4. С. 21–26.

24. Сербенська О. Інновації у мові сучасних українських мас-медіа. 125 років Наукового товариства імені Шевченка : зб. наук. пр. і матеріалів, присвячений ювілею товариства. Львів, 2001. С. 158–177.

25. Стишов О. Оказіоналізми у мові сучасних мас-медіа. Культура слова. Київ, 2001. Вип. 59. С. 72–76.

26. Стишов О. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст. Мовознавство. 1999. Вип. 1. С. 7–21.

27. Черемська О. Лексична та граматична інтерференція в сучасній українській літературній мові як наслідок українсько-російського білінгвізму (на матеріалі преси Харківщини 50–80-х років ХХ ст.) : автореф. дис….. канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2002. 16 с.

28. Шаповалова Г. В. Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти) : автореф. дис…… канд. філол. наук : 10.01.08. Київ, 2003. 20 с.

29. Шевельов Ю. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії. Київ : Темпора, 2012. 446 с.

Біографія автора

Юлія Калужинська, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри документознавства та методики навчання, 

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опубліковано
2022-01-10