ТРАЄКТОРІЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ДЕОКУПАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ

  • Олег Калакура Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://orcid.org/0000-0003-2617-0115
Ключові слова: етнонаціональна політика, тимчасово окуповані території України, гібридно-окупаційна війна, Донбас, деокупація, національна єдність, консолідація, реінтеграція, інформаційний простір

Анотація

У статті проаналізовано покрокові складові етнонаціональної політики щодо реінтеграції українського Донбасу та відновлення територіальної цілісності та громадянської єдності України. Виділено сім актуальних етнополітичних проблем соціокультурного розвитку регіону в умовах протидії імперській політиці Росії в умовах її окупаційно-гібридної війни проти України. Завданнями етнонаціональної політики задля деокупації українських територій та їх мешканців повинно стати: консолідація громадян України, їхня інклюзія до системи загальнонаціональних цінностей, збереження етнокультурного розмаїття регіону, відновлення спільного інформаційного простору, його дерусифікація, насамперед сфери освіти, відновлення правових засад вищої та спеціальної освіти, подолання наслідків демографічної кризи, формування спільної громадянської позиції щодо необхідності повернення окупованих територій. Відзначено успіхи України на шляху об’єднання українського суспільства, досягнення громадянської єдності, формування спільних цінностей у інформаційному просторі, культурно-освітньому житті. Викладено ряд пропозицій щодо реінтеграції окупованих та підконтрольних територій Донецької та Луганської областей в єдиний культурно-освітній та інформаційний простір на основі спільних громадянсько-політичних, етнонаціональних та цивілізаційних цінностей. Відзначено, що всі сучасні етнонаціональні проблеми Донбасу пов’язані, з одного боку, з імперсько-радянською соціокультурною і світоглядною спадщиною, а з другого, з окупаційно-гібридною війною та інформаційною агресією путінської Росії проти України. Наголошено, що інтеграційні процеси на підконтрольній і непідконтрольній частинах Донбасу мають враховувати різновекторність розвитку за останні сім років. Зроблено висновок щодо необхідності посилення впливу держави Україна на процеси національної консолідації українського суспільства. Вирішення завдань етнонаціональної консолідації суспільства разом з подоланням бідності, боротьбою з олігархатом і корупцією складає важливий ресурс деокупації територій, відновлення суверенітету України над окупованими територіями і повинно залишатися пріоритетом української влади та інститутів громадянського суспільства.

Посилання

Intercultural Cities Index reports by city. URL: https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/index-results-per-city.

Riabchuk M. Eastern Europe since 1989: Between the Loosened Authoritarianism and Unconsolidated Democracy. Warszawa: Studium Europy Wschodniej, 2020, 208 s.

Ґеник М. Методологічні проблеми міждисциплінарних досліджень миру. Політичні дослідження. 2021. №1. С.19.

Грідіна І. М., Булик М. В., Кудлай В. О. Деокупація освітою: про роботу освітнього центра «Донбас-Україна» при Маріупольському державному університеті. Актуальні проблеми науки та освіти: Збірник матеріалів XXІІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За заг. ред. К.В. Балабанова. Маріуполь: МДУ, 2020. 249 с.

Гуманітарна політика в Україні: виклики та перспективи (Біла книга) : аналіт. доп. / [Сінайко О. О.(кер. авт. кол.), Тищенко Ю. А., Каплан Ю. Б., Михайлова О. Ю., Валевський О. Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю. Б. Каплан, Ю.А. Тищенко. Київ : НІСД, 2020. 136 с.

Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства / ред. кол. О. Рафальський (голова), В. Войналович, М. Рябчук. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2020. 336 с.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 47, ст.410.

Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 10, ст.54.

Калакура О. Сучасні мовно-культурні процеси в умовах трансформації інформаційного простору України. Society. Document. Communication, 2020. Ed. 9. A series of «Historical science». 112 – 130.

Козьма В. В. (2021). До проблеми вироблення державної стратегії деокупації Криму. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, 2021. (7), 24–38.

Котигоренко В. О., Панчук М. І. Проблеми термінології законодавства, що регулює етнонаціональні відносини в Україні. Український соціум, 2020, 1(72): 9-40.

Ляшенко О. Громадянська самоідентифікація населення півдня України (1992–2020). Society. Document. Communication, 2020. Ed. 9/2. Special edition. 154 – 181.

МІП: Уряд схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу. URL: https://mkip.gov.ua/news/2508.html?PrintVersion.

Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму: наукова записка. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. 100 с.

Обліковано 1 467 720 внутрішньо переміщених осіб. URL: https://www.msp.gov.ua/news/20092.html.

От востока до запада: Где в школах Украины преподают на русском языке. URL: https://dnews.dn.ua/news/664298.

Поплавський О. О., Щепова Д. Р. Донбас як об’єкт деукраїнізації з боку адептів «русского мира». Політичне життя. 2021. №2. С. 88-95.

Проект Закону про засади державної політики перехідного періоду. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72625.

Рафальський О.О. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 400 с.

Рафальський О.О. Міждисциплінарні перехрестя етнополітології. Вісник Національної академії наук України. 2021. № 2. С. 3-11.

Скільки українців вірять в деокупацію Криму і Донбасу – дані соцопитування. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/09/23/novyna/bezpeka/skilky-ukrayincziv-viryat-deokupacziyu-krymu-donbasu-dani-soczopytuvannya.

Станіславенко Л. А. Політика консолідації української держави в умовах трансформаційної кризи. Політичне життя. 2021. №2. С. 38-42.

Степико М. Загальноукраїнська ідентичність – головний об’єкт гібридної війни Росії проти України: Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2017. 11 с.

Степико М. Гуманітарний вимір консолідації української нації. VIRTUS, 2018. С.48-54.

Цейтліна А. О. Вироблення державної комунікативної політики реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вісн. НАДУ. Серія «Державне управління». 2021. № 1 (100). C. 53–59.

Явір В. А. Реінтеграція тимчасово окупованих територій як завдання етнонаціональної політики України. Правова держава. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2017. Вип. 28. С. 438–445.

Явір В. А. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт: монографія. Київ: Логос, 2018. 468 с.

Біографія автора

Олег Калакура, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Опубліковано
2022-01-10