СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКИХ КОМУНІКАЦІЙ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКА РУСЬ

  • Леся Біловус Західноукраїнський національний університет
  • Юлія Боднарчук Західноукраїнський національний університет
  • Оксана Гомотюк Західноукраїнський національний університет
Ключові слова: управлінські комунікації, культурні традиції, Київська Русь, середньовіччя, поліцентрична спільнота, соціальні комунікації, комунікативна мережа.

Анотація

Мета роботи. Дослідження узагальнює структуру управлінської комунікації періоду ранньофеодальної держави Київська Русь як особливий вид соціальних комунікацій; виявляє типові риси в системі управлінських комунікацій культурних традицій народів, що перебували у безпосередній взаємодії; аналізуються історично сформовані риси управлінських комунікацій з метою встановлення причинно-наслідкових зв’язків якісного функціонування держави Київська Русь. Методологія дослідження полягає у застосуванні загальнонаукових методів дослідження (опис, порівняння, аналогія, аналіз та ін.), а також передбачає застосування порівняльно-історичного методу, історично типологічного, історично хронологічного. Наукова новизна роботи полягає у дослідженні поєднання культурних традицій агентів взаємовпливу в політичній системі управлінських комунікацій Київської Русі, як ефективної комунікаційної мережі, що зумовила тривалий розвиток середньовічної держави в умовах поліцентричності та територіальної розгалуженості. Розглянуто основні складові управлінсько-комунікативної моделі державного управління в Київській Русі як поєднання різних культурних традицій воїнів-варягів та автохтонів слов’ян. Окреслено умови застосування та якісні наслідки використання комунікативної системи для централізації держави й ефективного її розвитку упродовж тривалого періоду. Зосереджено увагу на історичній складовій політичних інституцій, які увійшли до управлінської моделі комунікацій Київської Русі.

Висновки. Управлінсько-комунікативна мережа Київської Русі сформувала симбіоз двох управлінських культур слов’янської та норманської правлячих традицій. Взаємопроникнення культур і стабільний еволюційний розвиток комунікаційної мережі сприяли якісному існуванню держави упродовж тривалого періоду.

Посилання

1. Безчотнікова С. В. Проторекламні комунікації періоду Київської Русі.Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації. 2016. Вип. 16. С.56-59

2. Войтович Л. Русь: поморські словяни чи варяги? Проблеми слов’янознавства. 2011.Вип. 60. С. 33–46.

3. Геополітична складова державницької думки. Українська державність у ХХ столітті: історико-політологічний аналіз. Київ: Політична думка. URL: http://litopys.org.ua/ukrxx/zmist.htm.

4. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. Київ, 1990 (репринтне видання 1913 р.). 524 с.

5. Іванов Є. В. Філософський аналіз соціального управління: роль церкви в Київській Русі.Гілея: науковий вісник. 2013. № 72. С. 552–556.

6. Літопис руський/ Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. Відп. ред. О. В. Мишанич. Київ: Дніпро, 1989. 591 с.URL: http://surl.li/acxgi.

7. Липа Ю.Призначення України. Нью-Йорк:Говерля.URL: http://surl.li/acxgg

8. Настюк А. А. Дія вічевого права в Київській Русі в період правління Святополка Ізяславовича. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. Вип. 15. С. 81–92.

9. Новаченко Т. В.Становлення авторитету правителів Київської Русі. Державне управління: удосконалення та розвиток.2013. №8.URL:http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=610

10. Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка.Київ: Рад. письменник, 1990.558 с. URL: http://litopys.org.ua/pvlyar/yar.htm

11. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ: нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. Київ: Перун, 1996. 496 с.

12. Чорна К. П. Традиція державного управління у Київській Русі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_10_10

13. Шевченко Н. Варяги і початки Русі у наукових студіях М. О. Максимовича. Український історичний збірник. 2013.Вип. 16. С. 281–295.

14. Шевченко А. В. Формування системи державного управління у Київській Русі. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 3. С. 107–113. URL: http://surl.li/acxgm

Біографії авторів

Леся Біловус, Західноукраїнський національний університет

доктор історичних наук,

професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності

Юлія Боднарчук, Західноукраїнський національний університет

кандидат історичних наук,

доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності

Оксана Гомотюк, Західноукраїнський національний університет

доктор історичних наук,

професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності

Опубліковано
2021-11-11