КОНСОЛІДАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ХХІ СТОЛІТТЯ

  • Тетяна Сидоренко Державний університет телекомунікацій
Ключові слова: консолідована інформація, інформаційне суспільство, інформаційний аналітик, інформатика, інформаційно-аналітична діяльність, конкурентна розвідка, консолідовані дані, засоби інформаційної безпеки

Анотація

У статті проаналізовано домінантну роль консолідованої інформації як основи розвитку інформаційного суспільства ХХІ ст.

Визначено, що сучасне інформаційне суспільство потребує достовірної інформації у зв’язку з використанням не просто інформаційних потоків для констатації фактів, а застосування даних із метою забезпечити якісну інформаційно-аналітичну діяльність будь-якої установи; створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги; здійснювати комплексний аналіз інтелектуального капіталу установи з метою оптимізації її діяльності.

Зазначено, що нова галузь наукових знань – консолідована інформація – маловивчена й містить ряд дискусійних питань.

Установлено, що зі сферою консолідованої інформації тісно пов’язана інформатика - фундаментальна наука, яка займається розробленням методології створення інформаційного забезпечення процесів управління будь-якими об’єктами на базі комп’ютерних інформаційних систем.

Описано поняття «інформація» та «консолідація». Інформація - відомості та дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Консолідація означає оброблення інформаційного матеріалу, розташування даних у хронологічному порядку або за іншими формальними ознаками. Результатом консолідації може стати видання збірників з окремих галузей, прийняття відповідних рішень на рівні всіх гілок влади чи конкретної організації.

Зазначено, що «консолідована інформація» має англомовний відповідник - Competitive Intelligence. Консолідована інформація - це знання, певним чином дібране, проаналізоване, оцінене, можливо, реструктуризоване й переформатоване для послуговування під час вирішення повсякденних питань, прийняття рішень, задоволення інформаційних потреб клієнтів або соціальних груп.

Консолідація даних - це клас програмних продуктів, призначених для підготовки звітності в групах компаній для внутрішніх (керівництво, бухгалтерія) і зовнішніх споживачів (зокрема, державних органів).

Жодна інституція не може ефективно функціонувати в умовах гострої конкурентної боротьби, не маючи у своєму розпорядженні новітньої, повноцінної, достовірної, релевантної інформації, яка є основою створення інформаційних продуктів консолідованої інформації в сучасному суспільстві.

Установлено, що в працях зарубіжних науковців консолідовану інформацію називають конкурентною розвідкою, діловою розвідкою, бізнес-розвідкою. Під цими поняттями розуміють процес пошуку й перетворення даних на інформацію й знання, зокрема про бізнес, для вирішення проблем шляхом ухвалення неформальних рішень; відстеження даних, які у відкритому доступі, про конкурентів й формування на підставі консолідації інформації конкурентоспроможної моделі розвитку організації.

Використання новітніх технологій передбачає аналіз шляхів захисту консолідованої інформації – методів інформаційної безпеки. Доведено, що порушення цілісності, конфіденційності й доступ до конкурентозначимої інформації може негативно відобразитися на споживачах інформаційного продукту. Саме після перетворення знань в інформаційний продукт постає питання про захист інформації.

У висновках окреслено основні здобутки й тенденції розвитку консолідованої інформації як основи розвитку інформаційного суспільства. Зокрема зазначено, що актуальними залишаються шляхи оптимізації розвитку наукової галузі консолідованої інформації в умовах українського інформаційного суспільства з урахуванням зарубіжного досвіду.

Посилання

1. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992. № 2657-XII URL://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

2. Артемьев В. Что такое Business Intelligence? Открытые системы. 2003. № 4. URL: www.osp.ru/os/2003/04/020.htm.

3. Бондаренко М. Ф., Маторин С. И., Соловьева Е. А. Информационному обществу – профессионалов в области информации (Business Intelligence и Knowledge Management на службе государству). Москва. URL: www.it2b.ru/it2b2.view3.page123.html

4. Борисов Н. И. Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы. Москва. URL: http://scip.org.ua/cons_inf.htm.

5. Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. Київ: Видавничий дім «КМ Academia», 2014. 218 с.

6. Информатика: учебник для студентов экономических специальностей высших учебных заведений / Под. ред. Н. В. Макаровой. Москва: Финансы и статистика, 2001. 768 с

7. Калитич Г. І. Консолідація інформації, знань і мудрості як проектування і основа гармонійного поступу України. Наука, технології, інновації. 2008. № 1. С.5157.

8. Каныгин Ю. М. Индустрия информатики. Киев: Техника, 2001. 82с.

9. Костирко Т. М. Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування: автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій: 27.00.03. Харків, 2008. 20 с.

10. Кочан І. М. Українське термінознавство сьогодні. Studia philologica. 2017. Вип. 9. С. 93101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2017_9_17

11. Кунанець Н. Е. Консолідована інформація: сучасний фах освітньо-наукового напряму інформаційних наук. Інформаційні системи та мережі: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. С. 157169.

12. Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. Вступ до фаху «Консолідована інформація» : Навчальний посібник. Львів : Львівська політехніка , 2013 196 с.

13. Кушнаренко Н. М. Особливості викладання дисципліни «Сучасні проблеми розвитку документно-інформаційних систем». Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали міжнар. наук. конф. (23–24 листоп. 2017 р.). Харків, 2017. C. 156–159.

14. Ланде Д. В. Поиск знаний в Internet. Москва: Изд. дом «Вильямс», 2005. 116с.

15. Матвієнко О. В. Спеціальність «Консолідована інформація» у системі інформаційної освіти України. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2008. № 1. С. 6368. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2008_1_11

16. Миллер С. Х. Конкурентная разведка: Уроки из окопов. Москва: Альпина Паблишер, 2003. 336 с.

17. Пашкова В. С. Національні бібліотечні асоціації, 1876–2008: монографія. Харків: Акта, 2009. 336 с.

Біографія автора

Тетяна Сидоренко, Державний університет телекомунікацій

кандидат філологічних наук,

завідувач кафедри документознавства

та інформаційної діяльності

Опубліковано
2021-09-14