МІЖСЕКТОРАЛЬНІ ПРОЄКТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ З МІСЦЕВОЮ ГРОМАДОЮ

  • Тетяна Курченко Національний авіаційний університет
  • Ольга Юрченко Національний авіаційний університет
Ключові слова: архівна установа, Державний архів Київської області, місцева громада, соціальна комунікація, проєкт, проєктна діяльність

Анотація

У статті розкрито  актуальну проблему організації комунікації архівів України з місцевими громадами з метою популяризації архівної інформації на прикладі проєктної діяльності Державного архіву Київської області.  Особливо нагальним, в контексті сучасної адміністративно-територіальної реформи, є оприлюднення регіонального інформаційного ресурсу  та залучення місцевих громад до його використання. Не менш важливим завданням є перетворення місцевих архівів на організатора інформаційного та соціального простору територіальної громади.

Авторами статті було з’ясовано, що в практичній  роботі ДАКО активно використовується проєктна діяльність. За період з 2018 по 2020 рр., включно, колектив головної  архівної  установи Київщини взяв участь у 10 міжсекторальних проєктах, таких як: «Українська державність: Відродження. 100 років» (2018), «Історична Київщина - заповітна земля Кобзаря»(2019), «Бортництво Полісся: архаїчна традиція в сучасному вимірі»(2020) та багатьох ін. Окремі регіональні проєкти – «З відданістю Україні в серці» (2018) та «НепрOSTі листи» (2019) було ініційовано саме колективом ДАКО. В статті зазначається, що успішна реалізація проєктів  в першу чергу залежить від налагодження архівами ефективної взаємодії  з різними інститутами соціальної пам’яті, установами, органами влади, рухами, фондами, ЗМІ  тощо, що дає можливість більш глибокого та ефективного розкриття змісту архівних фондів та долучення громадян до історико-культурної спадщини України. Партнерами  ДАКО в період 2018-2020 рр. стали десятки музейних закладів, культурних товариств, мистецьких колективів. Проєкти були успішно реалізовані завдяки підтримці органів центральної та місцевої влади, Державної архівної служби України, архівній спільноті Київщини.

Досягнення Державного архіву Київської області у реалізації міжсекторальних проєктів в цілому свідчать про ефективність та перспективність такої виду діяльності. Організацію  взаємодії та співпраці ДАКО із місцевими громадами та інституціями Київщини можна вважати найбільш оптимальним шляхом досягнення кінцевої мети архівних проєктів – наближення архівного інформаційного ресурсу до громадян України та реалізації  їх прав на інформацію, задекларовану Конституцією та законами держави.

Посилання

1. Білущак Т., Комова М., Мина Ж. Віртуальний інформаційний простір архівних та бібліотечних установ. Інформація, комунікація, суспільство 2016: матеріали 5-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року, Україна, Львів, Славське / Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. С. 322-325.

2. Божук Л. Інформаційні діяльність державних архівів України в умовах розвитку суспільства відкритого доступу. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 3 грудня 2015року, Україна, Полтава. Полтава : Видавництво Полтавського НТУ, 2016. С.121-125.

3. Божук Л. Інформаційні ресурси і сервіси Інтернет в роботі архівів України. Інформаційна освіта та професійно–комунікативні технології ХХІ століття. Матеріали VIII Міжнародної науково–практичної конференції, 10-12 вересня 2015 року, Україна, Одеса. Одеса : ФОП-Гаража, 2015.С.160-172.

4. Божук Л., Клиніна Т. Національна історико-культурна спадщина: новітні засоби збереження та використання. Інформація, комунікація, суспільство 2019: матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції ІКС-2019, 16-18 травня 2019 року. Україна, Львів, Славське / Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 162-164.

5. Боряк Г. Електронні архівні публікації в Інтернеті: проблеми репрезентації інформаційних ресурсів. Архіви України, 2002, №4-6. С.141-169.

6. Вовк Н., Пелещишин А. Концепція створення онлайн-платформи для обміну міжнародним досвідом зі збереження бібліотечних та архівних фондів. Вісник Книжкової палати. 2019. №4. С.38-42.

7. Зворський С. Актуалізація взаємодії архівів і бібліотек – вимога часу. Архіви України. 2018. №5. С.7-21.

8. Кисельова А. Українські архівні ресурси в Інтернет. Рукописна спадщина та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип.9. Київ : НБУВ. 2004. С.238-247.

9. Музей: менеджмент і освітня діяльність. Упор. Г. Аартс, З. Мазурик. Львів : Літопис, 2009. 224 с.

10. Офіційний сайт Державного архіву Київської області. URL: https://dako.gov.ua/ (дата звернення 25.01.2021).

11. Палієнко М. Репрезентативність вебсайтів архівних установ та їх роль у розширенні доступу до архівної інформації. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 квітня 2015 року, Україна, Київ /Національний авіаційний університет. Кафедра історії та документознавства. Київ : Талком, 2015. С.214-217.

12. Про підсумки діяльності архівних установ Київської області у 2019 році та їх завдання на 2020 рік. Матеріали розширенної колегії ДАКО від 20.02.2020. 10с. З власного архіву члена Колегії ДАКО Курченко Т. Є.

13. Рибачок О. Міжнародні інтегровані цифрові ресурси документальної культурної спадщини архівів, бібліотек, музеїв: етапи створення, стратегії розвитку (80-ті роки ХХ – 10-ті роки ХХІ ст.). Автореф. дис. … канд. іст. наук. 27 00 02. Київ, 2018. 21 с.

14. Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / під заг.ред. А. Г. Гудманяна, С. М. Ягодзінського. Київ : Талком, 2020. 260 с.

15. Стратегічна програма розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019-2023 рр.). URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/strateg_prog_rozv_arch_spav.pdf (дата звернення 25.01.2021)

16. Тюрменко І. Історико-культурна спадщина на вебсайтах системи державних архівів областей України: стратегія доступу. Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. 2016. №3 (130). С.70-75.

17. Тюрменко І., Халецька Л. Обласні бібліотеки України для дітей як соціокомунікаційні центри громад. Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / під заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.М. Ягодзінського. Київ : Талком. 2020. С. 108-127.

18. Тюрменко І. Підходи до розроблення політики збереження цифрової історико-культурної спадщини на вебсайтах державних архівів областей України. Інформація, комунікація, суспільство 2015 : матеріали 4-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2015, 20-23 травня 2015 року, Україна, Львів, Славське / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. С. 234-235.

19. Тюрменко І., Рогожа М., Божук Л., Курченко Т., Халецька Л. Соціально-етичні основи збереження цифрової історико-культурної спадщини: монографія. Київ : Талком. 2017. 172 с.

20. Tiurmenko I., Bozhuk L., Smolnikov Y. (2020) Digital communications of Ukraine archival institutions. In: Serov Y. (eds). Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks (COAPSN 2020). Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks (COAPSN 2020). Vol. 2616. pp. 296-307. In CEUR Workshop Proceedings CEUR-W. ISSN: 16130073. http://ceur-ws.org/Vol-2616/ http://ceur-ws.org/Vol 2616/paper25.pdf.

21. Tiurmenko І., Bozhuk L., Khaletska L. Communication library mechanisms for children’s social integration/. 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN (CyberConf 2019). Lviv, 2019, volum 2588, pp. 533-544. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper45.pdf .

22. Tiurmenko I., Khaletska L., Klynina T. Libraries of Ukraine for Children as Sociocultura lCentres of Community. 1st International Children’sLibrariesSymposiumProceedings 14-17 November 2018, Nevşehir / Turkey. Ankara, 2019. P.315-328.

Біографії авторів

Тетяна Курченко, Національний авіаційний університет

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри історії

та документознавства

Ольга Юрченко, Національний авіаційний університет

кандидат історичних наук доцент кафедри історії та                     

документознавства

Опубліковано
2021-09-14

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##