ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕДІАПРОСТОРУ ТА МЕРЕЖЕВИХ КОМУНІКАЦІЙ

  • Олена Ісайкіна ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Ключові слова: медіапростір, мережева комунікація, інформаційна культура, інформація, інформаційне суспільство, соціальна мережа, фейк.

Анотація

Публікація присвячена дослідженню інформаційної культури в контексті розвитку сучасного медіапростору та мережевих комунікацій. В умовах інтенсивних інформаційних обмінів медіапростір перетворився на важливу складову функціонування та розвитку сучасного суспільства, оскільки він через всю сукупність каналів формування, передачі та зберігання інформації трансформує людську свідомість. Сучасне комунікаційне суспільство характеризується постійним примноженням, прискоренням, ущільненням і глобалізацією комунікацій, кількість яких невпинно зростає, змінюється, все більше людей залучається до комунікаційного процесу, взаємозв’язки між окремими комунікаціями стають все ширшими. Розвиток соціальних мереж активно модифікує комунікацію, окреслюючи нові форми контакту виробників контенту зі споживачами, суб’єктами мережевої комунікації дедалі більше стають самі користувачі.

У статті проаналізовано статистичні показники кількості інтернет-користувачів та користувачів соціальних мереж у світі та Україні. Доведено, що за останні роки ( у тому числі й через обмеження спричинені пандемією COVID-19) стрімкий розвиток соціальних мереж, як засобу інформаційного обміну, набув таких масштабів, що його можна вважати новим етапом у формуванні внутрішньосуспільної системи мережевих комунікацій. Саме тому виникає потреба значного підвищення загальної культури, як окремої особистості, так і соціальних груп в цілому, а головне її інформаційної складової – інформаційної культури.

Зроблено висновки, що культура інформаційного суспільства володіє цілим рядом особливостей – мережевим принципом функціонування і поширення, віртуальним характером, короткочасною, спонтанною формою подачі інформації. У межах даної культури об’єктивно змінюється значення і роль особистості. Тому не слід забувати про можливість негативного впливу нових інформаційних тенденцій на вже існуючі культурні та моральні цінності, а також на людство в цілому. Розширюючи можливості доступу до інформації, необхідно враховувати, що сама по собі інформація не має корисності як такої, корисності вона набуває тільки при її логічному осмисленні та перетворенні у плідне знання.

Посилання

1. Бєляков К., Онопрієнко С., Шопіна І. Інформаційна культура в Україні: правовий вимір. Монографія. Київ: КВІЦ, 2018. 169 с.

2. Близнюк М. Формування інформаційної культури особистості. Київ, 2000.

3. Воронкова В. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві. Гілея : науковий вісник: зб. наук. праць. Київ: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. Вип. № 86 (7). С. 198-203.

4. Ісайкіна О. Медіакомунікації як інструмент маркетингу соціальних мереж. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 7. С.123-141.

5. Ісайкіна О., Зленко А. Лексика українських масмедіа: монографія. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В», 2019. 188 с.

6. Ісайкіна О., Зленко А. Особливості комунікативної активності в мережевому суспільстві. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2020. Вип. 9. С. 109.

7. Новицька Н. Щодо визначення сутності поняття «інформаційна культура». Соціологія права. Вип 1-2 (20-21), 2017.

8. Палеха Ю., Палеха О., Горбань І. Інформаційна культура, Київ : «Ліра-К», 2020. URL http://dilo.kiev.ua/books/73-nformacyna-kultura.html

9. Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж. URL http://surl.li/abscm

10. Сучасне інформаційне комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності: монографія / Ю.М. Половинчак; Нац. б-ка України ім. В. Вернадського. Київ, 2016. 293 с.

11. Цифрові технології 2020. URL https://wearesocial.com/digital-2020

12. Interfax Україна. URL https://ua.interfax.com.ua

13. Made for minds. URL http://surl.li/abovz

14. Мind. URL http://surl.li/haby

Біографія автора

Олена Ісайкіна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

кандидат історичних наук,

доцент кафедри документознавства та методики навчання

Опубліковано
2021-09-14