ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Алла Зленко Університет Григорія Сковороди в Переяславі
  • Андрій Іващенко Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: документознавство, інформаційна справа, бібліотечна справа, архівна справа, здобувачі вищої освіти, заклади вищої освіти.

Анотація

У статті розглянуто історичні передумови та перспективи професійної підготовки фахівців сфери документаційного забезпечення управління та інформаційної діяльності. Сучасній системі документаційного забезпечення управління передував тривалий період розвитку та становлення, пов’язаний із змінами соціально-економічних та суспільно-політичних умов, відповідними історичними формами організації управлінських процесів та його документаційного забезпечення. В свою чергу, ускладнення діловодно-документознавчих процесів, розвиток документно-інформаційного ринку сформували вимоги до фахівця докуметознавця, який би мав універсальну сучасну освіту: володів знаннями, навичками з документознавства та інформаційної діяльності, а також вміло оперував на практиці здобутими під час навчання управлінськими компетентностями. Формування сучасної системи документаційного забезпечення управління та підготовки фахівців відповідного профілю в Україні відбувалось в руслі загальних історичних процесів розвитку нашої держави.

Проаналізовано особливості освітніх програм закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна й архівна справа». При цьому зазначено, що здійснений аналіз освітніх програм закладів вищої освіти столиці та регіону свідчить про те, що сучасні студенти ЗВО отримують якісні знання завдяки чітким новим освітнім програмам, інноваційним технологіям, відкритому доступу до інформації через Інтернет та соціальні інститути – бібліотеки та архіви тощо. Майбутніх фахівців навчають працювати з інформацією за допомогою нових електронних засобів, банків та баз даних. Впровадження електронного документообігу, досвіду провідних країн, нових технологій значно підвищує професійні вимоги, спонукає до постійного оновлення і покращення підготовки українських документознавців.

У висновках узагальнено, що документознавство як наука і як навчальна дисципліна було започатковане в процесі розвитку двох галузей практичної діяльності – діловодства й архівної справи, у межах яких логічний розвиток теорії безпосередньо залежав від практики; на всіх етапах трансформації їх історичного шляху безпосередньо була узалежнена від соціально-економічних запитів суспільства та вдосконалення управлінського сегменту документознавства; потреба у висококваліфікованих фахівцях документознавчої сфери в умовах сучасного ринку праці постійно зростає, що і пояснює достатньо велику кількість ЗВО в яких здійснюється якісна підготовка документознавців за унікальними освітніми програмами.

Посилання

1. Бездрабко В. Діловодство – документаційне забезпечення управління – керування документаційними процесами: термінологічні межі та розмежування значень. Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. 2010. № 1. URL: http://surl.li/acsuy

2. Бездрабко В. В. Актуальні проблеми документознавства в Україні. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 2020. № 1. С. 39-44.

3. Дубова С. В. Підготовка документознавців для сфери державного управління в Україні (1995-2008 рр.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Київ. 2010.

4. Калакура Я. С., Ковтанюк Ю. С. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування. Архіви України. 2019. Вип. 3. С. 18-57.

5. Кулешов С., Барабаш В. Документознавство як наукова і навчальна дисципліна в сучасній Україні: які шляхи розвитку? Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. статей. Серія «Історичні науки», 2020. № 9. С. 131-149.

6. Кухтяк О.Я. Інноваційні підходи до науково-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Молодь і ринок. 5(160), С.179-184. 2018.

7. Литвинська С., Герасимчук І., Гуменюк С. Динаміка розвитку професії «Документознавець» в Україні. Матеріали IV Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Документо-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи». Полтава, 2019. С. 18-24.

8. Малик Г.Д. Компетентнісний профіль документознавця. Вісник Харківської державної академії культури. Харків, 2013. Вип. 41. С. 82-92.

9. Масі Н.І. ІТ-компанії одеського регіону: впровадження впровадження ІТ-продуктів. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 14–15 вересня 2017 року. Полтава : Сімон, 2017. С. 243-252.

10. Палеха Ю.І. Основні чинники впливу на вузівську підготовку документознавців. Студії з архівної справи та документознавства. 2004. Т. 11. С. 168-172.

11. Пелещишин А.М., Вовк Н. С. Особливості розробки проекту стандарту магістра зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 14–15 вересня 2017 року. Полтава : Сімон, 2017. С. 70-73.

12. Слободяник М.С. Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ : ДАКККіМ, 2011. № 3. С. 4-5.

13. Слободяник М.С. Компетентнісний підхід до підготовки магістрів зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст. : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 13-15 вересня 2012. Одеса : Одеський політехнічний університет, 2012. С. 16-29.

14. Соляник А.А. Сучасні проблеми стандартизації інформаційної освіти в Україні. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 14–15 вересня 2017 року. Полтава : Сімон, 2017. С. 15-19.

15. Спрінсян В.Г. Підготовка документознавців, інформаційних аналітиків – нагальна потреба інформаційного суспільства. Моделювання регіональної економіки. Івано-Франківськ, 2011. С. 283-289.

16. Тур О. Професійна підготовка майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в контексті сучасних вимог. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Документо-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи». Полтава, 2019. С. 12-17.

17. Швецова-Водка Г. Н. Ноосферная тематика в документологии. Научные и технические библиотеки. 2018. № 9. С. 92-105.

18. Ющенко Л.О., Базар В.О. Формування професійних компетентностей фахівців спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2019. № 4. С. 84-90.

19. Яворська Т. Інформаційна складова в структурі професійних компетентностей майбутніх документознавців. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2018. № 4. С. 64-70.

Біографії авторів

Алла Зленко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та методики навчання

Андрій Іващенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри документознавства

та методики навчання

Опубліковано
2021-09-13