ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА ЛАТВІЇ У 1991-2021 РОКАХ

  • Неоніла Красножон ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: децентралізація, Україна, Латвія, реформи, місцеве самоврядування, влада, обєднані територіальні громади.

Анотація

Стаття висвітлює особливості реформ децентралізації в Україні та Латвії, втілення їх у життя та аспекти, які є визначальними в реалізації їх успішного проведення: на латвійському прикладі для України.

У публікації визначено, що в Україні децентралізація розпочалась, як і в Латвії, із низового адміністративно-територіального рівня та є глобальною перебудовою моделі управління в державі, створення ефективної системи територіальної організації влади відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування, але відсутній дієвий механізм, який би забезпечив практичну реалізацію права громади на прямі практичні дії реалізації ряду поточних питань громади. А децентралізації в Латвії, так само, як і в Україні, усі роки розбудови відновленої незалежності, включала декілька окремих реформ, які проходили не синхронно, через що виникало багато труднощів і проблем. Так, бюджетна децентралізація передувала реформам рад та адмінустрою. Реформа місцевого самоврядування розпочалася раніше і саме самоврядуванню закон дав більше повноважень, але громади не могли реалізувати ці повноваження, бо були неукрупнені, невеличкі за розмірами і недостатньо спроможними діяти самостійно.

У статті визначено ряд рекомендацій, які вартують їх дотримання при подальшій реформі децентралізації в Україні: не відкладати заходи по введенню фінансової і адміністративної автономії, інакше буде більше супротиву, чим підтримки; сприяти не лише об´єднанням, але паралельно розвивати і співробітництво; по мірі можливостей сприяти створенню і укріпленню єдиної асоціації самоуправлінь, проводячи із нею консультації при кожному кроці реформ4; консультуватися із кожним самоуправлінням і компенсовувати та допомагати тим, хто може опинитись на околиці; децентралізовувати окремі функції разом із реформами.

В дослідженні зроблені висновки, що долаючи довгий шлях реформ в умовах нестабільності політичної і економічної, ефективність децентралізації в Україні залежить від того, наскільки спроможними стануть громади, які об´єднались і наскільки дієвим інструментом із наданню послуг населенню вони будуть. Формування громад в Україні сьогодні відбувається в умовах світової пандемії, складних геополітичних трансформацій, економічної кризи і потребує як подальших досліджень проблеми, вивчення зарубіжного досвіду, так і зусиль всіх, без винятку: і законодавця, і керівників громад, і обраних, делегованих від народу представників ОТГ, і від кожного пересічного громадянина. Тільки згуртована командна робота, спрямована на позитивний, чітко визначений у стратегічних цілях громади, результат; сумлінна сплата податків; прозорий розподіл та вдала реалізація і освоєння коштів; життєздатна інвестиційна політика, - зможуть гарантувати бажаний позитивний результат і комфортне життя для населення в об’єднаній територіальній громаді

Посилання

1. АМУ заявляє про зниження фінансової спроможності місцевого самоврядування у 2017 р. URL: http: www.auc.org.ua/novyna/ати. 


2. Бабюк І., Чепель О. Основні аспекти формування спроможних територіальних громад. URL: http://www.buk-visnyk.cv.ua.


3. Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 91.

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997. № 280/97. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.


5. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. Офіційний вісник України. 2014. № 30. Ст. 831.

6. Матвієнко А. Реформа адміністративно-територіального устрою в Латвії. Держава і право. 2011. Вип. 54. С. 674-680.

7. Методика формування спроможних територіальних громад, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. № 214. Офіційний вісник України. 2015. № 33. Ст. 963.

8. Скрипнюк О. Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика. Віче: громадсько-політичний і теоретичний журнал. 2015. № 12. С. 22-24.

9. Ткачук А. Латвія: довга дорога реформи. Робочі записки. Київ: К.І.С., 2015. 56 с.

10. Об'єднані громади освоїли 95% субвенції на розвиток інфраструктури своїх територій. Реформа діє! URL: http: http://www.minregion.gov.ua.

11. History and progress of administrative-territorial reform in Latvia.  Riga, Ministry of Regional Development and Local Government of the Republic of Latvia, 2009. 27 р.

12. Chepel 0. Combining of local communities in measures of decentralization in Ukraine. EUROPEAN JOURNAL - of - LAW and PUBLIC ADMINISTRATION / Olga Chepel/ Ştefan cel Mare University from Suceava Faculty of Economics and Public Administration Department of Law and Public Administration. Lumen, 2015. Vol. 2. Issue 3. P. 37-43.

13. Цурканова И. Демократический политический процесс как фактор структурных изменений в системе исполнительной власти в современной Украине. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2014. Вип. 8.

С. 273-276.

14. ОТГ: оприлюднено Карту процесу формування об'єднаних громад в Україні. URL: http://decentralization.gov.ua/news.

15. Эдвинс Ванагс, Инга Винкс Местное самоуправление в Латвии. URL: https://cutt.ly/UQXDd3S

16. Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій. URL: https://cutt.ly/nQXDgmA

17. Реформа децентралізації. Урядовий портал URL: https://cutt.ly/sQXDjW0

18. Маріс Пукіс. Адміністративно-територіальна реформа в Латвії.

https://cutt.ly/8QXDxUg

Біографія автора

Неоніла Красножон, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат історичних наук,

доцент кафедри загальної

історії, правознавства і

методик навчання

Опубліковано
2021-09-13