ПУБЛІЦИСТИКА І.Л.ШРАГА (1847-1919) ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЗЕМСЬКОГО ЛІБЕРАЛЬНОГО РУХУ НА ПІВНОЧІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (60-80 рр. ХІХ ст.)

  • Назар Котельницький Інституту Європи РАН
Ключові слова: І.Шраг, земська ліберальна партія, північна Україна, земський конституційний рух, авторські статті, М.Шраг.

Анотація

У статті досліджуються публіцистичні твори І.Шрага, які були опубліковані на сторінках демократичних засобів масової інформації початку ХХ ст., зокрема в одеському журналі «Южные записки» та центральній газеті «Киевская мысль». Методологічною основою публікації стали базові принципи персональної історії, системності, цілісності, логічності, послідовності, антропоцентризму. Інструментарієм дослідження слугували  універсальні методи наукового аналізу та синтезу, узагальнення, контент-аналізу, методи індукції та дедукції, проблемно-хронологічний, історико-генетичний та порівняльно-історичний методи. Наукова новизна публікації полягає у тому, що вперше у сучасній історіографії до міжнародного наукового обігу запроваджується якісно новий корпус першоджерел з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України (60-80 рр. ХІХст.), який раніше не був предметом спеціального вивчення. Крім того, у статті аналізується публікація сина видатного діяча - М.Шрага, присвячена аналогічній тематиці, яка вперше запроваджується до міжнародного наукового обігу та дозволяє співвставити позиції батька і сина Шрагів та прослідкувати політичну спадковість різних поколінь українських інтелектуалів.

У результаті проведеного дослідження автор приходить до висновків, що віднайдені та запроваджені до міжнародного наукового обігу публіцистичні твори І.Шрага є вагомим першоджерелом з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України. Проведений контент-аналіз пам’яток, зокрема авторських статей опублікованих в одеському журналі «Южные записки», переконливо засвідчує, що проблема «українського питання» у Російській імперії другої половини ХІХ ст. займала належне місце у системі світоглядних орієнтирів, координат та програматиці опозиційної аристократичної фронди північної України. Публічне персональне інтерв’ю Іллі Людвиговича газеті «Киевская мысль» можна вважати справжньою джерельною скарбницею для дослідників визвольного руху у Російській імперії другої половини ХІХ - початку ХХ ст., створеною за усіма канонами усної історії, оскільки у ньому І.Шраг дав вагомі свідчення про розвиток земського конституційного руху у Російській імперії 70-80 рр. ХІХ ст. Аналіз публікації сина І.Шрага - М.Шрага засвідчує, що між батьком і сином Шрагами існувала генетична політична спадковість позицій, яка проявлялася у тому числі й на рівні історичних поглядів.  

Посилання

1. Беседы с земцами. Беседа с И.Л.Шрагом. Киевская мысль. 1 января. С.1.

2. Демченко Т. Батько Шраг. Чернігів: РВК «Деснянська правда». 264 с.

3. Курас Г. І.Л.Шраг  «славний український діяч». Український історичний журнал. 1993. № 10. С. 95-103.

4. Котельницький Н. Питання української національної ідентичності у діяльності земської ліберальної партії північної України у 80 рр. ХІХст. (на прикладі І.Л.Шрага). Історичні і політологічні дослідження. 2020. №2. С. 116-120.

5. Котельницький Н. Братское послание украинцев сербскому обществу «Заря» з особистого архіву І.Л.Шрага як джерело з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України (60-80 рр. ХІХ ст.). Сіверщина в історії України. 2020. Випуск 13. С. 205-208.

6. Шраг И. Вопрос о народном языке в школе. Южные записки. 1904. №12. С. 19-25.

7. Шраг И. Народный язык в школе и книге. Южные записки. 1904. №25. С. 1-9.

8. Шраг И. Священное писание и малорусский язык. Южные записки. 1904. № 48. С. 4-7.

9. Шраг Н. Родной язык в школах на Украине. Черниговская земская неделя. 1916. № 42. 14 октября. С. 11-13.

Біографія автора

Назар Котельницький, Інституту Європи РАН

кандидат історичних наук,

член-кореспондент Центру

українських досліджень

Опубліковано
2021-09-13