НАУКОВЕ ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ОСОБИСТОГО АРХІВУ ІСТОРИКА, КРАЄЗНАВЦЯ С. І. ШЕВЧЕНКА

  • Вікторія Барабаш Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Людмила Глєбова Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Микола Тупчієнко Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: краєзнавчий музей, комплектування музейних фондів, персональний архів, фондоутворювач, історичне краєзнавство, науково-технічна обробка документів.

Анотація

Актуальність теми дослідження визначається загальними проблемами комплектування фондів музеїв та наукового дослідження музейних предметів, які надходять та зберігаються в музейних фондах. Це обумовлено низкою таких факторів, як підвищення ролі музеїв у вихованні здобувачів вищої освіти; підвищення суспільного інтересу до пам’яток історії; удосконалення форм і методів роботи задля прискорення темпів розвитку і підвищення рівня музейної справи, зростання популярності музеїв.

Класифікація і систематизація музейних предметів має на меті встановити їх взаємозв’язки. Класифікація полягає у розподілі на групи за ознаками спорідненості й відмінності всього обсягу потрібних музею матеріалів. Така класифікація здійснюється за розробленими самим музеєм класифікаційними схемами й охоплює і наявні в музеї предмети, і ті, у придбанні яких зацікавлена установа. Таким чином класифікація виявляє певні прогалини в музейних зібраннях.

У фондах Кіровоградського обласного краєзнавчого музею зберігається низка документів, які дають змогу уточнити та конкретизувати біографію визначного вченого краєзнавця та громадського діяча С. І. Шевченка, а також поглибити уявлення про його творчу спадщину. У даному дослідженні проаналізовано основні віхи громадської та наукової діяльності відомого історика; проведено історіографічний аналіз проблеми комплектування музейних фондів; визначено основні класифікаційні ознаки документів архівного фонду в музеях; здійснено науково-фондове описування, класифікацію та систематизацію документів персонального архіву відомого історика, краєзнавця Сергія Шевченка, які автор у 2015 році передав до фондів Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. Досліджені документи погруповано на три фонди: основний, науково-допоміжний, обмінний. До кожного фонду застосована класифікація і групування за тематикою, хронологією і станом збереження.

Посилання

1. Ананьев В. Г. История зарубежной музеологии : учеб-метод. пособ. СПб., 2014. 136 с.

2. Бокотей А. А. Інноваційні впровадження в природничих музеях Швейцарії та Австрії. Наукові записки Державного природознавчого музею. Львів. 2014. Вип. 30. С. 41–50.

3. Витке Н. В. Организация управления и индустриальное развитие. Москва, 1924.

4. Дубов И.В. Музееведение: исторические и краеведческие музеи: краткий курс лекций. СПб.: Изд-во гос. ун-та, 2004. 411c.

5. Заваланюк К.В. Джерела з генеалогії Юхима Сіцінського (1859‒1937рр.) у фондах Державного архіву Вінницької області. URL: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2015/12.pdf

6. Зернова А. Б ., Воробьев В. П. Основные факторы, влияющие на сохранность музейных предметов. Актуальные проблемы фондовой работы музеев: Сб. науч. тр. НИИ культуры. Москва, 1978. Вып. 93. 70–85 с.

7. Караманов А. В. Организация интерактивной музейной среды: от методов к моделям. Вопросы музеологии. 2012. № 2 (6) С. 171–178.

8. Климишин О. С. Освітні аспекти природничо-музейної комунікації. Наукові записки Державного природознавчого музею. Львів. 2015. Вип. 31. С. 15–22.

9. Маньковська Р. В. Музеї України в інформаційному просторі: досвід та перспективи. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Київ, 2000. Вип. 11. С. 214–221.

10. Основы музееведения: учеб.пособие /отв. ред. Э. А. Шулепова. Изд. 2-е.,испр. Москва: ЛИБРОКОМ, 2010. 432с.

11. Рагозіна В. В. Художньо-освітня діяльність музеїв мистецького профілю з дітьми дошкільного віку та школярами. Горизонты образования. 2012. № 3 (36). С. 50–55.

12. Смирнова Т. А. Цифровые технологии в экспозиционном пространстве музея: современные тенденции и перспективы. Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2012. № 4/1 (22/1). С. 14–18.

13. Тобелем Ж-М. Нова епоха музеїв. Культурні установи перед викликом менеджменту / пер. з французької З. Борисюк, П. Таращука, С. Тевольде. Київ, 2018. 320 с.

Біографії авторів

Вікторія Барабаш, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри історії, археології,

інформаційної та архівної справи

Людмила Глєбова, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат філологічних наук, доцент

кафедри історії, археології,

інформаційної та архівної справи

Микола Тупчієнко, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри

історії, археології, інформаційної та архівної справи

Опубліковано
2021-09-13

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##