РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ В МІСТАХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В 1785-1917 РР.: СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ

  • Олександр Бондаренко Центральноукраїнський університет
Ключові слова: міста, торгівля, Наддніпрянська Україна, сучасна вітчизняна історіографія, імперська доба, Російська імперія.

Анотація

У статті зроблено спробу з’ясувати ступінь дослідження розвитку торгівлі в містах Наддніпрянської України в 1785-1917 рр. у сучасній вітчизняній історіографії.

З’ясовано, що в історичній науці суттєво розширилося коло питань економічного розвитку міст, які сьогодні досліджуються українськими вченими.

Зазначено, що крім традиційних аспектів вивчення порушеної проблеми, певна увага приділяється й таким важливим напрямам наукового пошуку як форми та методи внутрішньої та зовнішньої торгівлі в українських містах, приватне підприємництво в усіх сферах міської економіки тощо.

Встановлено, що зазвичай розвиток торгівлі у містах розглядається у контексті аналізу економічних явищ в українських губерніях загалом або ж поміж інших проблем досліджень історії певних регіонів чи окремих міських поселень. Характерною рисою багатьох праць є перебільшена увага до нагромадження фактичних даних замість узагальнень і теоретичного осмислення досліджуваних процесів. До того ж, важливою особливістю сучасних наукових студій є те, що вивчення розвитку торгівлі в містах здійнюється нерівномірно як в регіональному так і в хронологічному вимірах. Адже більшість досліджень стосується пореформенного періоду та розвитку торгівлі в містах Півдня України і насамперед Одеси.

У висновках визначено основні тенденції та окреслено здобутки й недостатньо досліджені питання, визначено основні напрями подальшого вивчення порушеної проблеми.

Зауважимо, що, сучасна вітчизняна наука напрацювала достатній дослідницький матеріал, на основі якого актуальним є створення комплексної, синтетичної праці з історії розвитку торгівлі в містах Наддніпрянської України в 1785-1917 рр. з широким залученням компаративістського інструментарію.

Посилання

1. Богатчук С.С. Внутрішньо-торгівельні відносини на Правобережній Україні в кінці XIX ст. URL: http://www.rusnauka.com/8_SNP_2016/Istoria/2_209194.doc.htm

2. Бойко А.В. Торговля Южной Украины (1775-1825): автореф. .дисс. канд. истор. наук. Днепропетровск, 1991. 17 с.

3. Бондаренко О.В. Соціально-правовий статус купецтва Російської імперії 1775-1870 рр. у сучасній історіографії. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Вип. 6. 2013. С. 42-45.

4. Бондаренко О.В. Дослідження економічного розвитку міст Російської імперії в 1775-1870 рр. у радянській історіографії. Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 42. К.:УНІСЕРВ, 2014. С. 79-84.

5. Бондаренко О.В. Економічний розвиток міст Наддніпрянської України в 1785-1917 рр. у сучасній вітчизняній історіографії. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія: Історичні науки. Ізмаїл, 2020. С. 116-124.

6. Гончарук Т.Г. З історії вивчення української економіки першої половини XIX ст.: Історіографічні нариси. О., 1999. 152 с.

7. Гончарук Т.Г. Транзит західноєвропейських товарів через Наддніпрянську Україну першої половини ХІХ ст.: монографія. Одеса. 2008. 280 c. С. 20.

8. Кругляк Б.А. Внутренняя торговля в России в конце ХІХ – начале ХХ в. На материалах Украины. Самара: Изд-во «Самарский ун-т», 1992. 191 с.

9. Орлик В.М. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період: Монографія. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007. 631 с.

10. Орлик В.М. Фінансова політика Російської імперії в українських губерніях у ХІХ ст. (історіографія проблеми). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. К., 2006. 11. С. 85-95.

11. Орлик В.М., Орлик С.В. Теоретико-методологічні та джерелознавчі проблеми економічної історії України. Універсум історії та археології. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 5-26.

12. Орлик С.В. Еволюція системи оподаткування нерухомого майна в Російській імперії наприкінці XVIII – початку XX ст. (на матеріалах українських губерній). : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01. Кіровоград, 2012. 248 с.

13. Орлик С.В. Українське повітове місто і Велика війна: продовольчі проблеми та ріст цін. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. 2014. Вип. 23. С. 114-133.

14. Орлик С.В. Фінансова політика російського уряду на окупованих територіях Галичини і Буковини в період Першої світової війни (1914-1917 рр.): монографія. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2018. 716 с.

15. Прищепа О.П. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Рівне, 2010. 287 с.

16. Реєнт О.П. (2017). Загальні тенденції розвитку, найголовніші осередки та реверсні особливості української торгівлі в ХІХ – на початку ХХ ст. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Випуск 26. Київ, 2017. С. 7-26.

17. Чорний Д.М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець XIX – початок XX ст.). Харків, 2007. 301 с.

18. Церклевич В. Автентичні риси розвитку торгівлі у Правобережній Україні XIX – поч. ХХ ст.: провінційний Проскурів. Економіка та суспільство. 2019. № 20. С. 3-9.

Біографія автора

Олександр Бондаренко, Центральноукраїнський університет

кандидат історичних наук,

доцент кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи

Опубліковано
2021-09-10