АРХІВНІ ФОНДИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ В ДЕРЖАВНИХ АРХІВАХ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  • Сергій Кулешов Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Микола Тупчієнко Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Максим Линченко Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: фонди архівних документів, архівний фонд, архіви України, фінансові установи, Україна, Російська імперія, ХІХ – початок ХХ століть.

Анотація

В незалежній Україні значно підвищився рівень опрацювання наукових проблем, пов’язаних з історією функціонування фінансових установ Російської імперії. Незважаючи на те, що сучасні вітчизняні дослідження діяльності фінансових установ Російської імперії в Україні ХІХ – початку ХХ ст. базуються на широкому використанні архівних джерел, актуальною є проблема представлення загальної характеристики фондів, що пов’язані з цією проблематикою, і які зберігають в державних архівах нашої країни.

Мета статті – охарактеризувати наявність архівних фондів фінансових установ Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. в державних архівах України за типами і видами цих установ та надати перелік архівних фондів зазначених установ у державних архівах. Для побудови переліку архівних фондів фінансових установ Російської імперії, що діяли на території України у ХІХ – початку ХХ ст., було використано путівники та анотовані реєстри описів державних архівів України. Розгляд, у яких архівах зберігають архівні фонди, було надано за такими фінансовими установами: банки, казенні палати, державні скарбниці, казначейства, податні інспектори, податкові присутствія, оціночні комісії, акцизні установи, митні установи, кредитні ощадно-позичкові товариства та каси, страхові установи.

У фондах держархівів України представлені майже всі типи і види фондів архівних документів фінансових установ Російської імперії ХІХ – початку ХХ століть. Наймасовішими кількісно фондами, що зберігаються майже в усіх обласних державних архівах України, є архівні фонди податних інспекторів та архівні фонди кредитних і ощадно-позичкових товариств, ощадно-позичкових кас та позико-кредитних організацій.

На основі загальної характеристики фондів архівних документів фінансових установ Російської імперії ХІХ – початку ХХ століть можливе подальше їх вивчення з метою визначення певних закономірностей формування зазначених фондів, особливих рис функціонування фінансових установ на українських землях в ХІХ – на початку ХХ ст., виявлення специфічних для України фондів та архівних документів фінансових установ, а також  унікальних фінансових документів.

Посилання

1. Банки в Російській імперії. Финансовые услуги. Вип.№ 2. 2011. С. 22-23.

2. Войцехівська І., Радченко Н. Кредитно-банківське джерелознавство: до проблеми формування теорії предмета. Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної. Київ: НБУВ. 2020. С. 573-583.

3. Годунова Л. Діяльність інституту податних інспекторів у Наддніпрянській Україні (1885-1917 рр.): дожовтнева історіографія. Український історичний збірник. Вип. 17. 2014. С. 298-308.

4. Головко О. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): історико-правове дослідження. Харків: СІМ. 2005. 448 с.

5. Головко О. Податкові присутствія як суб’єкти фінансово-управлінської діяльності на українських землях у складі Російської імперії. Право і безпека. Вип. № 4. 2010. С. 32-37.

6. Гуржій О., Орлик В. Селяни України та їх оподаткування в XVII  середині XIX ст. Біла Церква: Видавник Пшонківський О. 2012. 278 с.

7. Ерошкин Н. Очерки истории государственных учреждений дореволюционной России, Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства Просвещения РСФСР. 1960. 396 с.

8. Жвалюк В. Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Організаційно-правові засади діяльності. Київ: Атіка. 2001. 161 с.

9. Кредитні товариства в Російській імперії. Финансовые услуги.

Вип. № 2. 2011. С. 39-40. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/finu_2011_2_12).

10. Лісогорова К. Правова регламентація страхування в Російській імперії в XIX – на початку ХХ ст. Актуальні проблеми державного управління. Вип. № 2. 2008. С. 387-394.

11. Орлик В. Казенна палата. Енциклопедія історії України. Т. 4. Київ. Наукова думка. 2007. С.20-21.

12. Орлик В. Казенні палати в системі фінансового управління Російської імперії в кінці XVIII – у ХІХ ст. (на матеріалах Київської губернії). Український історичний журнал. № 2 (449). 2003. С. 66-73.

13. Орлик В. Методологічні аспекти дослідження проблем податкової політики в українських губерніях Російської імперії у першій половині XIX ст. Український історичний журнал. Вип. № 5. 2008. C. 187-195.

14. Орлик В.М., Орлик С.В. Теоретико-методологічні та джерелознавчі проблеми економічної історії України. Універсум історії та археології. Том. 2 (27) Вип 2. Дніпро. 2019. С.5-27

15. Орлик В. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період. Кіровоград: Імекс ЛТД, 2007. 631 с.

16. Орлик В. Селянство України в фіскальній політиці імперій Романових і Габсбургів. Проблеми історії України ХІХ  початку ХХ ст. 2007. С. 83-86.

17. Орлик С. Оподаткування нерухомого майна (історичний аспект). Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Вип. 18(1). 2010. С. 153-160.

18. Орлик С. Організація фінансового управління російською окупаційною владою на теренах Галичини і Буковини в період Першої світової війни. Карпатський край. Вип. №1(9). 2017. С. 5-21.

19. Орлик С. Правові джерела з історії податкової політики уряду Російської імперії в роки Першої світової війни. Соціум. Документ. Комунікація. Вип. 7. 2019. С. 160-182.

20. Орлик С. В. Тернопільське польове казначейство в системі казначейської служби російської окупаційної влади у містах Західної України в період Першої світової війни. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, Вип. 1. Ч.1 . 2017. С. 60-69.

21. Орлик С.В. (2018). Фінансова політика російського уряду на окупованих територіях Галичини і Буковини в період Першої світової війни (1914-1917 рр.): монографія. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В. 2018. 716 c

22. ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. Спб., С. 1831.

23. Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. Одесса: Городская типография. 1838. 256 с.

24. Толпыгин М. Сахарная промышленность от основания её до настоящего времени. Киев. 1894. 14 с.

25. Стойчев В. Державний банк на Півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. ХХVІІІ. 2010. С. 82-86.

26. Шандра В. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. Київ. 2005. 427 с.

27. Шпортун О. Казенні палати в системі контролю грошового обігу в Наддніпрянській Україні (1775-1914 рр.). Соціум. Документ. Комунікація, Вип.7. 2019. С. 232-246.

28. Шпортун О. Київська казенна палата у документах Державного архіву Київської області. Журнал «Архіви України». Вип. 1 (322): січень – березень. 2020. С. 188-195.

29. Янжул И. Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах, СПб. 1895. 532 с.

Біографії авторів

Сергій Кулешов, Центральноукраїнський національний технічний університет

доктор історичних наук,

професор кафедри історії,

археології, інформаційної

та архівної справи

Микола Тупчієнко, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат історичних наук, доцент

кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи

Максим Линченко, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат філософських наук, доцент

кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи

Опубліковано
2021-05-04