СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА БАЗОВІ ПРИНЦИПИ

  • Ліна Стороженко Державний університет телекомунікацій
  • Світлана Петькун Державний університет телекомунікацій
Ключові слова: стратегічні комунікації, стратегія, комунікація, концептуальний підхід, базові принципи, цільова аудиторія.

Анотація

У дослідженні розглянуто концептуальні підходи та базові принципи стратегічних комунікацій. Зазначено, що термін «стратегічні комунікації» відносно недавно став активно вживаним у науково-практичній сфері суспільної діяльності і наразі є невід’ємною складовою сфери соціальних комунікацій, активно застосовується у нормативних актах та наукових студіях вітчизняних та закордонних дослідників.

У статті наголошується на важливості дослідження концептуальних підходів щодо тлумачення поняття «стратегічні комунікації» у зв’язку з необхідністю розробки єдиної комунікативної стратегії, яка б поєднувала повний спектр комунікативних методів та інструментів, спрямованих на просування державних/корпоративних інтересів.

Оскільки поняття «стратегічні комунікації» до початку ХХІ ст. вживалося здебільшого у військово-політичних та наукових колах США і західноєвропейських країн – закономірно, що теоретична складова розробки концепцій стратегічних комунікацій та їх практичне застосування представниками цих країн заслуговують на особливу увагу та дослідження. Саме тому у статті розглянуто доробок таких закордонних дослідників, як Р. Брукс, Д. Гавра, Д. Гейдж, Е. Голдман, К. Паул, М. Прайс, К. Тихомирова, К. Халлахан. Також окреслено праці вітчизняних науковців, які досліджують різні аспекти стратегічних комунікацій як сучасного інструменту досягнення мети у суспільних інститутах, серед яких: Д. Дубов, В. Ліпкан, Г. Почепцов, С. Соловйов та ін.

У статті охарактеризовано базові принципи стратегічних комунікацій з урахуванням адаптованих класичних положень військової стратегії, а також визначено модерні принципи, зумовлені розвитком інформаційного суспільства та постійною трансформацією інформаційно-комунікаційного простору.

Посилання

1. Гавра Д. Категория стратегической коммуникации: современное понимание и базовые характеристики. Современные технологии бизнес-коммуникаций и стратегического PR. 2015. № 4. С. 229-233.

2. Дубов Д. Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації. Стратегічні пріоритети. 2016. № 4 (41). С. 9-24.

3. Ліпкан В. Завдання національної системи стратегічних комунікацій. URL: http://censor.net.ua/blogs/3697/zavdannya_natsonalno_sistemi_strategchnih_komunkatsyi (дата звернення: 05.04.2021).

4. Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л.Ю. Державне управління: навч. посіб. Київ: Знання, 2004. 342 с.

5. Почепцов Г. Стратегічні комунікації: стратегічні комунікації в політиці, бізнесі та державному управлінні. Київ: Альтерпрес, 2008. 216 с.

6. Соловйов С.Г. Основні характеристики стратегічних комунікацій. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2016. Вип. 1. С. 165-170.

7. Тихомирова Е.И. Коммуникация и стратегические коммуникации. Петербургская школа PR: от теории к практике. СПб.: СПбГУ. 2015, C. 44-50.

8. Brooks R. Confessions of a Strategic Communicator. Tales from Inside the Pentagon’s Message Machine. Foreign Policy. December 6, 2012. URL: http://foreignpolicy.com/2012/12/06/confessions-of-a-strategic-communicator (accessed: 05.04.2021).

9. Strategic Communications and National Strategy : A Chatham House Report. Paul Cornish, Julian Lindley French and Claire Yorke. London: [s. n.], 2011. 42 p.

10. Gage D. The continuing evolution of Strategic Communication within NATO. The Three Swords Magazine. 2014. 27. P. 53-55.

11. Goldman E. Strategic Communication: A Tool for Asymmetric Warfare. Small Wars Journal. 2007. October 6, URL: http://smallwarsjournal.com/blog/strategic-communication-a-tool-for-asymmetric-warfare (accessed: 05.04.2021).

12. Hallahan K., Holtzhausen D., Van Ruler B., Vercic D., Siramsh K. Defining Strategic Communication. International Journal of Strategic Communication. 2007. No 1.

13. Paul Chr. Strategic Communication: Origins, Concepts, and Current Debates. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011.

14. Price M.E. Free Expression, Globalism and New Strategic Communication. New York: Cambridge University Press, 2015.

15. Strategic Communication: New Agendas in Communication. Ed. by A. Dudo, L.Kahlor. New York; London: Taylor & Francis, 2017.

Біографії авторів

Ліна Стороженко, Державний університет телекомунікацій

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

документознавства та

інформаційної діяльності

Світлана Петькун, Державний університет телекомунікацій

кандидат філософських наук,

доцент, завідувач кафедри

документознавства та

інформаційної діяльності

Опубліковано
2021-05-03