МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

  • Галина Січкаренко Державний Університет Телекомунікацій
Ключові слова: комунікація, масова комунікація, теорія масової комунікації, соціальна комунікація, цифровізація, цифрова комунікація, інформаційне суспільство.

Анотація

У статті на основі аналізу результатів новітніх досліджень розкриваються питання пов’язані з проблемами та загрозами розвитку цифрових технологій в масових комунікаціях. Пропонується міждисциплінарний підхід до аналізу феномену масової комунікації та розв’язуються такі завдання: вточнюється поняття «масові комунікації», виходячи з концепції Дениса Мак-Квейла; розглядаються нові виклики та загрози впливу масових комунікацій на громадян і суспільство; показується необхідність узгодження нових реалій в розвитку масових комунікацій та начальних програм з курсів відповідних дисциплін у вищій школі. Методологія дослідження ґрунтується на стратегіях аналізу і синтезу з використанням порівняльного, історичного та критичного методів. Показується, що в Україні поняття «масова комунікація» вживається науковцями переважно в однині. Проте, сучасні процеси, пов’язані з цифровізацією та інтерактивністю комунікації, зумовили множинне тлумачення масових комунікацій. Аналіз актуальних наукових розвідок, особливо публікацій в масмедіа, засвідчує наростання загроз, негативних впливів масових комунікацій на громадян, масову свідомість і суспільство в цілому (втручання у виборчі процеси, стимуляція масових виступів, використання особистих даних, маніпулювання тощо). Масова комунікація має глобальну природу, стрімко розвивається і торкається всіх сфер суспільства, спричиняючи глибинні зміни в суспільних відношеннях, самої людини. Це потребує постійного всебічного аналізу, моніторингу, що має обумовлювати перманентну корекцію навчальних програм для підготовки майбутніх фахівців, зокрема, з інформаційної діяльності. Освітні програми, з нашого погляду, вимагають оперативної зміни акцентів, виділення загрозливих тенденцій і формування вміння у студентів критично оцінювати трансформації масових комунікацій та сприяти суспільному розвитку в напрямку досягнення суспільної злагоди і гармонії.

Посилання

1. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: Навчальний посібник / за наук. ред. В. В. Різуна. Київ: Центр Вільної Преси, 2010. 258 с.

2. Иванов В. Ф. Массовая коммуникация: монография. Киев: Академия Украинской прессы, Центр Свободной Прессы. 2013. 902 с.

3. Квіт С. Масові комунікації. Друге видання, виправлене і доповнене. Київ: «Києво-Могилянська академія», 2018. 352 с.

4. Компанцева Л. Масові комунікації в міждисциплінарній парадигмі: державна безпека, соціальні комунікації, психолінгвістика. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics. 2016. Вип. 20 (2). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2016_20%282%29__8 (дата звернення: 20.03.2021).

5. Косюк О. Теорія масової комунікації : навч. посіб. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. 384 с.

6. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / пер. з англ. Львів: Літопис, 2010. 538 с.

7. Мітчук О. А. Феномен ліберального контенту в соціальних комунікаціях : автореф. дис… доктора наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / О. А. Мітчук; Класичний приватний ун-т. Запоріжжя, 2015.

8. Мухина И.К. Человечество погружают в цифровую матрицу. Завтра. 11.11.2019. https://zavtra.ru/blogs/muhina (дата звернення: 20.03.2021).

9. Національна економічна стратегія 2030. URL: https://nes2030.org.ua/#rec246061582 (дата звернення: 20.03.2021).

10. Почепцов Г. Лабіринти свідомості. Дзеркало тижня. 4 лютого 2021. URL: https://zn.ua/ukr/tech/labirinti-svidomosti.html (дата звернення: 20.03.2021).

11. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ: Рефл-Бук Ваклер, 2001. 419 с.

12. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 «журналістика та інформація». Київ: «Просвіта», 2008. 260 с. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/Teoriya_mas_com.pdf (дата звернення: 20.03.2021)

13. Щоткіна К. Як ми спрощуємо себе і світ, щоб сподобатися машині. Дзеркало тижня. 6 вересня 2020. URL: https://zn.ua/ukr/tech/pishit-kontent.html (дата звернення 10 квітня 2021).

14. Covid could cost children £350bn in earnings due to lost learning, says IFS. The Guardian. 01.02.2021. URL: https://www.theguardian.com/education/2021/feb/01/covid-could-cost-children-350bn-in-earnings-through-lost-learning-says-ifs (дата звернення: 10.04.2021).

15. Master's degree in mass communication. Educations.com. URL: https://www.educations.com/search/masters-degree-mass-communication/a63-c4796 (дата звернення: 10.04.2021).

16. Fleming S. Kids learn better in class than when studying from home, finds teacher survey. URL: https://www.weforum.org/agenda/2021/03/classroom-teaching-better-than-remote-learning-education/ (дата звернення: 10.04.2021).

Біографія автора

Галина Січкаренко, Державний Університет Телекомунікацій

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Опубліковано
2021-05-03